Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kutlu Doðum sahibinden, yaþayýþýmýza yön veren sözler

 

Bugün sizlere ilahiyatçý yazar Mehmet Dikmen hocanýn hazýrlayýp istifademize sunduðu 1001 Hadis kitabýndan bazý hadisleri yorumlarýyla birlikte takdim ediyorum.

Muhtemeldir ki, beni çok etkileyen bu hadisleri siz de büyük bir istekle okuyacak, sevgi ile deðerlendirmeye alacaksýnýz.

 

***

 

1- "Allah bir kulunun hayrýný isterse onu istihdam eder!.

 

Dediler ki:

 

-Ya Resulallah! Ýstihdam ne demektir? Allah hayrýný dilediði kulunu nasýl istihdam eder?

 

Buyurdu ki:

 

-Ýstihdam, o kulunu hayýrlý iþlerle meþgul etmesi, ömrünü Ýslami hizmetlerle deðerlendirme aþk ve þevkini duyurmasýdýr."

 

Anlaþýlan odur ki, insanýn hayatýnda kusurlu, yanlýþlý devreleri olabilir. Hatta geçmiþ bir devrede ileri derecede hatalara da düþmüþ olabilir. Ama bir gün olur da niyetini düzeltirse, Allah o kulunu bu niyeti hürmetine yanlýþlarýndan döndürür; hayýrlý ve faydalý iþlerde çalýþma aþk ve þevki duymaya baþlar. Hayatýný böylesine hayýrlý hizmetlerle sürdürüþü, o kulun istihdam edildiðine iþaret sayýlýr.

 

Öyle ise geçmiþteki yanlýþlarýnýza bakýp da ümitsizliðe düþmeyin, her þeyden önce niyetinizi düzeltin, hayýrlý hizmetlerle hayatýnýzý deðerlendirmeye bakýn, istihdam edilenlerden olmayý dileyin ki, istihdam lütfu sizde de tecelli eylesin.

 

2- "Ýnsanlarýn arasýnda kalarak eziyetlerine tahammül eden Müslüman, insanlardan uzaklaþarak tek baþýna yaþayan Müslüman'dan hayýrlýdýr!"

 

Evet, Ýslam'da Allah'a kulluk niyetiyle de olsa insanlarýn arasýndan uzaklaþýp tek baþýna yalnýzlýk hayatýný tercih etmek daha hayýrlý görülmemiþtir.

 

Çünkü Allah'ýn rýzasýný kazandýracak pek çok ibadet ve hizmetler insanlarýn arasýnda bulunarak yapýlabilir. Ýnsanlardan koparak yapýlacak ibadet ve hizmetler sýnýrlýdýr. Halbuki toplumun içinde kalarak yapýlacak hizmetler ve salih amellerle topluma örnek olmaya, moral vermeye ihtiyaç vardýr. Toplumdan kaçarak onlarý örneksiz ve moralsiz býrakmakta fayda yoktur.

 

3- "Cömert insanýn ayaðýnýn kayýp düþmesine takýlýp kalmayýnýz. Çünkü Allah, ayaðý kayan cömert insanýn elinden tutar, düþtüðü yerden kaldýrýr, yine istikametine yönlendirir!"

 

Demek ki cömertlik Allah'ýn çok sevdiði özel bir vasýftýr.

 

Allah, cömert kulunun maruz kaldýðý irade dýþý musibet ve hatalarýný sahip olduðu cömertliði hürmetine kaldýrýr, cömert kulu için özel bir lütuf ve merhameti söz konusu olur. Yeter ki o cömert insan, hatasýndan hemen dönsün, tövbe istiðfarýnda gecikmeye maruz kalmasýn.

 

4- "En büyük hýyanet, kendisini doðru gösterip de itimadýný kazandýðý insanlara yapýlan hýyanettir!"

 

Evet, insanlara önce dürüst biri gibi görünüp itimadýný kazandýktan sonra beklenmedik bir anda ihanet edip, aldatmaya yönelmek, tam manasýyla bir münafýklýk alameti ve müminlikle izah edilemeyen bir ihanet örneðidir.

 

Halbuki mümin, içi dýþý ayný olandýr. Onun, dýþtan güvenilir biri olarak görünüp içten gizli niyet ve hesaplar peþinde olmasý, müminliðine yakýþmayan bir aldatmadýr. Efendimiz (sas) ise, "Aldatan bizden deðildir!" buyurmuþtur.

 

5- "Birlik, beraberlikten ayrýlmayýn. Kurdun topluluktan ayrýlan koyunu kaptýðý gibi þeytan da birlikten ayrýlan insaný kapar, vesveseye atar. Unutulmamalý ki, Allah'ýn ikram ve ihsaný, birlikte olanlarýn üzerinedir, ayrýlýp daðýlanlarýn üzerine deðil."

 

 

Ahmet Sahin, Zaman, 23.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...