Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýspanya'da Müslüman azýnlýk parti kurdu

Ýspanya'da ilk kez Ýslami görüþlü ulusal bir parti kurulduðu bildirildi.

 

"Ýspanya Birlik ve Yeniden Doðuþ Partisi" (Prune) adýyla kurulan yeni partinin lideri Mustafa Bakkach, Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Granada'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2011 yýlýnda yapýlacak yerel seçimlerde Madrid, Barselona, Valencia, Toledo, Malaga, Granada gibi Müslüman nüfusun yoðun olduðu bazý önemli kentlerde belediye baþkanlýðý için adaylar belirleyeceklerini açýkladý.

 

Ýspanya ve Fas vatandaþý olan, Ýspanya Ýslam Komisyonu ile Ýspanya Ýslam Federasyonu gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Bakkach, "Ýspanya içinde çalýþacak Ýspanyol bir partiyiz. Ýspanya'da Hristiyan görüþlü siyasi partiler varsa, bizim de Müslüman görüþlü olmamýz sanýrým herhangi bir sakýnca yaratmaz" dedi.

 

Bakkach, "þeriatý getirecekleri", "Endülüs'ü yeniden yaratacaklarý" eleþtirilerini de sert bir dille yalanladý.

 

Yeni partinin, 45 milyon nüfuslu Ýspanya'da yaklaþýk 1 milyonluk Müslüman nüfusun haklarý için mücadele edeceði belirtildi.

 

Fas topraklarýnda olup Ýspanya'ya baðlý olan Ceuta ve Melilla kentlerinde Ýslami görüþlü siyasi partiler bulunsa da, bunlar Ýspanya genelinde deðil sadece bulunduklarý bölgelerde seçimlere katýlýyor.

06 Mart 2010, Cumartesi - zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...