Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cübbeli Ahmet Hoca'nýn Baykal yorumu

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/73170.jpg

 

Deniz Baykal'ý Cübbeli Ahmet Hoca ile görüþtüren AK Parti eski Milletvekili Koçak görüþme sonrasýný anlattý. Cübbeli Hoca'nýn Baykal hakkýndaki düþüncelerini söyledi.

 

AK Parti eski Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn telefonla geþmiþ olsun dileklerini ilettiði Ahmet Mahmut Ünlü Hoca ile görüþmesini 'siyaset dýþý ve insani bir durum' olarak nitelendirdi. Baykal ile kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün görüþmesine aracýlýk eden AK Parti eski milletvekili Mahmut Koçak, o gün olanlarý Cihan'a anlattý. Koçak, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal ile görüþmek istediðini, bu talebine Baykal'ýn geçmiþ olsun ziyareti için bulunduðu ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi'nin evindeyken cevap geldiðini, bu sýrada kendisinin teklifi üzerine Baykal ile Ünlü'nün telefonda görþtüklerini açýkladý.

 

Eski AK Parti Milletvekili Mahmut Koçak, CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn Ünlü ile yaptýðý telefon görüþmesinin detaylarýný anlattý. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ünlü'nün, Mahmut Hoca'nýn önemli talebelerinden olduðunu kaydeden Koçak, "Mahmut Hocaafendi ile babam, 1940'lý yýllarda Ýstanbul'da birlikte din eðitim almýþ. 70 yýllýk bir arkadaþlýðý paylaþýyorlar. Her yýl bir kaç defa babamýn selamýný, Hoca Efendi'nin de saðlýk haberlerini karþýlýklý iletirim. Mutlu olurlar, çocukluk arkadaþlýðý gibi bir þey... Hoca Efendi zaman zaman yaþýndan dolayý rahatsýzlandýðýnda, bu iletiþimi saðlamak adýna Cübbeli Ahmet Hoca ile de görüþüp, selam haberlerini, saðlýk haberlerini alýp babama götürürüm. Bazen hocaefendi ile de görüþtüðüm olur. Yine böyle bir günde, Hocaefendi'nin anjiyo olduðunu öðrendim." diye konuþtu.

 

Deniz Baykal ile de uzun yýllar öncesinden tanýþtýðýný söyleyen Koçak, "Kendisini siyaset hayatýmdan önce tanýrým. Siyasette de zaman zaman görüþtüðümüz oldu." dedi.

 

2007'den sonra aktif olarak güncel siyasettin dýþýnda durduðunu, ancak bir düþünce kuruluþu ekseninde ülke siyaseti ile ilgilenmeye devam ettiðini kaydeden Koçak, "Bu süreçte de zaman zaman Kafkaslar, Afganistan, Ermeni meselesi gibi Türkiye'nin daha çok dýþ siyaseti ile ilgili meselelerde istiþare ettiðim, konuþtuðum, fikir alýþveriþinde bulunduðum insanlardan birisi. Tahmin ediyorum, (Cübbeli Ahmet Hoca'yý ziyaretten) bir gün önce kendisini yine Kafkaslar ile ilgili aramýþtým. Özellikle hükümetin ortaya attýðý barýþ ve istikrar platformu ile ilgili. Ben bu platforma destek veren biriyim. Nasýl baktýðýný, nasýl gördüðünü görüþmek için aramýþtým." þeklinde konuþtu.

 

"BAYKAL'IN SEKRETERYASI, BEN AHMET HOCA'NIN EVÝNDEYKEN DÖNÜÞ YAPTI"

 

Baykal'ýn yoðun programýndan ötürü, talepte bulunduðu gün görüþmenin gerçekleþemediðini aktaran Koçak, sekreteryasýnýn dönüþ yaptýðý ertesi gün Ünlü'ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulunmak için Ýstanbul'da olduðunu ifade etti. Koçak þöyle devam etti: "Kendisine bu konular ile ilgili konuþmak istediðimi anlattým ama 'Ýstanbuldayým' dedim. 'Sevdiðim bir insan anjiyo olmuþ, onu ziyarete geldim, kapýsýndayým þu anda' dedim. 'Aileden birisi mi, kim?' dedi. Ben, 'Cübbeli Ahmet Hocaefendi' dedim. Kapýyý da o anda ev sakinleri açtýlar zaten. 'Ýyi niyet, geçmiþ olsun temennisinde bulunmak isterseniz telefonu vereyim' dedim. O da, 'Hay, hay. Bundan daha doðal bir þey ne olabilir Mahmut Bey. Ver, hemen konuþayým' dedi. O arada, ayýp olmasýn diye Ahmet Hoca'ya da sordum. O da ayný þeyi söyledi, 'Ne demek, iki medeni insanýn birbirine þifa dilemesi, iyi niyet temennisi iletmesi kadar doðal bir þey olamaz.' dedi."

