Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Recep Ývedik 3 seyirci karþýsýna çýktý.

 

10 Þubat’ta galasý yapýlan film 11 Þubat’tan bu yana sinemalarda gösterime girdi.

 

Yine bu film hakkýnda da çok ‘kritikler’ okuyacaðýz.

 

Belki bazýlarý hikayenin zayýflýðýndan dem vuracak..

 

Bazýlarý Recep Ývedik’in terbiyeli aile çocuðu olmadýðýný tespit edecek..

 

Bazýlarý da Recep Ývedik’in tam bir ayý gibi, adeta hayvanca davrandýðýný, insanlara kötü örnek olduðunu söyleyecek.

 

Bunlarýn hepsi doðru olabilir.

 

Ama Recep Ývedik’in ve bu karakterin arkasýndaki isimlerin de öyle bir derdi yok ki zaten.

 

Ýnsanlarý güldürmek ve para kazanmak istiyorlar, o kadar.

 

Bunu da iyi yaptýklarýný inkar etmek mümkün deðil.

 

Önceki akþam bu filmi seyretme imkaným oldu.

 

Evet, güldürme, bir buçuk saatliðine keyifli bir vakit geçirme ise bu var.

 

Seyircinin teveccühü derseniz o da var.

 

Önceki akþamki gösterim Frankfurt’taki SineStar sinemasýnda tahminen 480 kiþilik bir salonda yapýldý.

 

Görebildiðimiz kadarýyla salonda boþ koltuk kalmadý.

 

Filmin gösteriminden bir saat önce bilet almaya gelenler önde ilk üç sýranýn kenar koltuklarýna yerleþebildi.

 

Hatta aldýðýmýz bilgilere göre bazý bölgelerde bilet satýþýnda arbede bile yaþanmýþ.

 

Normalde filmler gösterimden sonra etkisini gösterir.

 

Ama görüldüðü üzere Recep Ývedik gösterimden önce de böyle bir etkiye sahip.

 

Bu tablo da gösteriyor ki, Recep Ývedik beðenilse de beðenilmese de bir olay.

 

Bilebildiðim kadarýyla sinema salonlarýný Kurtlar Vadisi Irak’tan bu yana bu kadar týklým týklým doldurabilen ender filmlerinden biri.

 

Bu bakýmdan baþarýlý bir filmle karþý karþýyayýz.

 

Buradan okuyucularýmýza þu tavsiyede bulunabiliriz.

 

Ben o kadar iþin derinine inmek istemiyorum, sadece biraz gülmek, biraz da stres atmak istiyorum diyenler bu filme gidebilir.

 

Ahlaki hassasiyeti yüksek olanlar ise bu filme gitmek zorunda deðil.

 

Filmde derin mesajlar arayanlarýn da bu filme gitmek gibi bir zorunluluðu yok.

 

Aslýnda depresyon konusunda filmde yararlý mesajlar da yok deðil.

 

Depresyonun ilacýnýn zaman ve toplum içine karýþmak olduðu filmde anlaþýlýyor.

 

Bu filme gitmek istiyorum, ama toplumsal konumum, itibarým, imajým vs. buna müsait deðil..

 

Yani bu filmi izlemek istiyorum, ama bu filmi izleyen biri olarak da tanýnmak istemiyorum diyenlere ise tavsiyemiz bir süre daha sabretmeleri.

 

Filmin dvd’si yakýnda çýkar, onu alýp evde izleme imkaný olabilir.

 

Zira sinemaya izlemeye gittiðinizde tanýdýk biri ile karþýlaþmanýz mümkündür.

 

Özellikle yaþýný baþýný almýþ birileri için bu yaklaþýmý, isimlerinin Recep Ývedik ile yan yana anýlmama isteðini anlarým da.

 

Aslýnda bunu ben de pek istemem ama, bu yazýdan sonra filmi izlediðimi inkar etmem de artýk mümkün deðil. ikul@eurozaman.de

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...