Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cübbeli Ahmet Hoca: "Nurculardan özür diliyorum. Yanlis anlasildim"

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/72750.jpg

 

Risale-i Nur hakkýndaki sözleri için 'Yanlýþ anlaþýldým' diyen Ahmet Mahmut Ünlü nam-ý diðer Cübbeli Ahmet Hoca Moral FM'de Risale-i Nur hakkýndaki görüþlerini anlattý.

 

Risale-i Nur hakkýndaki sözleri için 'Yanlýþ anlaþýldým' diyen Ahmet Mahmut Ünlü yani Cübbeli Ahmet Hoca Moral FM'de canlý yayýnda Nurculardan özür diledi. Esprili anlatýmý ile son zamanlarýn en popüler isimlerinden biri olan, Ahmet Mahmut Ünlü yani Cübbeli Ahmet Hoca, Moral FM'de yayýnlanan Moral Kuþaðý programýnda Mehmet Paksu'nun sorularýna cevap verdi

 

Daha önce katýldýðý bir televizyon programýnda Risale-i Nur hakkýnda yaptýðý açýklamalarla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Cübbeli Hoca 'Yanlýþ aktarýmlarýndan da olsa Üstad'a gönül verenler üzülmüþ olabilir. Bu nedenle ben özür diliyorum.' derken Risale-i Nur'u hiç okumadýðýný kendi deyimi ile 'itiraf' ederken bu konuda merak ettiði sorularý ve cevaplarýný Mehmet Paksu ve Kenan Demirtaþ'la konuþtu.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/ahmet_mahmut_unlu_moralfm.jpg

 

Canlý yayýnda yapýlan açýklamalardan satýrbaþlarý:

 

- Bazýkere insan haddini aþar, haddini aþtýrýrlar. Bu meseleden dolayý ben üzüldüm. Üstad Hazretleri bana göre Allah dostlarýndan, ilham sahibi, muhaddestir. Bu kadar eser, hizmet, bu kadar insanýn imanýna vesile olmak... Böyle bir cemaatin ismine ben inanýyorum.

 

- HaberTürk sorularý önceden bana vermedi. Hatta ekranda bazý sorular geçiyordu onlarý da sormadý. E - postalarla gelen sorularý bana anýnda yöneltti. Ben özrümün kabul edilmesini rica ediyorum. Yanlýþ aktarýmlarýndan da olsa Üstad'a gönül verenler üzülmüþ olabilir. Bu nedenle ben özür diliyorum.

 

- Üstad'ýn (Bediüzzaman Said Nursi) eserlerinin tümünü okumadýðým için itiraf ettim okumadýðýmý... Mevize türü bazý yerleri okudum. Babam da var. Bana hediyeler de edildi. Ama bu çok uzun bir külliyat. Bana sorulan soru bu kitaplar hakkýnda ne dersiniz? Ben okumadýðýmý itiraf ettim. Onlar da kalktýlar cahil adam nasýl okumaz... Kader meselesi okuyamadým. Okumadan neden yorum yaptýn dediler. Ben þahsi yorum yapmadým. Baþkasýnýn yorumunu aktardým. Camianýn içindeki görüþleri aktardým. Bu benim hatam oldu.

 

- Risale-i Nur çok geniþ bir külliyat. Bu eserlerin ihtisasýný yapan alim zatlar var. Bir cevap gerekiyorsa cevap vermesi gereken kiþiler bu zatlardýr. Soru ehline sorulmalý.

 

- Risale-i Nur'da mulak görünen yerler var. Birileri çýkýp bunu izah etse bu tartýþmalar olmazdý. Siz hiç tefsir yorum katmýyorsunuz. Risale-i Nur'lar kendi kendini þerhediyor.

 

- Benim Risale-i Nur'da en merak ettiðim konu þu: Üstad'ýn Hýristiyanlarýn cennete gideceðine dair þaibe. Üstad'ýn böyle bir beyaný yok. Üstad'ýn direk görüþü Hýristiyanlarýn Ýslam akidesi ile muhalif olduðu...

 

 

Moral Haber, 26.01.2010

 

Link to comment
Share on other sites

iste komple metin:

 

Mehmet Paksu: Geçtiðimiz ay Teketek programýnda çok çeþitli konulara temas ettiniz. Bu konulardan bir tanesi de Risale-i Nur ile alakalý konulardý. Bazý insanlar açýklamalarýnýza farklý yorumlar getirerek Risale-i Nur hakkýnda tenkitlerde bulundular. Risale-i Nur hakkýndaki görüþlerinizi sizin aðzýnýzdan dinlemek istiyoruz.

