Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Pedagog-Yazar Ali Çankýrýlý, çocuðun kiþilik geliþiminde annenin rolünün babadan daha büyük olduðunu, son araþtýrmalarýn çocuklarda ruhsal ve duygusal geliþimin de anne karnýndayken baþladýðýný gösterdiðini söyledi.

 

Ýslam Toplumu Milli Görüþ (ÝGMG) Berlin Teþkilatý’nýn davetlisi olarak Almanya’nýn baþkenti Berlin’de ‘mutlu bir yuva nasýl kurulur ?’, ‘çocuk eðitiminde anne ve babanýn rolü’ konulu konferansta konuþan Çankýrýlý, ailede mutluluðu yakalamanýn ve iyi bir evlat yetiþtirmenin sýrlarýný anlattý.

 

“Çocuðun kiþilik geliþiminde annenin rolü babadan daha büyüktür.” diyen Çankýrýlý, sözlerini þöyle sürdürdü: “Son araþtýrmalar çocuklarda ruhsal ve duygusal geliþimin de anne karnýnda baþladýðýný gösteriyor. Ana rahmindeki embriyo anne tarafýndan istenip istenmediðini ve sevilip sevilmediðini hissetmektedir. Ýstenen ve sevilen embriyoda yaþama isteði artmakta, ruhsal yönden saðlýklý bir geliþme göstermektedir. Doðumu takip eden ilk iki sene anne çocuk beraberliði çok önemlidir. Bu itibarla anne aþýrý sevgi ve koruma içgüdüsüyle çocuðun davranýþlarýna sýnýr koymak ve disiplin uygulamak istemez; çocuðu þýmartma eðilimindedir. Baba çocuðun davranýþlarýna sýnýr koyarak ve disiplin uygulayarak çocuðun kurallara uymasýný ve büyüklere saygý göstermesini saðlar. Eðer erkeðin geliri evi geçindirmeye yetiyorsa, anne ev iþlerini ve çocuk bakýmýný üslenirken, baba da ailenin maddi ihtiyaçlarýný karþýlamayý üstlenecektir.”

 

Eþler arasýnda dini ve ahlaki deðerlerde, eðitimde ve görgüde denklikler ne kadar fazla ise anlaþmalarý da o kadar kolay olduðuna dikkat çeken Çankýrýlý, “Evlenmekle sadece iki kiþi birlikte yaþamaya karar vermiþ olmuyor; iki aile birbiriyle akraba oluyor. Bu sebeple iki aile arasýndaki denklikler de çok önemlidir. Eðer aileler arasýnda denklik yoksa; daha iþin baþýnda, kýz isteme þeklinden tutun da, söz kesme, niþanýn, nikahýn ve düðünün nerede ve ne þekilde yapýlacaðý, neler takýlacaðý tartýþma konusu olur. Anlaþmazlýklar çoðu zaman niþan atma ile sonlanýr.” diye konuþtu.

 

FLÖRT GENÇ KIZLAR ÝÇÝN ÇOK RÝSKLÝ

 

Evlenmeden önce eþ adayýný tanýyabilmek için bir süre flört edilmesi gerektiði tezi gerçeði yansýtmadýðýna dikkat çeken Çankýrýlý, “Ýstatistikler, yeni evlenen ve senesi dolmadan boþanan genç çiftler arasýnda evlenmeden önce flört hayatý yaþayanlarýn daha fazla olduðunu göstermektedir. Flört döneminde erkek arkadaþýnýn yoðun ilgisine ve sevgisine alýþan genç kýz, evlendikten sonra ayný ilgiyi bekler. Ancak evlendikten sonra erkeðin ilgisi farklý alanlara yöneleceðinden genç bayan eskisi kadar sevilmediði duygusuna kapýlmakta boþanmayý düþünmeye baþlamaktadýr.” dedi. Evlendikten sonra sevilmediði duygusuna kapýlan genç bayanýn ‘Benim tanýdýðým adam bu deðil’ diye düþünmeye ve evliliði sýkýcý bulmaya baþlayacaðýna vurgu yapan Çankýrýlý, “ Flört olarak isimlendirilen beraberliklerin üç aþamasý vardýr. Birinci aþamasý arkadaþlýk, ikinci aþamasý sevgililik, üçüncü aþamasý cinselliktir. Bazý erkekler birkaç aylýk arkadaþlýktan sonra hemen üçüncü aþamaya geçmek isterler. Bunda baþarýlý olunca, kolay elde ettiði için karþý tarafa deðer vermezler. Beraberlikleri kýsa zamanda sona erer. Ayrýlmayla sonlanan flörtün bedelini genç kýz öder. Terk edilen kýz kendisini deðersiz hisseder erkeðe kin duyar, bunalýma girer.” þeklinde konuþtu.

Link to comment
Share on other sites

cok önemli bir konuya deginmis egitimci. özellikle esler arasindaki maddi ve hassaten manevi (ilmî) denklik (zamanimizda) mühim olan bir mevzu.

 

anne rahmindeki yavruya gelince; bilimin tesbitleri söyle ki bir kac günlük bebek anne rahiminde iken sIk sIk duydugu, dinledigi herhangi bir parcayi hatirliyor, hatta ana dilini yabanci bir dilden ayirt edebiliyor.

 

yani (islami acidan bilincsiz) anne pop müzigi ile hamileligini gecirirse, yavrucakta manevi olarak bu besinden payini alir.

 

yeni nesil - hosgeldin güzel dünyamiza evladim...!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...