Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Muhammed sosyalist miydi?

 

"Muhammed’’ isimli biyografi kitabýnýn yazarý Karen Armstrong’a göre, Batý’daki bugünkü anlamýna göre elbette deðildi.

 

Ama daha derin bir anlamda kesinlikle sosyalistti ve bu anlayýþý Ýslam ahlaký üzerinde silinemeyecek bir iz býraktý.

 

Hz. Ýsa gibi zenginlik ve mal-mülk sahibi olmayý reddetmedi ve müslümanlara sahip olduklarý herþeyden vazgeçmeleri çaðrýsý yapmadý.

 

Ama varlýklarýný cömert bir þekilde kullanmalarý ve gelirlerinin sabit bir bölümünü yoksullara vermeleri çaðrýsý yaptý.

 

Ýslam eþitlikçi bir din olarak geliþti.

 

Hz. Muhammed’in kendisi de basit bir hayat sürdürdü.

 

Lüksten nefret etti ve çoðunlukla evinde yiyecek bir þey olmazdý.

 

Dostlarý seromoniler için lüks elbiseler giymesi konusunda ýsrar etmesine raðmen, sýradan Araplar’ýn giydiði sýradan kumaþtan yapýlma tek bir elbise sahibi oldu.

 

Hediye veya savaþ ganimeti aldýðý zaman, eline geçeni yoksul

 

lara verdi.

 

Yola çýkarken de en çok rahatsýz olduðu þey, Kureyþ’in aþiret kültürünü unutup sadece zenginliðe odaklanmasýydý.

 

Dul, yetim ve yoksullara sahip çýkma duygusu kaybolmuþ, dayanýþma kalmamýþtý.

 

Hz. Muhammed’e ilk inananlar da toplumun en ezilen kesiminden çýkmýþtý.

 

Ýslam ilk baþtan beri eþitlik, adalet ve elindekini yoksulla paylaþma duygusuna dayanýyordu.

 

Bu giriþi neden mi yaptým?

 

Haftasonunu Senegal’de geçirdim ve Gülen Hareketi’nin bölgedeki faaliyetlerini yerinde gördüm.

 

Ýnançlarý ve Peygamber’in öðretisi uðruna yurtlarýný býrakmýþ, Afrika’nýn zorlu ve sýkýntýlý bölgelerine hizmet etmeye gelmiþlerdi.

 

Elbette, kazançlarýnýn bir bölümüyle kendilerini destekleyen iþadamlar sayesinde.

 

Gerek Fethullah Gülen’in kiþisel yaþamý biçiminde anlatýlanlar, gerekse onun yolunu kendilerine seçenler, birebir Hz. Muhammed’in yolundan gitme çabasý içinde ol

 

duklarýný gösteriyor.

 

Para kazanmayý ayýplamayan ama bu paranýn sadece lüks ve kiþisel amaçlar için harcanmasýný eleþtiren bir anlayýþ hakim harekette.

 

Buna ek olarak bir Türkiye sevgisi.

 

Türkiye’nin güç ve etkinliðini artýrma çabasý içindeler.

 

Farklý kültürlerde, Ýslam’ýn farklý yorumlandýðý coðrafyalarda yaþamak onlarý da etkilemiþ, deðiþtirmiþ.

 

Bir kaç gün size bu izlenimlerimi anlatmaya çalýþacaðým.

 

Bu arada elbette Türkiye’nin muhafazakar kesimlerinin Hz. Muhammed’in yerleþtirdiði Ýslam ahlakýna ne kadar uyduðunu da sorgulayacaðým.

 

 

Ergun Babahan, Star, 10.02.2010

Link to comment
Share on other sites

"hz. muhammed (sav.) sosyalist miydi?" - insanin sosyal olmasi ve esit davranmasi, hak ve hukuka riayet etmesi, insanin neden sosyalist yapsin?

 

anlamadigim ve karsi koyamaya calistigim bir düstür vardir, o da: insanlari, ve insanin yapisini kategoriler ve özellikle ideolojiler dahilinde kaliplamamak.

hele hele söz konusu müslümanlar veya "cemaatler" olunca gayri müslimlerin, haassaten bilim adamlarinin "bizleri", "sizleri", "onlari" birer cekmeceye koyup, bir ideoloji, bir akim, bir harekat adi altinda damgalama cabalarindan ötürü tüylerim diken diken olur....

 

ama bu farkli bir konuya dogru ilerliyor ("cemaatlerdeki giybet ve hasetcilik hastaligi", dünki Milli Gazetedeki makalede ele alinmisti mesela...)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...