Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

GATA ile cami arasýndaki farklar

 

ANTALYA Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Prof. Mustafa Akaydýn þöyle demiþ:

 

"Camiye ayakkabý ile giriliyor mu ki GATA'ya türbanla girilsin?"

 

Söyleyin þimdi hangisine yanalým?

 

Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un bile sahip çýkmadýðý uygulamaya bir CHP'linin sahip çýkmasýna mý?

 

Yoksa...

 

Üniversite profesörü bir belediye baþkanýnýn "mantýk" dersinden çakmasýna mý?

 

Ya da...

 

Hiçbirine yanmayýp "GATA" ile "cami" arasýndaki farklarý anlatmaya mý çalýþmalýyýz?

 

Hadi bakalým...

 

"Gayret bizden / baþarý Allah'tan"...

 

* * *

 

GATA: Kul yapýsýdýr...

 

CAMÝ: Ýlahi yapý...

 

GATA: Burada "Hop! Hemþerim giremezsin" diyene, "Niye ki birader" diye çýkýþýlýr...

 

CAMÝ: Burada kural koyucuya çýkýþmaya kalkarsan akýl saðlýðýndan kuþku duyulur...

 

GATA: Buraya her dinden, her renkten, her sýnýftan insan "vatandaþ" kimliði ile girer...

 

CAMÝ: Buraya her dinden, her renkten, her sýnýftan insan, "kurala uyarak" girer...

 

GATA: Hastaya kimlik sorulmaz...

 

CAMÝ: Mümine kýyafet sorulur...

 

GATA: Kurallarý kullar koyar...

 

CAMÝ: Kurallarý yaratýcý koyar...

 

GATA:Bu kurum ile "inanç" arasýnda hiçbir baðlantý yoktur.

 

CAMÝ: Bu kurum baþtan sona "inanç" ile ilgilidir...

 

GATA: Hasta ziyaretine gelen bir insanýn giysisine karýþýlmasýnýn mantýðý yoktur.

 

CAMÝ: Ayakkabýyla girersen halýlarý kirletirsin...

 

GATA: Mabet deðil hastanedir.

 

CAMÝ: Devlet kurumu deðil mabettir...

 

* * *

 

Son söz:

 

Eðer "ayakkabý" ile "baþörtüsü" arasýnda hiçbir fark gözetmezsen sittin sene iktidara gelemezsin...

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 08.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...