Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hatýra Nurculuðu

 

Hafýzamýz olmasaydý hayatýmýz nasýl olurdu acaba? Geçmiþi hatýrlamadan, geçmiþ yaþananlardan bugüne hiçbir þey aktarmadan yaþamak hayatýn anlamýný büyük ölçüde deðiþtirirdi þüphesiz. Her insan için hatýralar önemlidir deðil mi? Unutulmak istenen hatýralar vardýr. Ya da medet umulan hatýralar. Ýnsan hatýralarýyla birlikte yasar. Ufak birer geçmiþ zaman makinesidir hatýralar.

Nur talebeleri için de hatýralar önemlidir. Bir bakýma cemaatin magazinidir hatýralar. Belli oranda onlardan da faydalanmak gerekir elbette. Ancak uzun bir süredir neredeyse hatýralarýn, Risalelerden daha ön planda olduðu bir durum yaþanýyor. Ýçtimai ölçüler Risalelere göre deðil de, hatýralara göre þekillenir oldu. Adeta bir hatýra nurculuðu akýmý ortaya çýktý.

Bizler maalesef tefekkürü olmayan bir milletiz. Bediüzzaman�ýn bu topluma kazandýrdýðý en önemli þeylerden biri de tefekkürü hayatýmýzýn merkezine getirmesidir. Tefekkürü unutmuþ bir millete Risale-i Nur gibi tefekkürün en üst mertebesinde olan eserleri hediye etmiþtir.

Bu toplumun en çok tefekkür eden, fikir üreten insanlarý olmasý gereken Nur talebelerinin, tefekkürü deðil de, hikâye tarzý hatýralarý daha çok tercih ediyor olmasý, þüphesiz bir kolaycýlýktan ileri geliyor. Zira kendi kafamýzla düþünmek güçtür. Metin Karabaþoðlu, Risalelerin dilinin aðýr olduðunu iddia eden düþünceye karþý, �Risaleler mi aðýr, biz mi hafifiz?� diye sormuþtu. Gerçekten de, bizler ancak hatýra, gezi yazýlarý okuyabilecek hafiflikte miyiz? Kendimizi kandýrmayalým. Belki de öyleyiz. Zira ülkemiz dünyanýn en çok TV izleyen ülkelerinin baþýnda geliyor. Günün 3�4 saatini TV baþýnda geçirip, hipnotize bir hale gelen insanlarýn fikir seviyesi de ancak roman, gezi, hatýra okuyabilecek bir seviyedir. Belki bunlarýn okunduðuna bile þükretmek gerekir. Ama özellikle Nur talebelerinin böyle bir lüksleri olabilir mi?

Bugün Risale-i Nur�larýn ve Bediüzzaman�ýn kapalý bir dille adeta 'nurcunun nurcuya propagandasý' þeklinde anlatýlmasý ve hatýra nurculuðunun revaç bulmasý, Risale-i Nur�larýn önündeki en büyük engellerden biridir kanaatindeyim. Basýnda bir tarama yapsak, Risale-i Nur üzerine yapýlan fikir çalýþmalarý mý, yoksa Üstad ve talebelerinin hatýra, gezi, vs nakilleri mi daha çok karþýmýza çýkar? Benim internette gördüðüm kadarýyla, ikinci kýsým yazýlar, fikir çalýþmalarýndan çok daha fazla maalesef.

Oysa unutmamak gerekir ki, Bediüzzaman, kendi Tarihçe-i Hayat�ý yazýlýrken, þahsýný ilgilendiren mevzulara dahi izin vermemiþ, nazarlarý her zaman risalelere çekmeye çalýþmýþtýr. Yine kendisini ziyaret etmek isteyenlere, zahmete girmemelerini, kendisini ziyaret yerine Risale-i Nur okumalarýný tavsiye etmiþtir. Kendilerinden hatýra anlatmasý istenen Aðabey�lerin ýsrarla �risale okuyun� demelerine raðmen ve üstelik neredeyse anlatýlmamýþ hatýra kalmamýþken, birçok hatýra birden çok kitapta defalarca yayýnlanmýþken, Nur talebelerinin önemli bir kýsmýnýn halen Risalelerden çok hatýralara ilgi duyuyor olmasý, bence ciddi bir zaaftýr.

Hatýra Nurculuðunun diðer bir tehlikesi de, saff-ý evvel aðabeyleri þeyhleþtirmek gibi, onlarýn da asla arzu etmediði ve istemediði durumlarý netice verme ihtimalidir. Elbette ki, hayatlarýný davalarýna adamýþ, bu uðurda nice çilelere göðüs germiþ, sahabe mesleðinin bu zamandaki önderleri olan hakikat kahramaný aðabeylerimize hürmette kusur etmemeliyiz. Ancak, Bediüzzaman �mesleðimiz tarikat deðil� derken, kendisinin þeyh olmadýðýný söylerken, bugün bizlerin �þeyh uçmaz mürit uçurur� sözünü teyit edercesine, Üstad�ýn talebelerini þeyhleþtirmeye, onlarý kusursuz þahýslar gibi görmeye ne hakkýmýz var? Bu, en baþta o Aðabeylere, sonra da Risale-i Nur mesleðine yapýlmýþ bir haksýzlýk deðil midir? Bu anlayýþýn neticesi, þahsýný hep geri planda tutmaya çalýþan Bediüzzaman�ý tabulaþtýrmaya kadar götürebilir ki, bir fikri yok etmenin en kolay yolu da o fikri tabulaþtýrmaktýr. Üstelik anlatýlan hatýralarýn bir kýsmý, Risale-i Nur gruplarý arasýnda tefrikaya sebep olmakta ve belki de defalarca konuþulup tartýþýlmýþ, çoktan kapanmýþ meseleleri tekrar gündeme getirerek, ittihat ve uhuvveti sarsacak bir sonuca sebebiyet verebilmektedir.

Üstadý nurculara karþý övmek, onunla veya onun talebelerinin hatýralarýyla ilgilenmek yerine, ne dediðine daha fazla kulak kabartmalýyýz. Zira Risale-i Nur�suz nurculuk olamaz. Bizim öncelikle kendimize, sonra da bugünün insanlarýna Nur hakikatlerini anlatabilmemiz için, hatýra yazma merkezlerine deðil, fikir üretme merkezlerine ihtiyacýmýz var. Çünkü Nura muhtaç insanlarý hatýralarla deðil, ancak fikirlerle ikna edebiliriz. Dolayýsýyla içe dönük hatýra çalýþmalarýndan çok daha fazlasýný, dýþa dönük fikir çalýþmalarý için sarf etmeliyiz.

Hatýralar elbette önemlidir. Ancak Risaleler�in önüne geçmemek kaydýyla. Zira hatýralar magazindir. Magazinse ilave olarak verilir. Ektir, asýl deðildir. Hatýra Nurculuðundan, müdakkik Nurculuða geçebilmek, tefekkürü yeniden hayatýmýzýn merkezine getirebilmek ümit ve temennisiyle�

 

Yusuf Canta

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...