Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ey Sahte Ýslâmcýlar

 

Mü'min ve sâlih Müslümanlar baþýmýn tacý olsunlar; ellerinden ve eteklerinden öperim. Var olsunlar sað olsunlar, sýhhat ve afiyette olsunlar. Allah'ýn selâmý, rahmeti, bereketi, korumasý üzerlerine olsun.

 

Allah yolunda, Peygamberin izinde; Kur'ân'a, Sünnete, icmâ-i ümmete, Þeriata, ahlâk-ý islâmiyeye uygun þekilde; ihlâsla, irfanla, hikmetle, adaletle, insafla, istikametle hizmet edenler, i'lâ-i kelimetullah edenler biz sizin peþinizdeyiz. Ayaðýnýzýn tozu olmak ne büyük þereftir bize...

 

Konumuz Müslümanlar deðil, Ýslâmcýlardýr. Ýslâmcýlarýn da hepsi deðildir, aþaðýda zikr ettiklerimdir.

 

* Varan1: Haram rant yiyen Ýslâmcýlar size yazýklar olsun, iki yakanýz bir araya gelmesin, tepe üstü düþün, beter olun, berbat olun! Müslümanlara leke sürdünüz...

 

* Varan 2: Bozuk düzenlerde bozuk iþler yapýlýr nice b.... yenilir diyen Ýslâmcýlar!.. Bu sapýk fetvaya uymaktan dönmezseniz biz sizden, siz bizden beri olunuz, sizi gözümüz görmesin, yýkýlýn gidin!

 

* Varan 3: Ýhalelere fesat karýþtýran sahte Ýslâmcýlar. Baþlarýnýza o ihaleler kadar taþ düþsün!

 

* Varan 4: Vaktiyle bu düzen bozuk diyen, ellerine fýrsat ve imkan geçince bozuk ve çarpýk dedikleri düzenin veya sistemin haram nimetlerine aç köpekler gibi saldýran sahtekâr Ýslâmcýlar!.. Bu yolda giderseniz akýbetiniz hayr olmaz.

 

* Varan5: Hazret-i Ömer Faruk Efendimiz Ümmetin iþini görürken Ümmet mumunu yakar, kendi iþini görürken kendi kandilini uyandýrýrmýþ edebiyatý yapan, ellerine imkân geçince saçý bitmedik yetimlerin, fakir fukara halkýn hukukunu çiðneyen uðurssuz Ýslâmcýlar... Sizleri gözümüz görmesin.

 

* Varan 6:Kur'ân'da Rabbimiz "Allah müsrifleri sevmez... Ýsraf edenler Þeytanýn kardeþleridir..." buyurmuþken, kendileri Nemrud gibi, Fir'avn gibi, Neron gibi, Þeddat gibi israf, debdebe, tantana, þaþaa, ihtiþam, gurur, kibir içinde yaþayan, ne oldum delisi, küçük daðlarý kendisi yarattý sanan türedi Ýslâmcýlar, baþýnýza haram servetleriniz kadar taþ yaðsýn!..

 

* Varan 7: Saçlarýna yün yumaklarý ilave edip sözde tesettüre giren dar ve rengarenk elbiseler içinde gezip tozan; erkeklerin þehvetli dikkatlerini açýk hafifmeþrep karýlardan fazla çeken Ýslâmcý sayýn bayanlar!.. Ya tevbe edip dosdoðru tesettüre girin, yahut bu numaralarý, bu tiyatrolarý býrakýn.

 

* Varan 8: Arazilere daha fazla yapý, daha fazla kat izni çýkartýp, bu yüzden oluþan rantlardan milyonlarca lira haram komisyon alan Ýslâmcýlar!.. O haram komisyonlar size zehir olsun, zýkkým olsun!..

 

* Varan 9: Emanetleri ehil ve layýk olanla deðil, kendi yaranýna, yakýnlarýna, akrabalarýna daðýtan, nepotizm yapan, emanetlere hýyanet eden Ýslâmcýlar!.. Sizin yatacak yeriniz yoktur.

