Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Lehman’ýn kriz çýkartan oyunu

 

Yunanistan’ýn verilerde yaptýðý hileden sonra þimdi de iflasýyla küresel ekonomik krizi de tetikleyen Lehman Brothers’ýn oynadýðý oyunlar ortaya çýkmaya baþladý.

 

Financial Times gazetesinde yer alan bir haberde, aralarýnda bankanýn eski üst yöneticisi Dick Fuld’un da bulunduðu birçok üst düzey yöneticinin, yatýrýmcýlarý ve kredi derecelendirme kuruluþlarýný yanýltmaya yönelik açýklamalar yaptýklarý ve kâr rakamlarýný þiþirmek için “muhasebe hilelerine” baþvurduklarý belirtildi.

 

ABD’de mahkeme tarafýndan görevlendirilen müfettiþ Anton Valukas’ýn raporuna göre, Lehman Brothers’ýn CEO’su Fuld ve bankanýn finans iþlerinden sorumlu genel müdürleri Christopher O’Meara, Erin Callan ve Ian Lowitt gizli bir muhasebe enstrümaný kullanarak, 2008’in ilk iki çeyreðinde bilançodaki 50 milyar dolarlýk iþlemi makyajlamayý baþardý.

 

Bankanýn bu makyajlamayý gerçek olmayan bir repo piyasasý üzerinden gerçekleþtirdiði belirtiliyor.

 

Lehman’ýn, Repo 105 iþlemi kapsamýnda aktardýðý varlýklar, elde edeceði kazancýn yüzde 105’inden fazla bir nakdi temsil ettiði için iþlemler finansmandan ziyade satýþ olarak deðerlendirildi. Bunun sonucunda þirketin yatýrýmcýlarýna sunduðu raporlarda borç yükü daha az gösterildi.

 

Gazetenin haberinde ayrýca Lehman’ýn mali denetimini yapan Ernst & Young’ýn da þirketin kâr sonuçlarýna yönelik yetersiz ve hatalý açýklamalarý sorgulamadýðýný da iddia edildi.

 

Ýddialar hakkýnda görüþlerine baþvurulan E&Y yetkilileri ise, “Biz, Lehman Brothers’ýn 2008 yýlýndaki finansal açýklamalarýnda herhangi bir sorun görmedik ve hâlâ ayný þeyi düþünüyoruz” þeklinde konuþtu.

 

Timetürk

Cuma 12.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...