Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Parola: 'ADÝ...' Ýþaret: 'BAÞBAKAN'

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/73767.jpg

 

Askerlik yapanlar bilir. Havanýn kararmasýyla birlikte gün doðumuna kadar Garnizon ve kýþlalarda, nöbetçilere o gün kullanýlacak parola ve iþaret verilir. Amaç, yabancý kiþilerin birliklere sýzmasýný önlemek ve gece karanlýðýnda askerlerin birbirlerini tanýmalarýný saðlamaktýr. Gece karanlýðýnda muhtemel bir kazaya sebebiyet vermemek için parola ve iþaret hayati önem taþýr. Nöbetçi akþam karanlýðýnda kendisine yaklaþan kiþiye yüksek sesle parolayý söyleyip, karþý taraftan bunun iþaretini bekler. Bu gece Balýkesir'de nöbetçi, yüksek sesle "Adi" dedikten sonra, karþý taraf "Baþbakan" kelimesini kullanacak. Ortaya da "Adi Baþbakan" cümlesi çýkacak. Bu haberin bugün Taraf'ta yer almasý üzerine muhtemelen parola ve iþaret deðiþtirilip, yenileri belirlenecek.

 

Ýþaretler aylýk belirleniyor

 

Parola ve iþaretler, Garnizon Komutanlýklarýnýn Ýstihbarat Daireleri tarafýndan aylýk olarak belirleniyor. Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanlýðý da 25 Ocak 2010 tarihinde þubat ayý içerisinde tüm garnizonun kullanacaðý iþaret ve parolalarýný gün gün belirlemiþ. Erdek Deniz Üs Komutaný Deniz Kurmay Kýdemli Albay Bülent Keçeci ve Ýdari Üs Çavuþ Çaðrý Güler'in altýnda imzalarý bulunan bu parola ve iþaretler de "3700-76-10" resmi numarasýyla "Gizli" damgasý vurularak tüm birliklere gönderilmiþ.

 

Bugün kullanýlacak parolanýn "Adi", iþaretinin ise "Baþbakan" olarak belirlenmesi, T.C. Baþbakaný'na resmi bir yazýyla alenen hakaret edildiðini açýkça ortaya koyuyor. Bugünkü parola ve iþareti "Adi-Baþbakan" olarak belirleyenler, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül için ise yarýn "Reis-Cumhur" iþaret ve parolasýnýn kullanýlmasýna karar vermiþ.

 

Tümamiral Kezek'in bilgisi var

 

Albay Keçeci tarafýndan belirlenen bu parola ve iþaretler, Erdek Mayýn Filo Komutaný Tümamiral Atilla Kezek'in bilgisine de sunulmuþ. Resmi yazýda Tümamiral Kezek'e bu bilginin sunulduðu açýkça görülüyor. Tümamiral Kezek, içerisinde Baþbakan'a aðýr hakaretin olduðu bu parolayý iptal edip, sorumlular hakkýnda soruþturma açmak yerine, uygulamaya yeþil ýþýk yakmýþ.

 

Siyasetten spora parolalar

 

Þubat ayý içerisinde kullanýlan ve kullanýlacak olan parola ve iþaretler yalnýzca bunlarla sýnýrlý deðil. Siyasetten spora birçok alanda anlamlý parola ve iþaretler belirlenmiþ. "Ata-Türk, Devlet-Laik, Devrim- Cumhuriyet, Misak-Milli, Milliyet-Halk" bunlardan siyasi olanlarý. Parolayý belirleyenler, siyasi söylemin yaný sýra futbolla ilgili sözcükleri de listeye eklemiþler. Listede göze çarpan listeyi hazýrlayanlarýn Fenerbahçe'yi pek de sevmedikleri. "Kara-Kartal, Galata-saray" parola ve iþaretinin yer aldýðý listede Fenerbahçe için parola "Civciv", iþaret ise "Fener" olarak belirlenmiþ. "Yeni-Raký", "Villa-Doluca" gibi iþaret ve parolalarý, "Çanak-Kale, Þanlý-Urfa, Tekir-Dað" gibi þehir isimleri takip ediyor. Mart ayýna girilmesiyle birlikte kullanýlan bu iþaret ve parolalar, "yakýlarak-kýyýlarak" imha edilecek.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/gizli_belge_taraf.jpg

 

 

 

TARAF, 22.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...