 

Cübbeli Ahmet Hoca: Bazý kere insanýn haddini aþan yorumlar da olabilir. Bazen de haddini aþmazda haddini aþtýrýrlar, yani baþkalarý anlamak istediði gibi yorumlar yapar. Risale-i Nur hakkýnda yanlýþ anlaþýlmama çok üzüldüm. Üstad Hazretleri, Allah dostlarýndan bir velidir, ilham sahibidir. Resulullah (s.a.v) þöyle buyuruyor: Eski ümmetlerde muhaddesler, yani ilhama mazhar kullar vardý. Peygamber Efendimiz, “Benim ümmetimde de varsa, Ömer onlardandýr.” Þimdi Peygamber Efendimiz, benim ümmetimde varsa deyince mutlaka vardýr. Öyle ki en faziletli ümmette nasýl olmaz.

 

ÜSTAD HAZRETLERÝNE ÝLHAM OLUNUYOR

Cübbeli Ahmet Hoca: Ben, Bediüzzaman Hazretlerinin onlardan biri olduðuna inanýyorum. Bunun alametleri vardýr. Bu alametler; az yemek, az uyumak, az konuþmak, az görüþmek. Hadis-i þeriflerde vardýr. Bir insaný görürseniz ki az konuþuyor, insanlardan uzlet ediyor, az yiyor, az uyuyor, yani sürekli Allah’ý zikrediyor; bilin ki Allahütealâ tarafýndan ona ilham olunuyor. Bu ilham için temelinde de ilmi yapý þarttýr. Üstad Hazretlerinin böyle bir zat olduðuna inanýyorum. Çünkü bunca eser, bu kadar büyük bir hizmet, yüz binlerce, milyonlarca insanýn ehlisünnet üzere Ýslamiyeti yaþayan bir cemaatin imanlarýný kazanmalarýna sebep olmuþtur.

 

Mehmet Paksu: Risale-i Nur’un tamamý Ýngilizce, Arapça, Almanca gibi dillere çevrilmiþtir. Dünyada da ellinin üzerinde master ve doktora çalýþmalarý, hatta sempozyumlar yapýlýyor. Siz Risale-i Nurlarý okuma fýrsatý bulmuþ muydunuz?

 

RÝSALE-Ý NUR’DAN SORACAKLARINI SÖYLEMEDÝLER

Cübbeli Ahmet Hoca: Böyle bir etki tesiri Mevla batýla vermez. Þimdi mesele Allahütealâ’nýn da buyurduðu gibi, “Batýlý köpük gibi üste çýkarýrým, köpük gibi atar gider. Ýnsanlara fayda veren hak ise yerde kalýr” diyor. Kalýcý olmasý zaten bizim için bir alamettir. Yanlýþ anlaþýlmamdan dolayý özürle baþlayayým. Çünkü bana daha önceden Risale-i Nur ile ilgili soru sorulacaðý söylenmedi. Konunun dýþýna çýkýldýðý için neticede ben her þeyi bilen biri deðilim. Dolayýsýyla bildiðim kadar konuþmam gerekiyor. Risale-i Nur meselesi de gündemde yokken, programda soruldu. Benimde Risale-i Nur ile ilgili bazý mevize türü noktalardan okumuþluðum var. Çünkü çocukluðumdan beri evimizin kütüphanesinde var.

 

Mehmet Paksu: Bediüzzaman hazretleri 1952-1953’de Fatih, Çarþambaya geldiðinde Mehmet Fýrýncý abinin evinde üç buçuk ay kadar kalýyor. O yýllarda babanýzda ayný mahallede ikamet ediyor... Bediüzzaman Hazretleri ile babanýzýn bir yakýnlýðý var mýydý?

 

BABAM BEDÝÜZZAMAN’DAN DUA ALDI

Cübbeli Ahmet Hoca: Ben daha doðmamýþtým. Babam, Bediüzzaman hazretlerini ziyaret etmiþ, elini öpmüþ ve duasýný almýþtýr. Sonra iki sefer Isparta’ya gitmiþ. Babam ulemalarý dolaþmaya meraklýydý. Üstad hazretlerinden de o yýllarda dua almýþ. O zaman için çok az insan bu iþlerle uðraþýrdý. Mehmet Fýrýncý aðabey ile devamlý dostluklarý devam ediyor. Telefonla hala görüþürler.