 

* Varan 10:Bir yanda Sünnî görünen, öte yandan ne kadar reformcu, yenilikçi, bid'atçi, deðiþimci varsa onlarla iþbirliði yapan bukalemun týynetli Ýslâmcýlar!.. Bu münafýklýklarýnýz cezasýz kalýr mý sanýyorsunuz?

 

* Varan 11: Haklý ve doðru uyarýlardan, olumlu tenkitlerden nefret eden, yalan da olsa övgülere bayýlan münafýk Ýslâmcýlar!.. Bu kafayla daha ne kadar sürdürebilirsiniz bu oyunu?

 

* Varan 12: Yâranlarýný, yalakacýlarýný, yaðcýlarýný, meddahlarýný, pohpohlayýcýlarýný mükafatlandýran, onlarýn önüne yaðlý kemikler atan, övgülere doymayan Ýslâmcýlar!.. Tarihteki benzerlerinizden hiç ibret almaz mýsýnýz siz?

 

* Varan 13: Riyaset, makam, mevki, erîke, þan, þeref, ün, alkýþ delisi Ýslâmcýlar!.. Hubb-i riyasetin cinsel þehvetten 360 kat fazla ve yakýcý olduðunu size hiç söylemediler mi?

 

* Varan 14:Mukaddes dâvâmýzý deve eden Ýslâmcýlar!..

 

* Varan 15: Allah'ýn âyetlerini ucuza satan Ýslâmcýlar!..

 

* Varan 16: Ýslâm'ý ve Müslümanlarý yeryüzünden kazýyýp silmeye yemin etmiþ harbî, militan, amansýz kâfirlerle iþbirliði yapan Ýslâmcýlar!..

 

* Varan 17: Ýslâm'ýn ve Ümmetin önündeki en büyük engeli oluþturan Ýslâmcýlar!..

 

Veyl size!.. Eyvah size!.. Vah size!.. Efsus ki efsus size!..

 

 

GIYBET ÝLLETÝ

 

Gerçek Nurcu asla gýybet etmez...Gerçek Nakþî asla gýybet etmez...

 

Hem Nurcuyum diyecek, hem Nakþîyim diyecek, hem de bol bol mütemâdiyen gýybet edecek...Olur mu böyle þey?

 

Ben Nurcuyum,

 

Ben Nakþîyim,

 

BenKadirîyim,

 

Ben filan tarikat mensubuyum,

 

Ben derviþim,

 

Ben hocayým... diyen kimsenin sýdký, doðru söylediði, gerçek olup olmadýðý gýybet edip etmemesinden anlaþýlýr.

 

Gýybet ediyorsa yalancý Nurcudur.

 

Yalancý Nakþîdir.

 

Sahte derviþtir.

 

Hoca müsveddesidir.

 

Günahkâr Müslümandýr.

 

Kul bazen yanýlýr, gaflete düþer gýybet eder ama sâlih Müslüman hemen hatâsýný anlar, tevbe eder.

 

Müslümanlýkla devamlý gýybet bir arada olmaz.

 

Hele bazýlarý gýybet ediyor, etme denilince "Benim bu söylediklerim gýybet deðil, tenkittir..." diyor. Böylesinin küfre düþmesinden korkulur.

 

Gýybet içki içmekten aðýr bir günahtýr.

 

Ýslâm dini gýybeti yasaklar, gýybet kebairdendir, yani büyük günahlardandýr. Buna raðmen gýybet Ýslâm dünyasýnda çok yaygýndýr.

 

Gýybet hakkýnda faydalý bir kitapçýk:

 

GIYBETÝLLETÝ. (112 sayfa) Bedir Yayýnevi, Caðaloðlu Yokuþu, No: 6, Vilayet civarýnda. Ýstanbul Tel: 0212/519 36 18 (Fiyatý 1,5 TL.)

 

Ýmkâný olanlar böyle faydalý uyarýcý ucuz kitaplarý alýp hediye etsinler. Çay kahve içilir, biter. Kitap kalýr.

 

 

Mehmet Sevket Eygi, Milli Gazete, 01.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...