 

"GÖRÜÞMELERÝ 35-40 SANÝYE SÜRDÜ"

 

Deniz Baykal ile Ahmet Mahmut Ünlü Hoca'nýn telefonda 35-40 saniye kadar konuþtuðunu anlatan Koçak, "(Baykal) 'Geçmiþ olsun, yaþýnýz çok genç bu yaþta neden böyle oldu' dedi. Hoca Efendi de, 'babamda da var, herhalde bu biraz ýrsi. Mahmut Bey daha iyi bilir. O doktordur' falan diye benimle ilgili biraz gönderme yaptýlar. Ýþte böyle bir temenni ilettiler ve orada kapandý." þeklinde konuþtu.

 

Söz konusu görüþmenin yaklaþýk 5-6 ay önce gerçekleþtiðini dile getiren Koçak, 'siyaset gündeminin hiç olmadýðý insani bir olayýn bu þekilde gündemde olmasýný yadýrgadýðýný' söyledi. Türkiye'nin en büyük sorununun hoþgörüsüzlük ve insanlarýn bir masa etrafýnda bir araya gelerek konuþamamasý olduðunu kaydeden Koçak, "Siyasette gelinen üslupta milleti rahatsýz ediyor. Bence selamý yaygýnlaþtýrmak, kalpleri yumuþatmak, insanlarýmýzý yakýnlaþtýrmak açýsýndan çok önemli. Bence bu ve benzeri davranýþlarýn sayýsýnýn artmasý lazým." diye konuþtu.

 

Bir anýsýný da paylaþan Koçak, kendisinin de anjiyo olduðunu dile getirdi. Koçak, "Ailemi bile haberdar etmedim. 6-8 saat sonra Bülent Arýnç bey aradý beni. Geçmiþ olsun dedi. O sýrada Meclis Baþkanýydý. Bazen 'Þunu demese daha iyi olurdu, bunu yapmasa daha iyi olurdu' dediðim noktalarda bile hemen aklýma bunu getiriyorum. O yaptýðý insani, Ýslami, medeni davranýþ hemen elimi kolumu baðlýyor. Belki kendisi de unutmuþtur. Bence Deniz Baykal da ayný þekildedir. Deniz Baykal da Ahmet Hoca ile bu görüþmesini, hatýrlatýldýðýnda belki hatýrlayacaktýr. Ahmet Hoca da ayný þekilde. Sýradan ama çok önemli bir þey." deðerlendirmesini yaptý.

 

Koçak, ayný gün Ahmet Mahmut Ünlü Hoca'yý deðiþik partilerden kiþilerin de geçmiþ olsun ziyaretinde bulunmak için aradýðýný aktardý.

 

CÜBBELÝ AHMET HOCA, UMUT IÞIÐI OLARAK NÝTELENDÝRDÝ

 

Cübbeli Ahmet Hoca'nýn da söz konusu görüþmeden dolayý sevindiðini aktaran Koçak, "Ülkedeki kavgaya son verebilme açýsýndan bir umut ýþýðý olarak deðerlendirdi. 'Çok insani bir davranýþ. Keþke sadece benim için deðil, bütün dini liderler için de ayný sevgiyi, sempatiyi göstermek lazým. Biz siyaset ile uðraþan gruplar deðiliz, biz din ile uðraþan iyi insan yetiþtirmek üzere uðraþan insanlarýz. Böylesine mesajlaþmak ülkeye barýþ kültürü getirir. Biz bile ýsýndýk. Deniz Baykal anjiyo olduðunda beni arayýp geçmiþ olsun dedi, mesajýný yakýn arkadaþlarýmla paylaþýrým.' dedi." þeklinde konuþtu.

 

CÝHAN, 05.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...