Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Doktor adi Cihad olan hastayý muayene etmedi

 

http://www.hurriyet.de/_img/i/r/news/0502/2587260_230x230.jpg

 

Almanya'nýn Stuttgart yakýnlarýndaki Donaueschingen kentindeki bir diþ doktoru, adý Cihad olan Türk hastayý ismini gerekçe göstererek muayene etmedi.

 

Schwarzwälder Bote gazetesinde yer alan haberde, 16 yaþýndaki Cihad adlý Türk hastanýn iki yýldýr gittiði diþ doktorunun kapalý olmasý nedeniyle diðer diþ doktoruna gittiði belirtilerek, hekimin genci isminden dolayý muayene etmemesinin tartýþmalarý da beraberinde getirdiði kaydedildi.

 

Gazetenin haberine göre, Türk aile doktor hakkýnda dava açacak.

 

Baden Württemberg eyaleti Tabipler Birliði'nin de doktorun bu davranýþýný alýþagelmiþin dýþýnda bir durum olarak nitelendirdiði, Diþ Doktorlarý Birliði'nin de konunun meslek ve sözleþme hukukuna uyup uymadýðý konusunda inceleme yaptýðý belirtildi.

 

Baden Württemberg Sigorta Teþkilatý Doktorlar Derneði Baþkaný Ute Maier de yaptýðý açýklamada, isim ya da dini inancýn tedavi için engel teþkil etmeyeceðini söyledi.

 

Berlin Antisemitizm Araþtýrma Kurumu araþtýrmacýlarýndan Forscher Wolfgang Benz de bu hareketin kendisini ürküttüðünü ve bunun Almanya'da yaþayan Müslümanlara karþý yapýlan kýþkýrtmalarýn meyvesini verdiðinin ispatý olduðunu söyledi.

 

Gazete ayrýca, diþ doktorunun ilgili kurumlardan uyarý ya da para cezasý alabileceðini kaydetti.

 

Hürriyet, 05.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...