Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tayyip Erdoðan’a þunlarý sorardým

 

SORU BÝR: “Bize gaz vermeye kalkanlar var” dediniz... Týpký “askeri bildiriler” gibi kimse üzerine alýnmadý bu demecinizin... Lütfen söyler misiniz? Kimdir size gaz veren münasebetsizler? Muhalifler mi? Muvafýklar mý?

 

* SORU ÝKÝ: Ferhan Þensoy’un “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karþý” diye bir oyunu var... Bu oyundan haberiniz var mý? “Bakkal devri bitti” derken, mahalle bakkalýnýzýn veresiyeyi kesme ihtimali sizi hiç endiþelendirmiyor mu?

 

* SORU ÜÇ: Siz de biz faniler gibi telefonlarýnýzýn dinlendiðine dair þüpheye düþüyor musunuz? Bu konuda aldýðýnýz önlemler nelerdir? Lütfen anlatýr mýsýnýz?

 

* SORU DÖRT: “Ezel” adlý dizinin Show TV’den ATV’ye transferi nedeniyle herhangi bir kutlama telefonu açmaya fýrsat bulabildiniz mi?

 

* SORU BEÞ: Maþallahýnýz var... Siz oy alýyorsunuz, oy alma kapasiteniz hala yüksek... Peki ya medyanýz? Onlar neden tiraj ve reyting alamýyor? Bu ters orantýnýn anlamý nedir?

 

* SORU ALTI: Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya, “Partiler kapatma davasýný hissederler” diye bir açýklama yaptý... Bugünlerde sizin hissiyatýnýz ne durumda?

 

* SORU YEDÝ: Bülent Arýnç sizin için “Civaným, delikanlým Tayyip ne hale geldi” dedi... Bu konuda ne düþünüyorsunuz? Aynaya baktýðýnýzda “Hey gidi civan Tayyip... Ne hale geldin?” diyor musunuz?

 

 

 

Kenan ile Nejat arasýnda farklar

 

 

 

* Kenan kendini eðiterek yükseleceðini bilen bir karýncadýr... Nejat hazýrdan yiyen ve bohemliði kendine yakýþtýran bir aðustosböceði...

 

* Nejat skandala yatkýndýr, Kenan deðildir.

 

* Gerçek hayatta “çalýþkan çocuk” olan Kenan, filmlerde hep psikopat tipleri canlandýrýr... Gerçek hayatta bohem ve asi olan Nejat, filmlerde hep melankolik tipleri canlandýrýr...

 

* Kenan disiplinlidir, Nejat boþ vermiþ.

 

* Kenan hep bir ustaya yaslanýr... Nejat ise hep bir ustaya denk düþer...

 

* Kenan günümüzün geliþmiþ bir Kadir Ýnanýr’ýdýr... Nejat ise Tarýk Akan...

 

* Kenan stratejik kararlar gereði kendisini saklar... Nejat ise asosyal ve sýkýlgan olduðu için...

 

 

 

Bir benzerlik

 

 

 

SEÇÝM olmuþ, AK Parti patlama yapmýþ...

 

Soruyoruz etrafýmýzdakilere:

 

“Sen AK Parti’ye oy verdin mi?”

 

Cevap: “Hayýr, hayýr, hayýr.”

 

Þaþýp kalmýþtýk:

 

“Sen vermedin, bu vermedi, þu vermedi... Kim verdi?”

 

* * *

 

Recep Ývedik filmleri rekor üstüne rekor kýrdý / kýrýyor.

 

Soruyoruz etrafýmýzdakilere:

 

“Recep Ývedik’i sinemada seyrettin mi?”

 

Cevap: “Benim o banal filmde ne iþim var...”

 

Þaþýp kalýyoruz:

 

“Sen seyretmedin, bu seyretmedi, þu seyretmedi... Peki kim seyretti...”

 

 

 

Alternatif bayramlar

 

 

 

 

 

BAÞBAKAN Erdoðan’ýn Davos’taki “One Minute” çýkýþýnýn birinci yýldönümü Sultanahmet Meydaný’nda þenliklerle kutlanmýþ...

 

Buradan yola çýkarak AK Parti yöneticileri için alternatif bayram önerilerinde bulunuyorum:

 

* BÝR: “Rabbime sordum Cleveland dedi” þenlikleri... * ÝKÝ: Babalar gibi satma festivali... * ÜÇ: Gömlek deðiþtirme panayýrý... * DÖRT: Yüzde 47.6 kutlamalarý... * BEÞ: Balkon Nutku þöleni... * ALTI: “Ananý da al git” gecesi...

* YEDÝ: Çankaya da bizim oldu bayramý...

 

 

 

Sabih Bey sizin olsun bana Osman Can yeter

 

 

 

YARGITAY Onursal Baþsavcýsý Sabih Kanadoðlu’nun çatýk kaþlý ve özgürlük týrpanlayan hukuki yorumlarýndan “illallah” etmiþtim ki...

 

Demokrat hukukçu Osman Can ilaç gibi geldi.

 

Habertürk’te Balçiçek Pamir’in “Karþýt Görüþ” programýnda ikisinin tartýþmasýný seyrettim...

 

Osman Can, partiler kapatýlmamalý diyor, Sabih Bey kapatýlabilir diyordu...

 

Osman Can, bütün darbeler yüz karasý diyor, Sabih Bey sivil iktidarlarýn hatalarýndan dem vuruyordu...

 

Kýsacasý Osman Can, özgürlük alanýný geniþleten bir yaklaþýmý dile getiriyor,

Sabih Bey ise daraltmaya çalýþan bir yaklaþýmý...

 

Þöyle dedim: Sabih Bey sizin olsun, bana

Osman Can yeter...

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 01.02.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...