Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sýnýf baþkaný kýzlarýn videosu ya da eðitimimizin youtube öðretmenleri

 

Þubat 2007'de "28 Þubat'a Armaðan: Youtube Gençliði diye yazmýþtým bu köþede. Kýsaca hatýrlatmak gerekirse...

 

"Video paylaþým sitelerinde, lise öðrencilerine ait olduðu söylenen görüntüler, önce gazetelerde ardýndan tv ekranlarýnda yayýnlanýnca; hevesi kursaðýnda gençler, kendilerini kahraman kýlma yolunda yol yöntem öðrenmiþ oldu. Anormalin/gayri ahlaki olanýn aðýrlýðýnca altýn olarak kýymetlendirilip, "haber deðeri" taþýmasý; haberleri býrak, haber olmaya bak felsefesini yerleþtirdi kaný damarýnda durmayan gençlere. On tekrar, yirmi tekrar derken, "hababam"laþmanýn önemini kavramýþtý, kaydedilen her görüntünün alýcýsýnýn çoktan hazýr olduðunu bilen gençlik.

 

12 Eylül gençliði üzerine çok konuþuldu. Oysa 28 Þubat gençliði üzerine konuþulamayacak. Çünkü, 28 Þubat gençliði, kendisini seyirlik nesneye dönüþtürüp, youtube için malzeme olma peþinde. Kendini seyrettirmek isteyen, anormalin sýnýrlarýnda "þöhret" olma avýna çýkan gençlik, varlýðýný 28 Þubat'a armaðan ediyor velhasýl" diye yazmýþtým.

 

Youtube gençliði tamam da bir de youtube öðretmenleri armaðan etmiþ bize eðitim sistemimiz. Ýnternet sitelerinde iki küçük kýzýn sýnýf baþkaný olarak gösterdiði "performans" týklanma rekorlarý kýrýyor.

 

Bütün Türkiye onlarýn görüntüsüne kilitlendi. Sýnýf arkadaþlarýna ders veren edalarýna. Yanlýþ oldu esasýnda. Çocuklar önce sahiden "ders" veriyorlar. 70 soru çözüyor sýnýf baþkaný Havva. Öðretmen öðretmenler odasýndayken. Belli ki öðretmeni bir sorumluluk vermiþ. Demiþ ki, "Bak Havva sen nasýl 100 alýyorsan arkadaþlarýný da öyle çalýþtýr." Çocuk kendisine yüklenen aðýr yükün altýnda arkadaþlarý yüz alsýn diye didiniyor.

 

Sorun þu: Çocuklar teneffüsteyken öðretmen sýnýf baþkanýna böyle bir sorumluluk yüklüyorsa yanlýþ. Sýnýf baþkanýnýn da, diðer talebelerin de teneffüs yapmak en tabii hakký. Yok, öðretmen ders saati içinde öðretmenler odasýna gidip kendi öðretmesi gerekenleri sýnýf baþkanýnýn omuzlarýna yüklediyse, bu daha beter bir yanlýþ.

 

Öðretmeni Havva'ya sorumluluk yükleyip onu hoca konumuna yükseltmiþ, ama o arkadaþlarýnýn nezdinde bir çocuk. Havva, çocuk ile büyük arasý bir yerde isyan ediyor. Sizin de yüz almanýzý istiyorum, ama siz beni dinlemiyorsunuz diyor.

 

Derken sýnýf baþkan yardýmcýsý Gizem çýkýyor sahneye. Sýnýf arkadaþlarýný sorumluluk sahibi olmaya davet ediyor. Kendi fakirliklerinden, su alan çizmelerinden bahsediyor. Ekmek parasýnýn peþinde, inþaatlarda ölüm tehlikesi altýnda çalýþan babasýný anlatýyor.

 

Bütün bunlarý nereden biliyoruz? Çünkü o çocuklar sorumluluklarýn altýnda inlerken öðretmenleri "aferin kýzým, aferin kýzým" diyerek onlarý videoya çekiyor. Sonra o video internette yayýnlanýyor. (Öðretmen deðil, kýzý çekmiþ de... Öðretmen karne daðýtýlýrken hatýra olsun diye o görüntüleri kayýt altýna almýþmýþ da... Geçelim efendim.)

 

Bu iki öðrenci Beyaz Show'a konuk oldu. Önce peþinen söyleyeyim. Özellikle Gizem'in hiçbir televizyon programýna çýkmamasý gerekiyor. Bunu niye en baþýndan söylüyorum? Biliyorsunuz Türkiye olarak çocuklarýn öfkesinden, küfür etmesinden eðlence çýkartmakta üstümüze yok.

 

Gizem'in hayat þartlarýna tanýk olduk. Ona yardým etmek ve hayat þartlarýný düzeltmek yerine; onu, öfkesi üzerinden þov yýldýzý haline getirmemiz son derece tehlikeli. Ama daha tehlikeli olan, ailelerin duyulmayan seslerini çocuklarý üzerinden duyurmak üzere umut beslemeye baþlamasý. Bu yüzden tam da valiler toplantýsýnýn ardýndan, fakir fukaranýn valilere, kaymakamlara neden ulaþýlamadýðýnýn izi sürülmeli.

 

Yoksullara, çaresizlere "sizin de olaydý internette bir videonuz, yardýma yardým demezdiniz" anlayýþýný yerleþtirici eylemlerden medya olarak sakýnmamýz gerektiðini hatýrlatmak isterim.

 

Küçük kýzýn Beyaz Þov'daki görüntülerini izlerken kalbim daraldý. O öfke, o hak arayýþý o küçük beden için çok fazla. Ne ailesi, ne de okulu bu aðýr yükü farketmeyerek, onun "yýldýzlaþmasý" için elinden geleni yapmaya hazýrdýr büyük ihtimal. Bir çocuðun iç dünyasý, duygularý böyle ulu orta "malzeme" olmamalý. O çocuðun acilen yardýma ve terapiye ihtiyacý var. Kullandýðý dilin bütün kelimeleri öfkeye dair. Öðretmeninin programa katýlmasýna izin vermeyen vali hakkýnda söylediklerine Beyaz ve stüdyodakileri güldü.

 

Bir kýymýk gibi batmasý, içimizi acýtmasý gereken Gizem için gülüyorsak eðer, insanlýk durumumuzda ciddi bir sýkýntý var demektir.

 

Son olarak öðretmenlerin öðrencilerin görüntülerini ne sebepten olursa olsun çekmesinin izne tâbi olduðunu, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðretmenler için bu konuda ikna edici çalýþmalar yapmasý gerektiðini hatýrlatalým.

 

Ýnternet devrimine muhatap olmuþ öðrencileri ve öðretmenleri, Sanayi Devrimi þartlarý altýnda bir arada tutmamýz mümkün görünmüyor yoksa.

 

 

Fatma Barbarasoglu, Yeni Safak, 03.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...