Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

MHP’nin baþörtüsü ve maskesi

 

 

Aslýnda konuþulan konu ne? Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Dinçer hakkýnda verilen gensoru önergesinin görüþülmesi. Önerge sahibi olarak konuþan MHP’li Osman Durmuþ neden söz ediyor?

 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn eþinin baþörtüsünden...

 

Peki, iki yýl önce “türban yasaðý” kaldýrýlsýn diye anayasa deðiþikliði için AK Parti ile iþbirliði yapan MHP’nin sözcüsü, Emine Erdoðan’a yapýlan ve akla, mantýða, zarafete kýsacasý hiç bir ölçüye sýðmayan GATA’daki davranýþý mý eleþtiriyor?

 

Hayýr, tam tersine oradaki inanýlmaz “kaba ve yasakçý davranýþý” savunuyor:

 

“Nejat Uygur’u ziyaret etmek isteyen hanýmefendiye, ‘Gülhane’ye gelmeyin’ demiþler. Sizi beyaz önlüklüler sizi, 3-5 kuruþu görünce kendinizi ne sanýyorsunuz? Peygamber olarak anýlan bir Baþbakan’ýn eþini nasýl kabul etmezsiniz. 3-5 kuruþ paranýza mý güveniyorsunuz? Sizin muayenehanelerinizi kapatsýn da bir görün”...

 

Sadece “gündemdeki konularýn sýðlýðý” ve “uðraþýlan yasaklar” açýsýndan deðil, “üslup” açýsýndan da 2010 yýlýndaki toplumsal resmimiz maalesef bu.

 

***

 

Baþbakan Erdoðan da çileden çýkmýþ, hiddetten kýzarmýþ öfkesiyle haykýrýrken MHP’nin çeliþkisini de vurgulamadan geçmiyor:

 

“Eþimi baþörtüsü sebebiyle GATA’ya sokmayanlarý müdafaa edecek kadar da izansýzsýn”...

 

Ýster istemez iki yýl öncesine döndüm. Kendisinden “sivil anayasa” ve “AB reformlarý” yaparak yeni Türkiye’yi kurmasýný beklediðimiz yüzde 47 oy alan AK Parti, MHP’nin baþörtüsü tuzaðýna düþmesin diye nasýl çýrpýndýðýmýz ve nasýl hayâsýzca eleþtirildiðimiz aklýma geldi.

 

Örneðin, 7 Þubat 2008’deki “Çene Altý” baþlýklý yazýmda tekrarlamaktan yorulduðum endiþelerimi, MHP’nin tuzaðýný, Hasan Bülent Kahraman’dan yaptýðým bir alýntýyla anlatmaya çalýþýyordum: “‘MHP-AKP Ýttifakýnýn Anatomisi’ baþlýklý yazýsýnda Hasan Bülent Kahraman, sanal yasaktan gerçek yasaða gerileme þeklindeki formülasyonun statükonun bir ‘Ali Cengiz oyunu’ olduðunu iddia ediyordu.

 

Bu iddiasýnýn altýndaki mantýðý da þöyle sergilemekteydi: ‘Þimdi tam da çetelerin ortaya çýkarýldýðý bir dönemde MHP ansýzýn verdiði bir kararla türbanýn kaldýrýlmasý için AKP’yle bir ittifak yapýyor. MHP-AKP ittifakýnýn liberal çevrelerde dehþet duygularý yarattýðý, en azýndan bazý öðretim üyelerinin açtýðý imza kampanyasýndan liberal isimlerin uzak durmasýyla anlaþýlýyor. Çünkü sorun, baþta belirttiðim yerde düðümleniyor: Ýttifak, liberal bir çerçeve yaratmak için deðil daha otoriter bir çerçeve kurmak içindir. Dolayýsýyla da þu soru zihinleri kurcalamaya baþlýyor: MHP bu tavize ve hamleye mukabil ne elde etti?

 

Bu soruyu yanýtlamak için gene ayný karineyi kullanalým: Önerilen yasayla türban yasaklanmakta ve askerin de kabul ettiði baþörtüsü-geleneksel uygulamaya geçilmektedir. Bu kritik bir düðüm noktasýdýr. Ýslam-þehir-siyaset iliþkisi bu noktada bizzat AKP tarafýndan kýrýlmaktadýr ve ordunun önermelerine yakýn bir çizgiye gelindiði iþaret edilmektedir.”

 

***

 

Ýki yýl öncesine geri dönmem boþ yere deðil...

 

Çünkü Hürriyet Gazetesi’nin web sitesinde okuduðum haber, iki yýllýk süreci daha da sarmalayarak her þeyi çok açýk bir biçimde resmetmekteydi...

 

Kahramanmaraþ’ta yerel bir televizyon kanalýna konuþan emekli Albay Erdal Sarýzeybek, AK Parti iktidarýna muhalif olanlarýn CHP ve MHP etrafýnda birleþmesi gerektiðini söylemiþti...

 

“Yeni partiler kurularak kaybedilecek zaman olmadýðýný ve erken seçime gidilmesi gerektiðini kaydeden Erdal Sarýzeybek, ‘iþte görüyorsunuz, þu an AKP siyasetinin dýþýnda iki büyük parti var: MHP ve CHP.

 

Tehlikeden kurtulmak için. Derhal, MHP ve CHP’yi, onlar istese de istemese de seçeceðiz, iktidar yapacaðýz. Yani þöyle söyleyeyim, saðda, solda hangisi seviyorsa orada birleþin’ dedi.”

 

***

 

Önceki gece Meclis’te vukuu bulan ve maalesef Türkiye’nin hala hangi düzeylerde seyrettiðini hepimizin gözüne sokan olaylarýn tek olumlu yaný MHP’nin maskesini sýyýrýp atmasýna neden olmasý...

 

Bu geliþmenin ikinci hayýrlý yaný ise iktidar partisine gönderdiði dolaylý mesaj...

 

AK Parti, Ankara statükosu ile uðraþarak boþuna enerji harcamak yerine doðrudan halký muhatap alýp, epeydir gündemden düþen sosyal sorunlara daha çok aðýrlýk vererek, AB istikametinde demokratikleþme ile sivilleþmeye doðru pedal basarsa...

 

Statüko kaçýnýlmaz bir biçimde iyice gerileyecek, nefessiz kalacak. MHP’nin maskesini atmak zorunda kalmasý, bunu açýkça gösteriyor.

 

 

Mehmet Altan, Star, 04.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...