Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Meclis'te yumruklar konuþtu

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/73070.jpg

 

MHP Kýrýkkale Milletvekili Osman Durmuþ, Baþbakan Erdoðan'ýn eþinin GATA'ya baþörütülü olarak hasta ziyaretine gidememesinde kullandýðý peygamber ifadesi Meclis Genel Kurulu'nda kavgaya neden oldu. MHP tarafýndan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Osman Durmuþ hakkýnda verilen gensoru görüþmelerinde, MHP Kýrýkkale Milletvekili Osman Durmuþ'un baþlattýðý peygamber tartýþmasý TBMM tutanaklarýna bu þekilde yansýdý:

 

Video 1:

http://medya.moralhaber.net/medyaizle.php?haber_id=6525

 

Video 2:

http://medya.moralhaber.net/medyaizle.php?haber_id=6527

 

AK Parti Grup Baþkanvekili Bozdað: Burada, burada kýnanmasý gereken nedir biliyor musunuz? Baþý örtülü diye bu ülkenin Baþbakanýnýn eþini GATA'ya almayan zihniyeti kýnamak lazýmken, gelip nereye baðlýyorlar bunu. Deðerli arkadaþlar, deðerli arkadaþlar, biz bu zihniyete çok alýþýðýz. Çok alýþýðýz. "Erkek, ürkek" deyip Meclisin kapýsýnda Nesrin Ünal'ýn baþýný açtýran anlayýþý da biz biliyoruz. Dýþarýda öyle, içeride böyle. Þimdi, burada da bunu söylemek, burada da bunu ifade etmek… Bunu diyen bunu ispat etmezse, ben bu Genel Kurulun huzurunda kendisini müfteri ilan ediyorum, ispata davet ediyorum. Bir tane AK Partili, bir tane, bir tane Türkiye'de bunu diyen bir densizin ismini söyleyin. Sizinle beraber yakasýna yapýþalým.

 

MHP Grup Baþkanvekili Mehmet Þandýr, Aydýn Ýl Baþkanýnýz söyledi.

 

Osman Durmuþ: Sayýn Baþbakan için kendi il baþkanlarýnýn kullandýðý bir ifadeyi kullandým diye "müfteri" olduðumu söyledi.

 

Durmuþ: Internet sitesine girerseniz, il baþkanýnýz, eski il baþkanýnýz, þu anda il genel meclisi üyeniz Ýsmail Hakký Eser'in 14 Kasým 2008'de yaptýðý konuþmada Baþbakanýna baðlýlýðýný belirttikten sonra "Bizim için âdeta ikinci bir peygamberdir." sözünü kullanmýþtýr.

 

Ben isterdim ki peygamber gibi anýlmak bir hakaret olarak düþünülmemeli, tam tersi, Sayýn Tayyip Erdoðan'a peygamberlik izafe edildiðinden dolayý hicap duyup, milletten, Müslümanlardan "Estaðfurullah, ben peygamber deðilim" demesini beklerdim.

 

Baþbakan Erdoðan: Sayýn Baþkan, söz istiyorum.

 

Durmuþ: Deðerli milletvekilleri, Sayýn Grup Baþkan Vekiliniz, Antalya Milletvekili Nesrin Hanýmefendinin kendi gönlüyle Mecliste baþý açýk oturmasýný kýnarken, þurada oturanlarýn birçoðunun, þurada oturan birçok hanýmefendinin dýþarýda baþý kapalý, burada baþý açýkken.

 

Durmuþ: Yani siz, bu hanýmefendiler baþörtüsüne karþý mý? Ýstismara gelince varsýnýz, iftiraya gelince varsýnýz, dýþarýda baþýnýzý örtersiniz burada açarsýnýz, baþkasýnýn iffetinden bahsedersiniz. Ayýptýr, ayýp! Utanýn, utanýn! (AK PARTÝ sýralarýndan gürültüler) Durmuþ: Sayýn milletvekilleri, âlemi sersem yalnýz kendinizi akýllý görmeyin. YÖK Kanunu'nun ek 10'uncu maddesinin deðiþtirilmesi için namus ve þeref sözü sayýlan imzayý MHP Grup Baþkan Vekilleriyle birlikte attýnýz mý atmadýnýz mý? Niçin çýkarmadýnýz YÖK'le ilgili yasayý? (MHP sýralarýndan alkýþlar, AK PARTÝ sýralarýndan gürültüler) Siz korkaksýnýz…

 

Osman Durmuþ: …siz kaçaksýnýz, siz kanun kaçaðýsýnýz, Anayasa kaçaðýsýnýz. Biz, hak bildiðimiz… (AK PARTÝ sýralarýndan gürültüler)

 

Durmuþ: …doðru bildiðimiz yolda tek baþýna da kalsak mücadeleden yýlmayýz. Ne uluslararasý sermayeye arkamýzý dayarýz ne din istismarýna dayarýz ne de kýz kardeþimin, bacýmýn ve eþimin baþýnýn örtüsünü baþkasýna tartýþtýrýrýz. Siz, fotoðraflarla basýnýn önüne bakanlarýnýzýn eþlerini çýkaracak kadar utanmazca…

 

Baþbakan Erdoðan: Sayýn Baþkan, deðerli milletvekilleri; aslýnda, sizin huzurunuzda bu tür bir iftiraya yönelik cevap için bulunmak istemezdim. Her þeyden önce, arkadaþýmýz, peygamberlik zincirinin bittiðini bilmiyor. (AK PARTÝ sýralarýndan alkýþlar)

 

Erdoðan: Son peygamberin Peygamberimizle beraber son bulduðunu bilmiyor…

 

Erdoðan: …ve þecaat arz ederken sirkatin söylüyor.

