Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

“Uyum Meclisine farklý ve geniþ bilgili temsilciler seçilmeli“

 

http://misawatruth.files.wordpress.com/2010/02/cemilyildirim.jpg

 

ALMANYA’nýn Bielefeld þehrinde yaþayan Sivas’lý Cemil Yildirim ‘Uyum Meclisi’ hakkýnda bilgi verdi. Seçimler için doðum yeri olan Bielefeld þehrinde ikinci listeden aday olan ve þimdiye kadar dünya’nýn beþ farklý ülkesinde yaþamýþ, altý dil bilen Sosyolog, tecrübelerini kullanarak þunlarý söyledi: “Toplumlar sürekli deðiþim içindeler. Büyük medeniyetler farklý toplumlarýn kültürel, ticari ve bilimsel alanda alýþ veriþleri neticesinde meydana gelmiþtir. Ýçinde bulunduðumuz toplumu bu açýdan zengin olarak algýlamamýz gerekir. Bu anlamda uyum terimi altýnda toplumumuzun hayra yönelik geliþmesini hedef bilerek, her bireyin birbirinden ders alýp faydalanmasý gerekir. Ve bunun yanýsýra Almanya’da yaþayan yabancý kökenli insanlarý toplumsal geliþimde daha etkili hale getirmek gerekir. Bu düsturu yerine getirmek için amacým, bireyler arasýnda ayrým yapmayarak ve insanlýðýn ortak deðerlerini dikkate alarak, her ferdi temsilen meclis çatýsý altýnda hizmet etmektir!”

 

Cemil Sahinöz, Hürriyet, 05.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...