Ýyi insanlar özrü mazereti kabul ederler. Kötü þerli insan olursa mazereti kabul etmezler. Kerim insanlar özrü kabul ederler. Bende, Bediüzzaman hazretlerine gönül veren bu camiadan özrümün kabul edilmesini istirham ediyorum. Çünkü beyanlarýmda kasýt, kötü niyet olmamakla beraber, yanlýþ anlaþýldým. Bu üzüntüden dolayý özür diliyorum. Çünkü Risale-i Nur Külliyatý herkesin istifade edeceði eserlerdir.

 

“SÖZLER”Ý OKUDUM

Cübbeli Ahmet Hoca: Risale-i Nur’un tümünü incelemediðim için, bu eserler hakkýnda ne dersiniz denildiðinde de okumadýðýmý, bilmediðimi itiraf ettim. Bu önemli, çünkü yarýn birisi de Cübbeli hoca farklý konuþuyor demesin. Sözler’den, ahirete imandan mevize türü konulardan okudum. Bana Risale-i Nur hediye de edildi. Fakat bu çok uzun bir külliyattýr. Bir de bunun içinde izaha muhtaç, milletin yanlýþ anlayabileceði konulara rastlamadým. Bana bir anda bu kitaplar hakkýnda ne dersiniz diye sorulunca, þimdi bir yorum yapmak için muhtevayý bilmem lazýmdý. Bilmediðimi itiraf ettim. Kimileri ‘cahil adam, nasýl okumaz’ dediler. Herkesin kendi görüþüdür. Birincisi nasip kader meselesidir. Ýkincisi ben okuyamadan niçin yorum yaptýn sorularý yöneldi. Ben öncelikle þahsi yorum yapmadým. Bir yorum naklederken orada hata yaptým. Çünkü baþkasýnýn aðzýndan, kendim görmeden yorum yapmýþ oldum. Buna raðmen sonunda þunu ekledim: Bu eserlerin ihtisasýný yapan âlimler var. Benimde tefsir üzerine otuz senelik ihtisasým var. Bir ayet sorulsa, hemen yorumunu yapabiliyorum. Bilmediðim bir kitap hakkýnda yorum yapamam. Çünkü Risale-i Nur da çok geniþ bir külliyattýr. Ancak bu külliyat hakkýnda bazý yazarlarýnda þöyle yorumlarý olmuþtur, bu iþin ehline sorulmasý ve cevap alýnmasýný öneriyorum dedim. Aslýnda ehline sorulmasýnda havale ettim. Bir internet sitesinde bana bir cevap geldi. O mesajda da müfit bir durum yoktu. Efendim Hýristiyanlar ve Müslümanlar omuz omuza cennete gidecek. Bu yanlýþtýr. Risale-i Nur’u anlamayan, Üstad hazretlerinin muradýný doðru belirlemeyen bazý cevaplar geldi. Bu cevaplar beni daha da rahatsýz etti. Ben üstadýn görüþlerinin böyle olmamasý gerektiðini biliyorum. Çünkü Üstad hazretleri ehlisünnet imamýdýr.

 

Kenan Demirtaþ: Bir konuþmamýzda “Eðer Teketek programýnda bana Risale-i Nur hakkýnda soru sorulacaðý söylenilseydi, hazýrlanýr daha iyi cevaplar verirdim. Çünkü Üstad Hazretlerini anlamaya çalýþýrdým” demiþtiniz. Þimdi o cevap hakký size verilse nasýl yanýtlarsýnýz?

 

Cübbeli Ahmet Hoca: Sizlerin bana gönderdiði yazýlarda zaten Üstad birbirini tefsir ve þerh ediyor. Ancak ben bir camiaya mensubum. Bu camiada da böyle görüþlerin olduðunu gizlemenin lüzumu yok. Bunu vuzuha kavuþturalým. Bu meselelerin dedikodusu yapýlacaðýna her þey tartýþýlarak böyle bir iftira ve þaibe Allah dostuna karþý yayýlmasýn.

Mehmet Paksu: Seksen yýldýr Risale-i Nur ortada. Herkes okuyor. Tüm ulemalar okumuþlar. Hiç kimse Risale-i Nur hakkýnda yanlýþ dememiþtir. Sizin düþünceleriniz nedir?

 

“ÜSTAD KENDÝSÝ ÞERH ETMÝÞ”

Cübbeli Ahmet Hoca: Risale-i Nur’da bazý muðlâk yerler var. Keþke bu iþin ehli ihtisasý bu muðlâk yerleri çözüme kavuþturabilseydi önceden, anlaþýlmayan konularýn izahý þurada denilseydi iyi olurdu. Aslýnda her þeyde bir hayýr vardýr. Üstadýn orijinal sözleri kendi beyanlarý olduðu için bu da iþin güzel tarafýdýr. Netice de kendi kendini þerh etmektedir.

