Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:selam:

 

Abdülhey canlandýrýldý, uzmanlar ayaða kalktý

Kurtlar Vadisi Pusu'da Abdülhey'in doktorlar tarafýndan 5 dakika kalbinin durdurulup tekrar hayata dönmesi tepki çekti.

 

Týp uzmanlarý, bu tür sahnelerin hasta yakýnlarý ile saðlýkçýlarý karþý karþýya getirebileceði uyarýsýnda bulundu.

 

Özel bir TV kanalýnda yayýnlanan Kurtlar Vadisi Pusu filminde Abdülhey karakterini canlandýran oyuncunun öldükten dakikalar sonra tekrar canlandýrmasýna doktorlar tepki gösterdi. Dizide Abdulhey'in senaryo gereði bir doktor tarafýndan kalbi durduruldu.

 

5 dakika sonra kalbi tekrar çalýþtýrýlan Abdulhey hem hayata hem de diziye döndü. Týp dünyasý bu durumun kabul edilmesinin mümkün olmayacaðýný kaydetti. Acil Týp Uzmanlarý Derneði Baþkaný ve Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Acil Týp Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Baþar Cander, senaryo gereði yapýlan bu olayýn son derece yanlýþ olduðunu söyledi. Doç. Dr. Baþar Cander, "Diðer ülkelerde yayýnlanan dizilerdeki týp sahnelerine bakýldýðý zaman son derece gerçek uygulamalar gerçekleþtirilmektedir. Bizim ülkemizde yayýnlanan dizilerde ise týp sahneleri adeta cahilce çekiliyor. Diziyi izleyen insanlar bu sahnelerden etkilenip acaba doktorlarýn yapacaðý bir þey var da yapmýyorlar mý sorusunu, hem kendilerine hem bu iþi canla baþla yapan hekimlerimize soruyor." ifadelerini kullandý.

 

 

Doç. Dr. Cander, "Böyle bir saçmalýk Dünya'nýn hiçbir ülkesinde görülmez. Bir hastanýn kalbi kimi zaman 4 dakika kadar durduktan sonra tekrar atmaya baþlayabilir. Fakat bu durumun olmasý için hastanýn durumu, pozisyonu, müdahale koþullarý ile ilgili þartlar büyük etken olur. Ancak dizide olduðu gibi önce kalbin durdurulmasý ardýndan 5 dakika sonra tekrar kiþinin hayata döndürülmesi mümkün deðildir. Bu hem týp dünyasýna yapýlan bir saygýsýzlýk, hem de insanlarý yanlýþ bilgilendirmektir." dedi. Doç. Dr. Caner, yayýnlanan dizilerde olasý týp sahnelerinde kendilerine müracaat edilmesi halinde en doðru þekilde sahnenin çekilmesi için yardýmcý olacaklarýný da ifade etti.

 

ATUDER Yönetim Kurulu Baþkaný ve Selçuk Acil Týp Uzmanlarý, Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Hastanesi Acil Týp Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Baþar Cander, "Ýzleyenler bu sahneyi gördüðü zaman demek ki insan 5 dakika sonra bile tekrar hayata dönebiliyormuþ diyebilir. Bu tür hatalarýn yapýlmasý hasta yakýnlarý ile hekimleri karþý karþýya getirir. Tamiri mümkün olmayacak üzücü sonuçlar bile yaþanabilir. Bu tür hayati önem taþýyan sahneler de uzman hekimlerden destek alýnmalýdýr." dedi.

 

Timeturk

Cumartesi 20.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...