 

Durmuþ: Asýl ihlal eden sizsiniz, haddinizi bilin.

 

Osman Durmuþ: Peygamberlik hakaret deðildir.

 

Baþbakan Erdoðan: Önce izan sahibi olacaksýn. Önce izan sahibi olacaksýn.

 

Durmuþ: Sizi izana davet ediyorum Sayýn Baþbakan.

 

Erdoðan: Bir defa, Ýnternet sitelerinde nelerin dolaþtýðýný, ne tür belden aþaðý vurmalarýn olduðunu çok iyi biliyoruz.

 

Durmuþ: Konuþma bandý var, CD'si var.

 

Erdoðan: Benim partimde…

 

Durmuþ: Niçin iþlem yapmadýnýz Sayýn Baþbakan?

 

Erdoðan: Benim partimde bu þekilde bir yakýþtýrmayý yapan barýnamaz. (AK PARTÝ sýralarýndan alkýþlar)

 

Þandýr: Þu an il genel meclisi üyesi.

 

Durmuþ: Ýl genel meclisi üyeniz. (AK PARTÝ sýralarýndan gürültüler)

 

Erdoðan: Bakýn… Lütfen, lütfen otur yerine! Otur yerine!

 

Barýnamaz, bu bir.

 

Ýki…

 

Þandýr: Þu anda il genel meclisi üyesi.

 

MHP'li Oktay Vural: El hareketi yapmayýn. Biz, Meclis Baþkaný deðiliz. Öyle el hareketi yok! (AK PARTÝ sýralarýndan gürültüler)

 

Erdoðan: Susmayý öðren. Önce susmayý öðren. Dinlemeyi öðren.

 

Kaldý ki benimle ilgili bu tür yakýþtýrmayý yapan siz…

 

Durmuþ: Mýzraðýnýz çuvala sýðmýyor Sayýn Baþbakan!

 

Saðlýk Bakaný Recep Akdað: Sesini kes, terbiyesiz herif!

 

Oktay Vural: Türkiye Büyük Millet Meclisi burasý, Baþbakan Yardýmcýnýzýn Meclis Baþkanýna yaptýðý muameleyi kýnayýn önce.

 

Erdoðan: Bu tür yakýþtýrmayý yapan Siz, ayrýca, eþime laf atamazsýn!

 

Oktay Vural: Burada CD'si…

 

Erdoðan: Bu edepsizliktir, izansýzlýktýr!

 

Vural: Burada tutanaðý. (AK PARTÝ sýralarýndan gürültüler)

 

Erdoðan: Ahlaksýzlýktýr!

 

Vural: CD'si de burada, tutanaklarý da burada.

 

Durmuþ: Sayýn Baþbakan, size iftira atan þerefsizdir.

 

BAÞKAN - Sayýn Vural, Sayýn Durmuþ, lütfen…

 

Baþbakan Erdoðan: Sen baþörtülüler üzerinden oy toplamak isteyeceksin, eþimin baþ örtüsü sebebiyle…

 

Durmuþ: Sayýn Baþbakan, önümü ilikliyorum; size iftira atan þerefsizdir.

 

Erdoðan: Eþimi baþ örtüsü sebebiyle GATA'ya sokmayanlarý müdafaa edecek kadar da izansýzsýn.! (AK PARTÝ sýralarýndan "Bravo" sesleri, alkýþlar) Ýzansýzsýn!

 

Vural: Ýl genel meclisi üyesi yaptýnýz, yazýktýr.

 

Durmuþ: Senin il genel meclis üyen.

 

Saðlýk Bakaný Recep Akdað: Meclisin yüz karasýsýn sen. Otur yerine! Terbiyesiz! Yalancý! Otur yerine!

 

Durmuþ: Terbiyesiz senin babandýr.

 

Ayþe Nur Bahçekapýlý: Arkadaþlar, lütfen…

 

Akdað: Gel ulan, gel bakayým!

 

Durmuþ: Sen gel!

 

(Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile Kýrýkkale Milletvekili Osman Durmuþ'un birbirlerinin üzerine yürümeleri)

 

Erdoðan: Ondan sonra da, baþ örtülüleri yanýna çekmek için müdafaada bulunacaksýn. Hadi oradan!

 

(AK PARTÝ milletvekillerinin MHP sýralarýna doðru yürümeleri)

 

Baþkan: Sayýn milletvekilleri, on dakika ara veriyorum.

 

CÝHAN, 04.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...