 

“ÝSLAMÝYET ÝLE HIRÝSTÝYANLIK FARKLIDIR”

Cübbeli Ahmet Hoca: En çok merak ettiðim Üstad hazretlerinin Hýristiyanlarýn cennete girebileceðine dair meseledir. Üstad hazretlerinin cennete girecekler diye bir beyaný yok. Burada çeþitli þartlar çerçevesindeki durumu gerektiriyor. Üstad hazretlerinin direkt olarak görüþü, Hýristiyanlarýn Ýslam akidesiyle muhalif olduklarý, aralarýnda fark olduðudur. Mesela diyor ki: Ýslamiyet’in Hýristiyanlýk ve sair dinlere cihet-i farkýnýn sýrrý þudur ki: Ýslamiyet’in esasý mahz-ý tevhittir. Yani vesait ve esbaba tefsir-i hakiki vermiyor. Yani arada bir vasýtadýr ama hakiki tefsiri yoktur. Hangi veli mürþit olursa olsun vasýtaya hakiki tesir vermiyor. Ýcat ve makam cihetiyle kýymet vermiyor. Yaratma vasfý, halk ve icadý hiçbir veliye, meleðe, peygambere vermiyor Ýslamiyet. Yaratmak sadece Allah’a mahsustur. Hýristiyanlýkta Allah’ýn oðlu düþüncesini kabul ettiði için esbaba kýymet verilir. Yani onlarda da bir benlik koyuyor. Onlara yaratma tesiri koyuyor. Adeta rububiyeti ilahiyenin bir cilvesini azizlerine büyüklerine verir. Yani Allah’ýn Rab’lik vasfýnýn bir tezahürünü da kendi velilerine azizlerine veriyor. “Onlar Allah’ý býraktýlar, hahamlarýný ve papazlarýný Rab edindiler. Onun içindir ki Hýristiyanlarýn mertebece en yüksek olanlarý bile diye anlatmaya devam ediyor Üstad hazretleri. Ýslamiyet’te tevhit, Hýristiyanlýkta oðul fikri vardýr. Bundan dolayý da azizlerine Rab’lik, ubudiyet payesi vermiþlerdir. Bunu söyleyen Bediüzzaman hazretlerinin cennetliktir demesi mümkün deðil.

 

TEK YANLIÞ ÜSTADI DOÐRU ANLAMAMAK

Cübbeli Ahmet Hoca: Bir baþka yerde ise Ýkinci Dünya Savaþý’ndan bahsederken kâfir de olsa masumlar için yani çocuklar için þehit olmalarý, belaya uðramasalar cennetliktir. Bu hadislerde de geçer. Üstad hazretleri zelzelede, kazada, kýrýlmýþ dökülmüþ masumlara da mükâfat bir mertebe artar diyor. Yine Üstad devam ediyor: üç dört aydýr dünyanýn vaziyetlerinden haberim yokken, Avrupa’daki, Rusya’daki çoluk çocuða acýyarak tahattur ettim. Manevi bir ilham geldi. Onlar adýna çok acý çekiyordum diyor. Bir ilham merhem sürdü acýma diyor. O musibeti semaviyeden ve beþerin zalim kýsmýnýn cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden veya periþan olanlar var diyor. Eðer bunlar on beþ yaþýndan evvel ise diyor. Burada þunu da izah etmek lazým. Þafi mezhebindendir. Akidede itikatta Eþari mezhebindendir. Maturidi ve Eþari iki ehlisünnet vardýr. Dört fýkýh mezhebinin üçü Eþari’dir. Þafi, Hanbelî ve maliki. Bir tek Hanefi mezhebi Maturidi’dir.

Þimdi Üstad Hazretleri’nin þafi olmasý ve Eþari olmasýný da göz önünde bulundurmamýz gerekir ki buluð çaðý bazen on iki, bazen on beþ olarak geçer. Tabii buralarý da bilmeyenler karýþtýrýrlar. Müslümanlar itikatta iki mezhepten birine baðlýdýr. Mesela bazý cahiller vardýr. Adam iþte kerrat vakti camiye girmiþ namaz kýlýyor. Bir baþkasý kerrat vakti kýlýnmaz diyor. Adam da ona ben þafiyim kardeþim diyor. Öteki de ne olursan ol kýlýnmaz diyor. Þimdi bu diyalog cahilliktir. Þafi mezhebinde sebepli olan nafileler kýlýnýr. Eþari’nin görüþü de ehlisünnettir. Görüþ ayrýlýklarý illaki vardýr. Konumuza gelecek olursak meseleler birbirini anlatýyor. Üstad hazretleri hangi dinde olursa olsun buluð çaðýna girmemiþ her çocuk Müslümandýr, þehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfatý maneviyeleri o musibeti hiçe indirir. Burayý biz neye göre kabul ediyoruz?

