Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Öz'güven mi, egosantrizm mi?

 

 

”Güven“ lügatça korku, çekinme ve kuþku duymadan inanma ve baðlanma duygusu demektir, itimat anlamýnada gelir. ”Özgüven“ ise kiþinin kendisine yaratýcýsý tarafýndan bahþedilmiþ olan kabiliyetlerin farkýnda olup dayanak noktasýnýn yaratýcýsý olmasýnýn bilincinde olmasýdýr. Ve O‘ndan gelen güçle emin olma duygusudur. Bu duyguyla insan kendisinden emin bir hale gelir.

 

 

Her insan deðiþik yetenek, kabiliyet ve istidatlarla donatýlmýþtýr ve kabiliyetlerini geliþtirme potansiyeline sahiptir. Ancak bazý insanlar deðiþik alanlarda daha geliþmiþ donamýna sahiptir. Kimi insanlar müzik alanýnda, kimi insan sosyal alanlarda, kimileri matematik, fizik vs. gibi alanlarda daha yeteneklidir. Her insanda farklý farklý cevherler bulunabilir.

 

 

Özgüven kiþiye özel verilmis kabiliyetin ve potansiyelin keþfedilmesi, ortaya çýkarýlmasý, tanýnmasý ve insanýn ona uygun bir þekilde yaþamasýnýn yollarýný aramasýdýr.

 

 

Yani özgüven insanýn kendi programýný öðrenmeye çalýþmasýdýr. Ýnsanýn kendine özgüveni olmasý, özünü bilip, hayatýný ona göre sürmesi demektir. Aslýnda kendini bilmektir. Kendini bilmek ise, yaratýlýþýný, donanýmlarýný görmektir. Bir insan kendine verilen kabiliyetlerin verenini bilir, nimetler için sükrederse, mutlak bir ümitsizliðe düþmez. Zira kendisine ait hiçbir gücün olmadýðýný bilir. Ondaki güç yaratýcýsýnýn sonsuz hazinesindendir. Ki, Allah için hiçbirþey zor deðildir. O ”Ol“ dediðinde herþey olur. Arkasýnda böyle bir gücü hisseden insanýn aþamayacaðý engel, açamayacaðý kapý, baþa çýkamayacaðý sorun yoktur. Böyle bir düþüncede olan insan hedefine ulaþtýðýnda þükreder. Onu o hedefe kimin ulaþtýrdýðýnýn bilincindedir. Kendinde, benliðinde bir pay aramaz. Ve bu yapýlan þükre karþýlýk daha nice nimetler elde etmiþ olur.

 

 

Hayatta hiçbir þeyin bir tesadüf eseri olmadýðýný bilen insan, hedefine ulaþma amacýyla elinden gelen herþeyi yaptýðý halde, yinede hedefine ulaþamazsa, buna “nasibim deðilmiþ“ der. Yeniden ayaklanýr, yol üzeri yaptýðý hatalarý araþtýrmaya koyulur. Onlardan ders payýný çýkarýp, yeni bir START` a giriþir. BACKWARDs, FORTWARDslerle hedefine doðru yol alýr. Karamsarlýk ve depresyona düþme tehlikesinden kurtulur. Hayata, Rabbine, kýsmetine, kaderine küsmez.

 

 

Demekki Rabbinin himayesi altýnda olduðunu bilen kimsenin aþamayacaðý engel yoktur. Bu doðrultuda yaþadýðý takdirde, hedefine ulaþtýðýnda þükreder, aksi halde sabýr ilacýna iltica eder.

 

 

Oysaki batý bilimleri, ”benlik eksenli“ psikoloji yöntemleriyle insanlarý yanlýþ yöne sürükler. Onlarýn benliðini okþar, köpükler. ”Efendim her sabah aynanýn önüne geçin: Ben mükemmelim, istersem herþeyi baþarýrým, ben yetenekliyim, ben herþeyin üstesinden gelirim, yeter ki ben isteyeyim. Ben her amacýma ulaþýrým, ben ben ben... deyin.“ derler.

 

 

Her ülkede “kiþisel geliþim, özgüven geliþimi“ hakkýnda birçok kitaplar yazýlýr, filimler yayýnlanýr....

 

 

Filimlerin hayatýmýzdaki etkisine gelelim. Filimlerde bir baþarý yolu çizilir. Biz bilinçaltýmýzda kendimizi filimdeki karakterlerle özdeleþtiririz. Þöyle bir resim çizilir: Çabalayan, azim gösteren, her zaman hedefine ulaþýr.

 

 

Oysaki filimlerde sadece baþaraný gösterirler. Biz bilinçaltýmýzda ”Ben de böyle olabilirim“ düþüncesine kapýlýrýz. Bitmeyen bir yarýþa sürükleniriz. Böylece insanlarýn omuzlarýna taþýyamayacaklarý bir yük yüklenir. Böyle bir insan, kendinden daha baþarýlý, daha zeki veyahut daha sportif birini gördüðünde, kýskanýr, umutsuzluða kapýlýr, bunalýmlara girebilir. Mutluluða ve baþarýya doðru adým atayým derken, mutsuzluðun denizinde boðulma tehlikesiyle karþý karþýya gelir.

 

 

Oysaki Rabbimiz her insanýn kendine has bir hayat yoluna koyulmasýný takdir etmiþ ve erzak olarak kiþiye göre özel kabiliyetler vermiþtir, ta ki sektelemesin. Özgüven yeteneði bunlardan bir tanesidir.

 

 

Özgüveni bencillikle ve ego eksenli bir ”doðrultuda“ yaþamak ile ayný kefeye koyanlar, güvenin aslýný ve kaynaðýný göz ardý etmektedirler.

 

 

Zira insanýn dayanak noktasý benlik deðil, HAKK olmalýdýr.

 

 

Hedefi menfaat deðil, fazilettir ve yaratýcýsýnýn rýzasýný kazanabilmektir.

 

 

Metodu ise rekabet ve vurdumduymazlýk deðil, yardýmlaþma ve tesanüd olmalýdýr.

 

 

Ancak herþeyin özü olan Allah’a güvenen gerçek özgüven sahibidir.

 

Sümeyye Kiliçaslan, Moral Haber, 25/01/2010

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=14311&yazar=497

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...