Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kutsal din duygularý ne zaman irtica olur?

 

Türkiye’deki Kemalist seçkinlerin aðzýndan zaman zaman duyduðumuz bir kavram var: “Kutsal din duygularý.” Önceki Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer sýk sýk kullanýrdý bu lafý. Bize “kutsal din duygularý”nýn ne kadar saygýdeðer olduðunu belirtir, hemen arkasýndan da “irtica”nýn zararlarýný sayýþtýrýrdý.

 

“Balyoz” kodlu darbe planý ile meþhur olan emekli Orgeneral Çetin Doðan da benzer bir dil kullanýyor, camilerden “halkýmýzýn kutsal saydýðý mekânlar” diye söz ediyor. (Kendisi de ayný mekanlarý kutsal sayýyor mu, buradan anlaþýlmýyor, ama tabii dilediði gibi düþünmekte ve hissetmekte özgür.)

 

Öte yandan ayný Çetin Doðan paþanýn “irtica” konusunda ne kadar “tetikte” olduðunu da yine “Balyoz” dokümanlarýndan öðreniyoruz. Buna göre, görev yaptýðý dönemde, “eþi çaðdýþý kýyafet giyen” ve “mesai saatleri içinde namaz kýlan ” subaylarý tespit etmiþ, bunlarý “sakýncalý” veya “þüpheli” diye fiþlemiþ.

 

Tüm bunlara bakýnca bir vatandaþ olarak benim biraz kafam karýþýyor. Çünkü bir tarafta Kemalist devlet büyüklerimizin “kutsal din duygularý”na duyduðu saygý var, diðer tarafta ise bu duygularýn “namaz” veya “tesettür” gibi bilinen Ýslami ibadetlerle hayata geçirilmesi karþýsýnda duyduklarý rahatsýzlýk.

 

Kafam karýþýyor ve merak ediyorum; namaz kýlmak, mesela, yüce devletimizin laiklik standartlarý içinde nereye

 

oturur? Günde beþ defa namaz kýlan bir TC vatandaþý, makbul bir adammýdýr? Orduya girip subay olabilir mi,

 

örneðin? Ya da sadece cumalarý veya “ bayramdan bayrama” gitse camiye, daha mý iyi olur? Yahut bu iþlerle hiç

 

alakasý olmamasý, “alnýnýn secdeye deðmemesi” mi en iyisidir?

 

Yüce devletimiz neyi tensip buyurur?

 

Hangi noktada, “olmadý evladým, bu kutsal din duygularýný fazla

 

abarttýn sen de” deyip kulaðýmýzý çeker? Yine merak ediyorum, Ýslam’da

 

1400 yýldýr var olan “tesettür” geleneði, yüce devletimize göre ne kadar makbuldür? Baþörtüsü “çene altýndan” baðlansa, hakikaten kurtarýr mý? Hangi düðüm tipi “irtica”ya, hangisi “kutsal din duygularý”na girer? Bir subayýn eþi “babaannelerimiz gibi” örtse baþýný, Çetin Doðan paþanýn “sakýncalýlar” listesinden yýrtar mý?

 

Evet, nedir yüce devletimizin biz vatandaþlarý için uygun gördüðü “dindarlýk dozu” ve “muhafazakarlýk sýnýrý”?

 

Aslýnda bu konuda generallerin ve diðer Kemalist bürokratlarýn da kafalarýnda çok kesin sýnýrlar olduðunu sanmýyorum. Daha ziyade, “çaðdaþ yaþam”a uygun düþmediði için kendisinden hoþlanmadýklarý bir “mürteci” tipolojisi var kafalarýnda, ezbere tekrar edip duruyorlar.

 

Bu yüzden de, kendi inanç ve geleneklerine göre yaþayarak “eþit vatandaþ” olmak isteyen muhafazakar dindarlarý, “din devleti kurmak isteyen iç düþmanlar” sanýyorlar.

 

Ayný trajikomik paranoyayý, kafaya taktýklarý diðer büyük “tehdit” olan “bölücülük” konusunda da göstermiþlerdi. Öyle ki bir insanýn Kürt olduðunu söylemesini ve Kürtçe konuþmasýný bile “rejime karþý suç” ilan etmiþlerdi.

 

Mesela Þerafettin Elçi, sýrf, “ben Kürdüm ve Türkiye’de Kürtler vardýr” dediði için hapis cezasý almýþtý, 1982’de.

 

Ahmet Kaya, sýrf “Kürtçe þarký söyleyeceðim” dediði için linç edilmenin kýyýsýna gelmiþti, on yýl önce.

 

Emin olun, bundan 15-20 yýl sonra da insanlar bugünün Türkiyesi’ne bakacak, “yahu ne kadar zývanadan çýkmýþ bir ülkeymiþ, insanlarýn kýyafetine, inancýna, tarikatýna karýþýlýyormuþ, bu yüzden generaller

oturup darbe planlarý yapýyormuþ, vah vah” diyecekler.

 

Olan, kaybettiðimiz zamanlara, tükettiðimiz ömürlere ve maðdur edilen milyonlara olacak...

 

Mustafa Akyol, Star, 27.01.2010

Link to comment
Share on other sites

yazarlari tanimak yazilari anlamada, ardinda yatan "zihniyeti" cözmede yardimci olabliyor:

Mustafa Akyol. Taha Akyolun oglu, meshur bir gazeteci yazar.

Kendisi (MA) "radikal islamcilari" (engl.: "Islamic extremism"/de.: "Islamismus") ve ayni zamanda da "Türk laikciligini" yazilarinda ve fikirlerinde elestiren bir sahis.

 

Ayrica zamaninda "Bilim Arastirma Vakfi"nin sözcüsü oldugunu itiraf etmistir. Konusu edilen vakif Adnan Oktarin önderliginde kurulmus olan bir "Islamic creationist" grubu.

 

hm - Mustafa Akyol ile de müserref olmus olduk :) - yorumlara devam. mürekkebiniz kurumasin efendim!

 

 

(yukaridaki bilgiler wikipedia´nin ingilizce versiyonundan derlenmistir)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...