 

Bu Eþari’nin görüþüdür. Bir kýsmý cennet ehlinin hizmetçisi olur denir. Ýmam-ý Rabbani’nin þöyle bir görüþü var: Yaþadýðý ana tabidir. Eðer Dar-ül Ýslam’da ise cennettedir. Eðer kâfir ülkelerde ise o zaman onlarý da cehenneme göndermemek için yani çocuk olduðundan cehennemi hak etmemiþtir diyor. Bundan dolayý fetret ehli hükmünde toprak olurlar diyor. Þimdi hepsi ehlisünnet dairesindedir. Buradan da Bediüzzaman Hazretleri ehlisünnetin dýþýna çýkmamýþtýr. Hiçbir yanlýþ yoktur. Savaþlarda öldürülen, zulme bulaþmamýþ, kendisi suçsuz masum kiþilerden bahsediyoruz. On beþ yaþýndan büyükseler eðer masum iseler derken ise ayýrýyor, yani olaylara karýþmamýþ temiz diyor. Ýþte Üstad Hazretleri’ni doðru anlamamaktan kaynaklanýyor.

 

“HIRÝSTÝYANLAR CENNETE GÝDECEK DEMÝYOR”

Cübbeli Ahmet Hoca: Yazarlardan birisi yine “Bizimle savaþsalar bile” gibi bir sözde Risale-i Nur’da yok. Olan biten Kastamonu Lahikasý’ndaki beyandýr. Bunun üzerine yoðunlaþýyoruz. Çünkü baþka bir ifade yok. On beþ yaþýndan büyük olanlar eðer masum ve mazlum ise zalim, harp baþlatmýþ, milleti kýran, geçiren bir durumda deðil de, haksýz yere maðdur olmuþlar için söylüyor. Üstad Hazretleri, bunun mükâfatý büyüktür, belki onu cehennemden kurtarýr deyince birisi zannediyor ki, efendim Hýristiyan da olsa adam cehenneme girmeyecek diye adam tahlil yapýyor. Çünkü ahir zamanda fetret derecesinde din ve dini Muhammediye bir lakayitlik perdesi gelmiþ, efendimizin dinine, fetret derecesine ulaþmýþ diyor. Fetret dönemi, peygamberin kesik olduðu, Hazreti Ýsa ile Peygamber Efendimiz arasýnda beþ yüz senelik fetret var. Ayeti kerimede ne diyor: Ýþte size Resul geldi. Bu Resullerin fetret döneminden sonra size yeni bir peygamber geldi. Bize peygamber gelmedi demeyin diye beyan edilen fetret derecesinde Dini Muhammediye bir lakayitlik olmuþ. Ahir zamanda din yok gibi milletin hiçbir þey ile alakasý kalmamýþtýr. Ahir zamanda hazreti Ýsa’nýn dini hakikisi hükmedecek, Ýslamiyet ile omuz omuza gelecek buradan da yanlýþ çýkaranlar var. Baþka bir mektubunda ahir zamanda hazreti Hz. Ýsa dini hakikisi derken Hýristiyanlýk deðil, Hz. Ýsa’nýn din akidesi Ýslam’dýr. O Ýslam’ýn kendisidir. Diðer bir mektupta diyor ki: Ýslam metbu olacak, Hz. Ýsa’nýn dini tabi olacak. Burada þimdi omuz omuza gelecek deyince yanlýþ anlaþýlýyor. Kimse birleþecekler gibi anlamýyor. Hâlbuki Ýslami çerçevede birleþecek, tabi olacak denilmek isteniyor. Elbette þimdi fetret gibi karanlýkta kalan, Hz. Ýsa’ya mensup mazlumlarý, bu mazlumlar çektikleri (bu arada gerçek hazreti Ýsa’ya mensup Hýristiyan kalmamýþtýr.) hükmü fetretten çýkýyor. Bu bir nevi þahadet denilebilir diyor.

