Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslümanlýk ve milliyetçilik

 

Bu ülkenin “kimliðinin” belirlenmesinde önemli bir yeri olan “muhafazakârlarýn” tercihlerini iyi anlayabilmemiz için bizim Müslümanlýkla “milliyetçilik” arasýndaki iliþkileri tartýþmamýz, bu konudaki sorularý aydýnlýða kavuþturmamýz gerekiyor.

 

Özellikle “din vurgulu” siyasi partilerin bilinçli bir þekilde birbirine karýþtýrdýðý, birlikte sahip çýkmaya çalýþtýðý bu iki kavram gerçekten de “birlikte” var olabilirler mi?

 

Daha açýk ve net sorarsak...

 

Müslüman biri milliyetçi olabilir mi?

 

Eninde sonunda biz bunu tartýþmak zorunda kalacaðýz.

 

Çünkü Türkiye’nin çizdiði zikzaklarýn en önemli nedenlerinden biri, bizim bu kavramlarý açýklýða kavuþturmamamýz.

 

Siyasilerin bu “iki kavramý” hep bulanýk tutmasý. Bir kere, bu ülkenin kimliðini bulmasýný, ne siyasilerin, ne askerlerin, ne yargýçlarýn, ne aydýnlarýn saðlayabileceðini düþünüyorum, bu ülke, “kimliðini” burada yaþayan insanlarýn “ortak deðerleri ve ortak vicdanýyla” bulacak.

 

O “ortak vicdan” bizim nasýl bir toplum olduðumuzu belirleyecek.

 

Görünürde biz “Müslüman” bir toplumuz.

 

Ama gerçekte “milliyetçiliðimiz” aðýr basýyor.

 

Ben milliyetçiliðin “vicdanla” biraraya kolayca gelemeyeceðini ama Müslümanlýðýn bir vicdaný olduðuna inanýyorum.

 

Din, dünyevi bir çýkara dayanmaz çünkü.

 

Milliyetçilik ise “bir grup” insanýn diðer insanlardan üstün olduðuna, o “grubun” çýkarýnýn dünyadaki bütün diðer insanlarýn çýkarýndan daha önemli olduðuna inanýr.

 

Milliyetçiliðe göre “bir grubun” çýkarýný savunmak en “kutsal” deðer ve haktýr.

 

Din, bilebildiðim kadarýyla herhangi bir “grubun” diðerinden daha üstün olduðunu kabul etmez.

 

Eðer bir tanrýya inanýyorsanýz, yeryüzündeki bütün insanlarý yaratan o “kudretin” bazý insanlarý diðerlerinden daha üstün yarattýðýna inanmak, o “yaratýcýnýn” hakkaniyetini, adaletini, þefkatini, “rahmetini” daha baþtan yaralamak anlamýna gelmez mi?

 

Bir Türk milliyetçisi için en yüce deðer “Türk olmaktýr”, Türklerin çýkarlarý ve haklarý diðerlerinden üstündür ona göre, Türkleri diðer insanlardan ayýrýr.

 

Türkleri diðer insanlardan ayýrmýyorsa, Türkleri diðerlerinden daha farklý ve üstün görmüyorsa, zaten “Türk milliyetçisi” olmasýna, “Türklerin çýkarlarýný” diðerlerinden üstün tutmasýna gerek yoktur.

 

Bütün insanlar eþitse, bütün insanlar ayný haklara sahiplerse neden kendi “ýrkýmýzý” önde tutacaðýz, kendi ýrkýmýzýn çýkarlarýný diðer insanlarýn çýkarlarýndan daha önemli göreceðiz, neden insanlarý “ýrklarýna” göre tanýmlayacaðýz?

 

Milliyetçilik, insanlarý “böler”, gruplara ayýrýr, kendi grubunu, ýrkýný, soyunu yüceltir.

 

Ýnsanlarý birbirinden ayýrdýðýnýz, böldüðünüz, bir grubu diðerinden üstün bulduðunuzda da zaten vicdanýnýz yaralanýr, kararlarýnýzdaki hakkaniyet kuþkulu hale gelir.

 

Din ise insanlarý bölmez.

 

Irklarýna göre gruplamaz.

 

Hatta dinlerine göre bile ayýrmaz, böyle bir ayýrýmý yapmak hakký yalnýzca Yaradan’ýndýr.

 

“Irk” zaten bir tercih deðildir ve bizzat “Yaradan” tarafýndan insanlarýna doðuþtan baðýþlanmýþtýr, kimse “tanrýnýn” verdiði bir özelliði küçümseyemez, aþaðýlayamaz.

 

Böyle bir hakký yoktur.

 

Bir Müslüman, bir ýrký nasýl olur da diðer bir ýrktan üstün görür?

 

Bir grubu nasýl bir baþka gruptan daha ayrýcalýklý kabul eder?

 

Bir ýrký ya da bir grubu diðerlerinden daha “önemli” görmeden de milliyetçi olunmaz.

 

Bu nedenlerle ben Müslümanlýkla milliyetçiliðin baðdaþamayacaðýný düþünüyorum.

 

Bu ülkenin “muhafazakâr” insanlarý hangi deðeri benimseyecekler, Müslümanlýðý mý milliyetçiliði mi?

 

Biraz daha keskin soralým.

 

Bir Müslüman, Türklerin, Kürtlerden ya da Ermenilerden daha önemli olduðuna inanýr mý?

 

Ben, gerçek Müslümanlýðýn “vicdana, adalete, hakkaniyete” sahip olduðunu, eþitliði savunduðunu, ýrklarý birbirinden asla ayýrmadýðýný, “inançlarýn” ya da “inançsýzlýklarýn” cezasýnýn Allah tarafýndan verileceðini kabul ederek bu dünyada kendini “cezalandýrýcý” konumunda göremeyeceðini, bütün bu özelliklerinden dolayý da “eþitliðe” ve özgürlüðe önem veren demokrasiyle bir sorunu olmayacaðýný düþünüyorum.

 

Buna karþýlýk milliyetçiliðin “eþitliði” kabul edemeyeceðine ve asla demokrat olamayacaðýna inanýyorum.

 

Kabul edeyim ki bunlar benim çok da iyi bildiðim konular deðil.

 

Din hakkýnda yanlýþ þeyler söylemiþ olabilirim.

 

O zaman, bu iþi daha iyi bilenler “Müslümanlýkla milliyetçilik” arasýndaki iliþkiyi anlatsýnlar.

 

Anlatsýnlar ki Müslümanlýkla milliyetçilik birarada olur mu yoksa birileri bizi kandýrýyor mu net bir þekilde öðrenip anlayalým.

 

Ahmet Altan, Taraf, 19.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...