Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

O Arapça kitap sakýn Kur'an olmasýn!

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/73807.jpg

 

Erzincan Baþsavcýsý Ýlhan Cihaner'in dini çevrelere yönelik soruþturma dosyasýna delil olarak hatim cdleri ve hadis kitaplarý koyduðu da ortaya çýktý. Cihaner, bir delili ise þöyle tanýmlýyor: "Yeþil karton kapaklý, içerisinde ve üzerinde Arapça olduðu düþünülen yazýlar bulunan üç kitap."

 

Darbe andýcý doðrultusunda dini çevrelere yönelik soruþturmada gündelik sýradan telefon konuþmalarýný suç delili olarak dosyaya yerleþtiren Erzincan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Cihaner'in 'ele geçirdiði belge ve dokümanlar' da dikkat çekiyor.

 

Ýlhan Cihaner, cemaatlere yönelik yürüttüðü soruþturma kapsamýnda elde ettiði deliller arasýnda 30 adet hatim cdsi, sekiz adet Yasin-i Þerif, 40 hadisi þerif, peygamberimizden öðütler kitabý bulunuyor.

 

Cihaner, deliller arasýnda bulunan ve büyük ihtimalle kutsal kitabýmýz Kur'an-ý Kerim olan kitabý ise þu þekilde tarif ediyor: "Üç adet yeþil karton kapaklý içerisinde ve üzerinde Arapça olduðu düþünülen yazýlar bulunan kitap." Soruþturma kapsamýnda Cihaner'in dosyaya delil diye koyduðu telefon kayýtlarýnýn da gündelik konuþmalardan ibaret olduðunu göstermek için dün ve önceki gün bir bölümünü yayýnlamýþtýk.

 

Savcýnýn ele geçirdiði belgelerde yok yok!

 

Cihaner, ele geçirdiði dokümanlarý þöyle sýralamýþ:

 

•30 adet hatim CD'si

 

•Bir adet teþekkür ederim Allahým yazýlý CD.

 

•Üç adet yeþil karton kapaklý içerisinde ve üzerinde Arapça olduðu düþünülen yazýlar bulunan kitap.

 

•Bir adet kýrmýzý karton kapaklý içerisinde ve üzerinde Arapça olduðu düþünülen yazýlar bulunan kitap.

 

•Bir adet üzerinde Sözler Bediüzzaman Said Nursi yazýlý kitap.

 

•Sekiz adet üzerinde Yasin-i Þerif yazýlý kitapçýk.

 

•Bir adet Peygamberden (A.S) öðütler Sahih-i Buhari yazýlý kitap

 

•Bir adet Peygamberimizden 400 altýn söz yazýlý küçük kitap.

 

•Bir adet üzerinde Kainatýn Sultaný Sevgili Peygamberimizin Mübarek Hayatý yazýlý kitap.

 

•Bir adet üzerinde 40 hadisi þerif yazýlý kitapçýk.

 

•Dört adet üzerinde iman þartlarý altýdýr yazýlý küçük karton. n Bir adet üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazýlý kaðýt.

 

•Üç adet üzerinde hasta ziyaretinin mükafatý yazýlý katlanmýþ þekilde kaðýtlar.

 

•Bir adet sakal ve sünnetin önemi yazýlý kitap.

 

Yeni Þafak, 23.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...