 

“ÝMAM-I RABBANÝ’YE BAÐLIYIZ”

Cübbeli Ahmet Hoca: Tahlile göre on beþ yaþýndan büyük bir Hýristiyan diyor, yani akýllý buluð çaðýna girenler için söylüyor. Bela ve husumetin çýkmasýnda bu adamýn payý varda bu adam zalim ise bunun baþýna gelen hiç mükâfat veya kefaret olmaz diyor. Bunlarda fetret derecesinde karanlýkta iseler diyor. Bu þartý görmezsek birisi kalkar der ki: Üstad hazretleri Hýristiyanlar cennete gidecek. Hýristiyanlar genel anlamda cennete gidecek demiyor. Yalnýz fetret derecesinde karanlýkta kalmýþsa diyor. Þimdi burada da hüküm Ýmam-ý Rabbani hazretleri Maturidiler ile Eþarileri kýyas ediyor. Kendisi bana baþka bir yol ilham edildi diyor. Þimdi bu bizi baðlamaz. Ýmam-ý Rabbaniye baðlýyýz. Ýtikatta da müçtehit kabul ediyoruz. Fakat biz þimdi görüþlerin tümünü almak zorundayýz. Bir görüþ var, Muhyiddin Arabî’ye ait. Onu çok uzak görüyorum diyor. Kýyamet günü bir peygamber gönderilecek ve o peygambere orada inananlar cennete gidecek, tebliðe inanmayanlar hakkýnda da hemen orada cehennem hükmü verilecek. Diyor ki fütuhat sahibinin bu dediðini bu fakir uygun görmüyor. Ahiret darül cezadýr, darül teklif kalmýþtýr. Ýmam-ý Rabbani Maturidi olduðu halde, Maturidi bunlarýn cehenneme gideceðini söylediði için beðenmiyor. Diyor ki: Maturidi ashabýmýz, akýl müstakim yeter, akýl yeter, fakat dað baþýnda olup puta tapan gibi kimselere hiçbir peygamber daveti ulaþmasa da dediler ki diyor, bunlar kâfirdir. Maturidi’nin görüþü budur diyor. Cehennemde ebedi kalacaktýr diye açýk bir teblið gelmemiþtir diyor. Ýþte o zaman Üstad hazretlerinin sözü daha iyi anlaþýlýyor. Þimdi dünyada hala bazý kabileler fetret hükmündeler. Dünya ile hiçbir baðlarý yok.

 

Kenan Demirtaþ: Hatta Ýmam-ý Gazali hazretleri þunu buyuruyor. Eðer peygamberin ismini duydu da peygamber olarak deðil de hâþâ bir sihirbaz olarak duydu ve ilgilenmedi ise bu da fetretin içine girer diyor...

 

Cübbeli Ahmet Hoca: Zaten Eþari’nin görüþü o. Bir de Ýmam-ý Rabbanin “belagulmübin” demesi. Peygamber gönderilecek, kuvvetli delil gelmeden cehennemde ebedilik olmaz diyor. Adamýn aklý vardý bulsaydý diye adama azap hükmü veremezsin diyor. Maturidi bu görüþte deðil. Ýmam-ý Rabbani bir orta yol buluyor. Ýsa peygamberin Kuran’da geçen sözünü naklediyor, “Allah’a þirk koþana, Allah cenneti haram etti. Cehenneme gidecektir.” Burada suale cevap verirken ben burada çok zorlandým diyor.

 

ÜSTAD, ÝMAM-I RABBANÝ ÝLE AYNI GÖRÜÞTE

Cübbeli Ahmet Hoca: Her ikisinde de þefkat ve merhamet aðýr basýyor. Yalnýz üstadýn Eþari’nin görüþü, akýlda helak payý çoktur. Sadece adamýn aklý vardý diye, anlamadý diye adamý cehenneme ebedi býrakacak, açýk bir beyan olmadan bunu cehenneme sokmak bana çok aðýr geliyor diyor. Adamda þirk varken de bu da cennette ebedi kalacak kararýný vermek de bana aðýr geliyor diyor. Eþari’nin görüþü de budur diyor. Üstad hazretleri de Eþari gibi düþünüyor. Ýmam-ý Rabbani de bana ilham geldi diyor. Bunlar kýstas yaparlar, kul haklarýný ararlar. Hayvanlarýn boynuzlu koyun boynuzsuz koyun meselesi gibi. Kýsas bitince yok edilirler, toprak olurlar. Fakire göre darül harp çocuklarýnýn durumu gibi bunlar yok olurlar. Çünkü cennete girmek imanladýr. Ya asaleten kendi Müslüman olacak, ya da Ýslam darýna tabi olacak. Zimmet ehlinin çocuklarý Müslüman bir ülkede yaþadýðýndan cennetliktir diyor. Gayrimüslim çocuklarýnda iman olmadýðýndan cennete de gidemezler ama teblið gelmediðinden cehenneme de giremezler diyor. Þirk koþarsan cehennemde kalacaksýn diyor. Bir de fetret derecesine ulaþanlarý ayýrýyor. Bir peygamber daveti ulaþmamýþsa bunlarýn da hükmü budur diyor.

