Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TRT mevlit kandilinde dünyanýn deðiþik bölgelerinden canlý mevlid yayýný yapacak. Mevlit yayýnlarýndan biri de Mescid-i Nebevi'den gerçekleþecek

 

TRT Perþembe gecesi mevlid kandili için hazýrladýðý üç saatlik özel mevlid programýnda Ýslâm coðrafyasýnýn en önemli merkezlerinden canlý yayýn yapacak. Geçtiðimiz yýl Saraybosna - Kerkük - Girne ve Ýstanbul'dan canlý mevlit programý yayýnlayarak gönüllerde taht kuran TRT bu yýl da Ravza - i Mutahhara baþta olmak üzere Ýslâm dünyasýnýn en önemli merkezlerinden canlý mevlit yayýný gerçekleþtirecek.

 

 

RAVZA-Ý MUTAHHARA'DAN MEVLÝT YAYINI

 

Geçtiðimiz Mirac Kandili'nde Kudüs'ten canlý mevlit yayýný gerçekleþtirmeyi baþararak bütün Müslümanlarýn duasýný alan TRT, bu yýl da ilk kez Mescid - i Nebevi'den mevlit yayýný gerçekleþtirerek, Müslümanlarýn Perþembe gecelerinin abad olmasýnda önemli bir iþ gerçekleþtirecek. Ravza - i Mutahhara'dan bugüne kadar hiç mevlit yayýn yapýlmadý. TRT bu yayýný ile baþarýlmasý güç bir iþe imza atacak.

 

 

KAZAN DA UNUTULMADI

 

25 Þubat Perþembe gecesi üç saatlik canlý yayýnda TRT, Kazan'ý da unutmadý. Yusuf Akçura'dan Ahmet Aðaoðlu'na kadar cumhuriyet döneminde etkili olmuþ birçok aydýnýn memleketi olarak bilinen Tataristan'ýn Baþkenti Kazan'ý da unutmayan TRT, Perþembe gecesi Kazan'dan da canlý mevlit yayýný gerçekleþtirecek. Medine'den Mescid - i Nebevi'den yapýlacak olan yayýnda, Kazan'dan da Kul Þerif Camii'nden baðlanýlacak. Kazan Kul Þerif Camii'nden hafýzlar ve mevlithanlar aþýrlarý ve kasideleri / gazelleri ile mevlit yayýnýnda yer alacaklar.

 

 

KAHÝRE, ÜSKÜP VE KERKÜK DE VAR

 

TRT 1'de canlý olarak yayýnlanacak mevlit programýnda Kahire, Üsküp ve Kerkük de unutulmadý. Kahire'den Hazreti Hüseyin Camii'nden, Üsküp'ten ise Gazi Muradhan Camii'nden mevlit yayýnýna baðlanýlacak. Kahire Hazreti Hüseyin Camii, bilindiði gibi Hazreti Hüseyin Efendimizin Pak ve Mutahhar baþýnýn bulunduðu cami. Kerkük Büyük Nur Camii'ndeki mevlit programý da TRT ekranlarý aracýlýðýyla Ýslâm dünyasýna aksettirilecek.

 

TRT 1 ekranlarýnda 3 saatlik canlý mevlit yayýnýný ise þu isimler sunacak:

 

Ýstanbul: Senai Demirci

Kazan: Halil Demirci

Üsküp: Bekir Develi

Kahire: Serdar Tuncer

Mescid - i Nebevi: Ömer Döngel.

 

Yeni Þafak

Ali Sali

24.02.10

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...