Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rövanþ mý alýnýyor, normalleþme mi var?

 

 

27 Mayýs 1960’da TSK’da subaylarýn yarýdan çoðu tasfiye edildi. Bunlar demokrat kadrolardý. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de sol demokrat kadrolar tasfiye edildi. 28 Þubat 1997’de de sað demokrat kadrolar tasfiye edildi.

 

2003 Balyoz Planý’nýn 12 Eylül 1980 Bayrak darbe planýnýn irtica versiyonu olduðu görüþü ile bunun balon olduðunu savunanlarýn hangisinin haklý olduðunu hukuki sürec normal iþlerse göreceðiz.

 

Bu tartýþmalarýn toplumda sosyopsikolojik bazý sonuçlarýnýn Türkiye’nin geleceðini etkilediðini görmeliyiz. Olay dilini merak edenler þu satýrlarý iyi okusunlar. Türkiye’de demokrasinin kuramsal mutabakatýný milliyetçi, sosyal demokrat ve dindar gruplar yapmak üzereler.

 

Türk Milliyetçisi gruplar!

Soruyorum gerçekleri düþünmek yerine çýkarlarýmýzý düþünürsek ve ülkemizin deðil partisel menfaatlerimizin kaygýsýný ön planda tutarsak milliyetçilik ve vatanseverlik davasýnda yalancýlýk yapmýþ olmaz mýyýz?

 

Sosyal Demokrat gruplar!

Soruyorum gerçekleri araþtýrmak yerine toplumu küçük gören para babalarý ile birlikte militarist önyargýlarýn etkisinde kalýrsak sýnýfsal çýkarý ülke çýkarýnýn önünde tutmuþ olmaz mýyýz?

 

Dindar gruplar!

Soruyorum þu an darbe karþýtý olmak stratejik çýkarýnýza uygun olduðu için mi darbelere karþý çýkýyorsunuz yoksa ‘gerçek demokrasi ile Ýslam dini arasýnda doku uyuþmazlýðý olmadýðýna’ inanýyor musunuz?

 

Kürt kökenli gruplar!

Soruyorum demokratik açýlýmlar partisel çýkarýnýza zarar versede Türkiye’yi daha özgür daha yaþanýlýr yapmayacak mý?

 

Darbecilik gerçeði ile yüzleþmek

Balyoz soruþturmasýnda þu ana kadar biriken veriler baþlýca þöyle;

 

1-Bilirkiþiler CD’lerde tahrifat olmadýðýný rapor ettiler. Askeri savcýlýk bu yönde açýklama yaptý.

 

2-Keþif, tahrip, tahrik ve kayýt timlerinden ifadesi alýnanlar Çarþaf operasyonunda Fatih camii, Sakal operasyonunda Beyazýt camisinde keþif yapýldýðýný ikrar ettikleri yönünde bilgiler mevcut. Tahrip timinin Kasým 2003 HSBC ve Sinagog bombalamasýnda rol aldýðý bilgilerinden söz ediliyor.

 

3-Birbirinden baðýmsýz yargýç ve savcýlarýn 30’un üzerinde üst rütbeli subayý tutuklamasý sarsýcý ve ciddi kanýtlar olmadan mümkün deðildir.

 

4-2003 Harp oyunu seminerinde Genelkurmay temsilcisinin “Rutin dýþýna çýkýldýðýný” rapor etmesi ve Genelkurmay Baþkaný Hilmi Özkök’ten saklandýðýnýn ortaya çýkmasý.

 

Bu bilgiler TSK içinde darbeci güçlü bir kadronun mevcut olduðunu gösteriyor.

 

TÜSÝAD'la birlikte Genelkurmay Baþkaný darbeci kadrolara karþý tavýr almýþtýr

 

27 Mayýs 1960’da TSK’da subaylarýn yarýdan çoðu tasfiye edildi. Bunlar demokrat kadrolardý. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de sol demokrat kadrolar tasfiye edildi.

 

28 Þubat 1997’de de sað demokrat kadrolar tasfiye edildi. 1997 sürecinde 1565’i Yüksek Askeri Þura yoluyla 5000’in üzerinde subay astsubay TSK’dan uzaklaþtýrýldý. Ancak cuntacý kadrolara hiç dokunulmadý.

 

Þu anda deþifre olanlar emir komuta zinciri dýþý örgütlü darbeci damarýn çok az bir kýsmýdýr. Cuntacý kadrolar tasfiye olmadan ve besleyen ortam yok edilmeden Türkiye’de normal bir siyaset yapýlamaz.

 

Darbe gerçeði maalesef siyasi kategorik düþünce içerisinde unutturulmaya çalýþýlýyor. Somut gerçeði arama çabasý yerine duygusal ve kategorik gerekçelerle takým tutar gibi yanlýþlarýn savunulduðunu general olmuþ kiþilerde görmek maalesef hiç iç açýcý deðildi. Ayrýntýyý merak edenler ‘Kanal D’ TV de 18 Þubat 2010 tarihli 32 nci gün programýnda ayrýntýyý görebilirler.

 

32 nci gün programýnda çok açýk görüldüðü gibi Balyoz planý yalan iddiasý ve Ýskender Pala hocanýn hikayesine münferit durum deðerlendirmesi yapýlmasý fikir namusu açýsýndan çok dikkat çekiciydi. http://webtv.kanald.com.tr/Detail.aspx?Id=6078&Part=1

 

Türkiye’de saðduyu hakim olmaya baþlamýþtýr. Genelkurmay Baþkaný sessiz onay vermeseydi yargý iþleyemezdi. Bunu görmeliyiz. Genelkurmay Baþkaný barajýn patlamasýný önlemiþtir.

 

1960’dan 2010’a askeri kadrolarýn demokratlaþmasý

 

Aslýnda bir rövanþtan ziyade 1960’da yoldan sapan normal sürecin sarkacýn pandomim etkisi gibi ortalarda durulmasý söz konusudur.

 

Nedeni ise 1971 ve 1980 darbeleri sol kadrolarý demokratlaþtýrdý.

 

1997 post modern darbesi sað kadrolarý demokratlaþtýrdý.

Demokrasi kavramýna vurgusu nedeniyle, vefatýnýn 50 nci yýlýnda, Ýslam dini ile gerçek demokrasi arasýnda doku uyuþmazlýðý olmadýðýný savunan Bediüzzaman Said Nursi’yi rahmetle anmak istiyorum.

 

Nihayet Haziran 2007’de baþlayan yargý süreci de askeri kadrolarý demokratlaþtýrýyor.

 

Evet Türkiye’nin geleceði içinde herkesin kendini iyi hissedeceði normal günler yaklaþtý.

 

 

Nevzat Tarhan - Haber 7, 01.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...