 

ÜSTAD ÝZAH GETÝRÝYOR

Cübbeli Ahmet Hoca: Maturidi Allah’ýn varlýðýný birliðini bulmadýysa cehennemliktir diyor. Hani yaratýyý bilmeli. Vahdaniyet birliði de þart koþmalarý aðýr gerçektende. Eþari’nin görüþü ise: bunlar cennete gider. Üstad hazretlerinin dediði ise ehlisünnetin Eþari görüþüdür. Dolayýsýyla bu görüþ fetret derecesinde karanlýk içerisinde kalmýþ. Adý Hýristiyan’dýr. Yoksa dinini de bilerek yaþamýyor. Ýþ fetret derecesine geldiði zaman Üstad o kaydý koymasa yanlýþ anlaþýlabilir ama o kayýt bize izah getiriyor. Fetret derecesinde olan cahil kalmýþ, hiç dinden haberi olmayan bir Hýristiyan bir de zulme uðramýþ ise diyor bunu cehennemden kurtarýr demiþtir. Zaten Ýmam-ý Rabbani ile de ittifakta. Cennete girecek dediði Eþari’nin görüþüdür. Ýmam-ý Rabbani ise toprak olacaktýr diyor. O halde Üstad hazretleri ehlisünnete muhaliftir denemez. Yalnýz burada benim kafama takýlan bir þey kalýyor. Þehitlik gibi bir mükâfat vaat ediyor. Bu Üstad hazretlerine gelen özel bir ilhamdýr. Bu ilham onun görüþüdür. Þimdi cehennemde bile yananlarýn azabýnda hafifleme var. Cömertse, kâfir de olsa iyilikse sever olarak azabýn azalmasý var.

 

CEHENNEMDE CENNET HAYATI

Cübbeli Ahmet Hoca: Bu görüþ Muhyiddin Arabî’nindir. Bu ekolde artýk bir dereceye gelirler ki acý duymazlar. Yani ülfet alýþkanlýk oluyor. Pislik böceðinin pislikte yaþamasý gibi. Ýmam-ý Rabbani bu görüþe katýlmýyor. Mühim olan Üstad hazretleri kendisi bir þey mi uydurdu, yoksa ulema evliyadan dayanaklarý mý var? Biz üstadýn dayanaklarý olduðunu görüyoruz. Ýlham geldi tamam ama uymuþ mu uymamýþ mý diye bakýldýðýnda kendisinin sözleri var: Beni ölçü ayara vurun sözlerimden uyaný alýn, uymayaný atýn. Burada görüþü Eþari’ye uydu. Üstad hazretleri ehlisünnetten çýkmýþtýr diyemeyiz. Yani görüþler ehlisünnet içerisinde ise sorun yoktur. Ehlisünnet dýþýndakilere reddiye yaparýz.

 

BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝ RÜYAMA GÝRDÝ

Cübbeli Ahmet Hoca: Þehitlik meselesini bir hafta tefekkür ettim. Evvelce de bir rüya anlattým size. Bir diyalog çerçevesinde bazý yazarlar dozunu artýrarak düþmanlýk etseler bile Hýristiyanlar cennete girer, amentümüz bir yazýlarý yazýlýrken, üstelik bunlar da Risale-i Nur’dan alýntý gibi gösterilince ben hiç incelemeden Bediüzzaman hazretleri bu görüþte olamaz diyorum ama delilim de yok. Orada biraz sýkýntý içime geldiði zaman biraz zat, Bediüzzaman hazretleri rüyama girdi dedi. Ahmet’e selam söyle. Ben Ahmet’i seviyorum. Ben onlarýn anladýðý görüþlerde deðilim. Söyle benden þüphe etmesin. Kendisi veli bir zattýr. Bediüzzaman hazretleri için hiçbir reddiyem yoktur.

Ýþaratü’l-Ý’caz’da, Ey ehli kitap, geçmiþ olan enbiya ve kitaplara iman ettiðiniz gibi hazreti Muhammed ile Kuran’a da iman edin. Zira onlar Hazreti Muhammed’in gelmesini temsil ettikleri gibi onlarýnda kitaplarýnýn sýdkýna olan doðruluðuna deliller hakikati ile Hazreti Muhammed’de bulunmuþtur. Bütün kitaplarýn ruhu Kuran’da, bütün peygamberlerinde ruhu Resulullah’ta toplandý. Kabul etmelisiniz diyor.

