Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman'ý anarken

 

 

Moral Dünyasý Dergisi, vefatýnýn ellinci yýlý vesilesiyle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'yle ilgili bir dosya çalýþmasý yaptýklarýný ve çeþitli yazar, düþünür ve sanat çevresinden bu doðrultuda, sýnýrý belirlenmiþ ölçüde görüþ ve düþünce talep ettiklerini söylediler.

 

Benden de istiyorlardý. Dedim ki:

 

Ne uðruna yaþanmýþsa hayat ondan ibarettir. Bediüzzaman Hazretleri için de bu böyledir. Bu perspektiften bakýldýðýnda Bediüzzaman'ýn hayatý, Rabbiyle arasýnda sýr olan manevi aþkýnlýklar dýþýnda, kayda alýnmýþ keyfiyetiyle Risale-i Nur'dur. Yani ona bir ömür biçilecek, ona bir hayat tayin edilecekse bu, Risale-i Nur'un ömrü olmalýdýr. Beþeri yanýyla vefat etmiþ olmasý söz konusu hakikati deðiþtirmez. Bu açýdan da Bediüzzaman, Nur Risaleleri'yle ve hizmetiyle hâlâ yaþamaktadýr ve inþallah kýyamete kadar da yaþayacaktýr.

 

Elbette onu, sadece bir milletin iftihar anlayýþýna sýðdýramayýz. Nitekim günümüzde bütün dünya milletleri kendi lisanlarýyla onun eserlerini okuma seferberliðine girmiþ ve ona olan medyuniyet tüm dünyada konuþulur olmuþtur. Gecikmeli de olsa Bediüzzaman'ýn kadr-ü kýymeti bilinmeye, anlaþýlmaya ve takdir edilmeye baþlanmýþtýr. Bu sürecin yaþanýlýr kýlýnmasýnda, Bediüzzamaný, davasýný ve eserlerini tanýtmak amacýyla gerçekleþtirilen uluslararasý sempozyumlarýn payý büyüktür ve bu gerçek de tarihe böylece not edilmelidir.

 

Bediüzzaman, kendisinden sonraki dönemlerin bütününde ve bir bütün olarak yaþayacak tek isimdir. Ýman-hayat-þeriat ekseninde geliþeceði bildirilen çalýþmalarýn hepsi, sadece ondan ilham almakla kalmayacak, onu ve eserlerini kendilerine bir rehber ve bir nizam kabul edecek ve varmak istedikleri medeniyet hedefine de ancak bu surette varacaklardýr. Çünkü o, Peygamberimizin külli, umumi ve hakiki son varisidir. Yani, Mehdiy-i Azam'dýr, mehdilik makamýnýn son sahibidir. Yani, vazifesi cüzi, hususi; makamý, hali zýlli deðildir.

 

Kendi þahsiyetini Risalelerde ifna ile etini, kemiðini, maddi yanýný adeta mücerret nura, müheykel ruha ifrað etmiþ bulunan bu bahtiyar kulu, fani ve fenaya ait kýstaslarla tartýp deðerlendirmek yerine, onun uðruna yaþadýðý hayatý, gaye ve hedef merkezli yorumlarla geleceðe taþýmak en doðru, en isabetli, en verimli uðraþlar olsa gerektir.

 

Bu tür uðraþlardýr ki, kâinatý, Kuran'ý, Peygamberimizi ve vicdaný birer külli burhan mahiyetinde okumamýzý temin edecek ve bizleri hem birey hem de toplum olarak Mutlak Sevgili'yle ebedi vuslata erdirecektir. Gerçekleþmesi istenilen ulvi maksat da zaten bu mutlu final deðil midir?

 

Bediüzzaman, bu mutlu sonuca ulaþtýracak en kýsa, en geniþ yolu keþfetmiþ insandýr. Hem kelami anlatýmlar hem de tasavvufi tecrübeler onun eserlerinde gayet ahenkli ve gayet istikametli dengeyle mükemmel ve harika denecek çapta bir senteze ulaþmýþtýr. Bu sebeple de onun mirasýna hem ehl-i ilim hem de ehl-i tasavvuf birlikte sahip çýkmak zorundadýr. Nur Risaleleri, diðer tali nurlu yollarýn da buluþtuðu müþterek bir "cadde-i kübra" hüviyetiyle hizmet görmelidir.

 

Risale-i Nur'un kendisinden beklenilen terbiyevi iþlevi görebilmesi onun anlayarak, sürekli ve külliyat bütünlüðü içinde okunmasý þartýna baðlýdýr. Ve bir de ondan tam istifade ancak farzlarý yerine getiren, kebireleri terk eden ve Sünnet-i Seniyye'ye uymayý ilke edinen talihlilerin kârýdýr. Rabbimiz cümlemizi o talihlilerden eylesin, amin.

 

Moral Dünyasý'nýn mart sayýsýný merakla bekliyorum..

 

 

Latif Erdogan, Bugün, 16.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...