Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir Efsane: Anelka

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/74139.jpg

 

Anelka fotoðraf olayýnýn patlak vermesiyle yine bir açýklama yaptý ve takkeli fotoðraf çektirmediðini söyledi.

 

http://i.sabah.com.tr/2010/03/04/Haber/831416010958.jpg

 

Fenerbahçe'nin eski yýldýzý Nicolas Anelka nam-ý diðer Bilal Abdüsselam, Ramazan aylarýnda oruç tuttuðunu, oruçlu olarak maçlara da çýktýðýný söyledi. Chelsea formasýyla Ýngiltere'de fýrtýna gibi esen Anelka, nasýl müslüman olduðunu da anlattý.

 

BU FOTOÐRAFLARIN ÖYKÜSÜ

Fenerbahçe’nin eski yýldýzý Nicolas Anelka nam-ý diðer Bilal Abdüsselam, Ramazan aylarýnda oruç tuttuðunu, oruçlu olarak maçlara da çýktýðýný söyledi. Chelsea formasýyla Ýngiltere’de fýrtýna gibi esen Anelka, nasýl müslüman olduðunu da anlattý.

 

TAKKELÝ FOTOÐRAFLARIN ÖYKÜSÜ

Fenerbahçe’nin eski Fransýz yýldýzý Nicolas Anelka 2004 yýlýnýn Mayýs ayýnýn son haftasý Birleþik Arap Emirlikleri’nde tatil yaparken Müslüman oldu. O tarihte Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Manchester City formasý giyen Anelka, Dubai’de Al-Wassal Camii’nde bir müftü ve iki imamýn huzurunda kelime-i þahadet getirerek islamý seçti.

 

Anelka, daha sonra Kuran-ý Kerim’den ayetler okudu ve Arap Yarýmadasý’ndaki camileri gezerek ibadet etti. Ýsmini de Bilal Abdüsselam olarak deðiþtiren Fransýz futbolcunun Arap Yarýmadasý’ndaki son duraðý Mekke’ydi. Anelka, Mekke ve Medine’yi de ziyaret edip umre görevini yerine getirdi.

 

2004 yýlýnýn Mayýs sonu ile Haziran baþýnda Anelka’nýn hayatýný deðiþtiren bu süreçte Fransýz futbolcu gittiði yerlerde büyük ilgi gördü ve “Müslüman Anelka” olarak camilerde Araplarla fotoðraflar çektirdi.

 

Anelka’nýn Ýslam dinini seçmesi Ýngiliz ve Fransýz basýnýnda büyük yanký uyandýrdý. Fransýz yýldýz ayný tarihlerde France Football dergisine açýklama yaparak “evet Müslüman oldum” dedi.

 

ANELKA’DAN 2 GÜN ARAYLA 2 AÇIKLAMA

“Arap Emirlikleri’nde kalmaktan büyük mutluluk duyacaðým ve burada kalmaya hazýrým. Ýngiltere ya da Fransa’da top oynamayý düþünmüyorum. Ýslama ilgim 1999 yýlýndan beri vardý. Trapes’deki arkadaþlarýmla sabahlara kadar Müslümanlýðý tartýþýrdýk. Roberto Baggio nasýl Budist olduysa ben de Müslüman oldum. Sanki beynim ve gözüm yeni açýldý.”

France Football - 10 Haziran 2004

 

Anelka, “Fransa ya da Ýngiltere’ye dönmeyeceðim” dedi ama dönmek zorunda kaldý çünkü o Arap Emirlikleri’nde Müslüman olurken Ýngiliz ve Fransýz basýný Anelka’nýn peþindeydi.

 

Fransýz yýldýz camilerde Müslümanlarla çektirdiði fotoðraflarýn duyulmasý ile paniðe kapýldý ve Avrupa basýný bu fotoðraflarý sorgulamaya baþladý.

 

 

 

Sabah, 04.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...