Ýslamiyeti kabul etmenizde size zorluk yok. Þunu da uydurdular, Ýslam haktýr ama biz girmiyoruz deseler de kurtulur. Yani peygamber yalancý deðil demek yeterlidir diyorlar. Üstad bunu demiyor. Dininizi terk etmenizi istemiyor. Zaten itikatta tüm meseleler bir. Sizde sadece bazý þeraat hükümleri deðiþecek diyor. Þarap orada serbest ise burada haram edildi. Bunlarda ilaç gibidir, birine yarayan ilaç diðerine zarar verir. Doktor herkese farklý ilaç verdiði gibi ahir zamanda da bu Ýslam’ýn reçetesidir diyor.

 

Hz. ÝSA MESELESÝ

Cübbeli Ahmet Hoca: Ahir zamanda Hz. Ýsa Deccal’ý öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle imana girerler. Hâlbuki yeryüzünde Allah diyenler bulundukça kýyamet kopmaz. Peki, kýyamet nasýl kopacak, insanlar nasýl küfre dönecek sorusuna cevap veriyor. Hadis-i Sahihte rivayet edilen Hz. Ýsa, geleceðini ve þeriatý Ýslamiyet ile amel edeceðini söylüyor. Yani Hýristiyanlýk tasaffi edecekteki kastý ne? Kastý, Hz. Ýsa, Ýslam ile amel edecek, deccalý öldürecek. Ýmaný zayýf olanlar uzak görüyorlar bunu. Hâlbuki hakikatini anlatýrsa geri kalmaz. Bunlar sahihtir diyor. Süfyan çýkacak. Ehlibeytten Muhammed mehdi isminde bir zat çýkacak. Süfyan’ý helak ediyor. Hz. Ýsa Hýristiyanlýðý tahrifattan sýyýracak. Hakikat Ýslamiyet ile birleþecek. Üstad hazretlerinin sözlerini bazen uzun olduðundan millet yanlýþ anlayabiliyor. Mehdi imam olacak, cemaati olacak. insan þekliyle bulunan Hz. Ýsa deyince ehli sünnettir. Bu söz iftiralarý çözüyor. Hz Ýsa, geldiði vakit herkes onu bilmek lazým deðildir. Nur derecesinde herkes onu tanýr. Ancak o vazifesini yapacak.

 

BÝLMEMEK MAZERET DEÐÝL

Cübbeli Ahmet Hoca: Hýristiyanlýða karþý muhafaza eden camilerin arkalarýndaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin iman güçleri, tarikatlar bunlara vasýtadýr. Hýristiyan siyasetinin müthiþ hücumlarýna karþý da sarsýlmaz zikirlerdir. Dolayýsýyla ben Üstad hazretlerinin bu yönünü bilmiyordum. Bilmemek mazeret deðil, biz okumamýþtýk. Bunlarý okuyunca kendisinin Eþari görüþünde olduðu, ehlisünnet olduðu, tarikatlara olumlu baktýðý, Hz. Ýsa’nýn ineceði gibi konular anlaþýlmýþ oldu.

Mehmet Paksu: Bediüzzaman hazretleri üstatlarýný sayarken Mevlana hazretleri, Þah Nakþibendî Hazretlerini, Abdulkadir Geylani, Baðdadi, Ýmam-ý Rabbani’den çok bahseder.

 

RÝSALE-Ý NUR ÝÇÝN ÝLÝM, ÝHTÝSAS, MUHAKEME LAZIM

Cübbeli Ahmet Hoca: Onlara þehit hükmü vermesi açýða kavuþmadý. Orada üstadýn ilhamý vardýr. Âlimlerin zahir-i muhalif görünen görüþlerini de reddetmiyoruz. Ehlisünnet dýþý da demiyoruz. Bu araþtýrmalarda Üstad hazretlerinde bir muhalefet olmadýðýný gördüm. Yalnýz bazý mektuplarýn þerh edilip, izah edilmesi noktasýnda bir ilim ehlinin anlatmasý gerektiðini düþünüyorum. Ýnsanlarýn yanlýþ anlayarak üstada iftira atmasý söz konusu olabilir. Risale-i Nur için ilim, ihtisas, muhakeme lazým. Þahsý manevi lafýnda reformistlerin lafýný anlýyorlar. Hâlbuki öbür sözünü görmeyince farklý þeyler anlar. Ýmam-ý Rabbani ile ayný görüþlerdedir. Her ikisinde de þefkat ve merhamet aðýr basýyor. Ýmam Rabbani öyle ki cehenneme girmelerindense toprak olmalarýna baðlamýþtýr. Yani azap olmadan kurtarýyor. Yalnýz Eþari’ye tam olarak burada katýlmýyor. Üstad ilhamlarýna göre tercih yapýyor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...