Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Kur'an'ýn nüzulünün 1400. yýlý anýsýna 2010'u Kur'an Yýlý ilan etti

 

Baþkanlýk, yýl bolunca Ýlahi vahyin daha iyi anlaþýlmasý için yazýlý, sözlü ve görsel çalýþmalar yürütecek. Kur'an konulu sempozyum, çalýþtay, yarýþma, radyo ve televizyon programlarý düzenleyecek.

 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sas) gelen ilk vahyin üzerinden 1400 yýl geçti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da ilk günkü tazeliðini koruyan Kur'an-ý Kerim'in insanlýða sunduðu mesajýn daha iyi anlaþýlmasý amacýyla 2010'u 'Kur'an Yýlý' ilan etti. Baþkanlýk, bu yýl Türkiye ve yurtdýþýnda Kur'an temalý birçok sempozyum, açýkoturum, panel, çalýþtay, toplantý, konferans, radyo ve televizyon programý, yarýþma düzenleyecek. Bu kapsamda vaaz ve hutbeler aðýrlýklý olarak Kur'an konulu olacak.

 

Baþkanlýk tarafýndan yýl boyunca 'Kur'an tilavet'i programlarý gerçekleþtirilecek. Bu programlara Türkiye'nin önde gelen Kur'an okuyucularýnýn yaný sýra Ýslam ülkelerinden ünlü kâriler davet edilecek. Geleneksel mukabele ortamýný canlandýrmayý amaçlayan baþkanlýk, Ramazan ayý dýþýnda da müftülüklerce belirlenecek camilerde mukabele günleri tertip edecek.

 

TRT ve diðer kanallarda 'Kur'an Saati' programlarý hazýrlayacak olan Diyanet, Kur'an temalý belgesel, albüm, fotoðraf-slayt gibi çalýþmalar yaptýracak. Kur'an Yýlý içerisinde ulusal ve yerel radyo ve TV'lerde yayýnlanmak üzere, reklam filmleri tasarlanacak. Baþkanlýk, Kur'an'dan mesajlarýn yer aldýðý, billboardlar ve afiþleri il ve ilçelerde sergileyecek. 'Kur'an Yýlý'nda, Diyanet Ýþleri tarafýndan Kur'an temalý bir kitap ve seçme ayetlerin özgün yorumlarýnýn yer alacaðý bir dizi hazýrlanacak ve halka ücretsiz daðýtýlacak.

 

Cihan Yenilmez, Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...