Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Önce Namaz... 1 milyon 750 Bin satan bir kitap

 

 

Zaman zaman yaptýðým gibi, bugün de “gündemin dýþý”na çýkmak, daha doðrusu “gerçek gündemimiz”e girmek istiyorum... Bugün, “Balyoz” adlý “darbe giriþimi”ni de, 2003 tarihli “Çarþaf” ve “Sakal” kod adlý “eylem plânlarý”yla “Fatih ve Beyazýt camilerinin bombalanmasý”nýn düþünüldüðünü de teðet geçmek istiyorum... Bugün, “örtülü ödenek paralarý”yla, “Baþbakan” ve “bakan”larýn dinlenmesi için “telekulak cihazlarý” alýndýðýný da görmezden geleceðim... Bugün “Aðca muammasý”na da deðinmek istemiyorum, Susurluk, Danýþtay, Ergenekon ve PKK bilmecelerine de... Bugün, “eksen kaymasý” iddialarýna cevap veren Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn, “Ne yani; Hýristiyan diye Haiti’ye yardým etmeyelim mi?” sözlerine de þöyle bir deðinip geçeceðim...

Kýsacasý, bugün; “Türkiye’yi sarsan” olaylardan deðil, “bizi sarsmasý” gereken bir konudan bahsetmek istiyorum.

O konu, “namaz”dýr!..

 

NAMAZ YOKSA, ÝNSAN DA YOK!

Hani, “imandan sonra en büyük hakikat” var ya, iþte o!..

Hani, “Kiþinin Rabbiyle buluþmasý ve O’na en yakýn olduðu an” var ya, iþte o!..

Hani, “Kur’an-ý Kerim’de 70 defa emredilen ibadet” var ya, iþte o!..

Hani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)’in, “dinin direði, gözümüzün nuru, mü’minin miracý” dediði “namaz” var ya, iþte o!..

Evet, bugün, Allah (c.c.)’ýn evi Kâbe’de yapýlan “tavaf”ý bile kesen, “en vazgeçilmez ibadet” olan ama hep “vazgeçilen”, hep “ertelenen”, hep “ýskalanan” ve hep “kaza”ya býrakýlan “namaz”dan söz etmek istiyorum...

Diðer söyleyeceklerime geçmeden önce, “bir tek söz” söylemek istiyorum;

“Namaz yoksa, insan da yok!”

Çünkü namaz, “tüm programlarýmýzýn anasý, direði ve varlýk sebebi”dir!..

“Ýnsanýn varlýk sebebi” de “namaz”dýr!..

Namaz, “Yaradýlýþýn sebebi ve gayesi”dir!..

Tüm “Müslümaným” diyenler bilir ki;

Bedir Savaþý esnasýnda bile vazgeçilmedi “namaz”dan... Askerler, “birer rekât bile olsa” kýldýlar namazlarýný!..

Namaz, “o kadar vazgeçilmez” ki;

Hz. Ömer (r.a.) yarasýndan kanlar akarken bile ihmal etmedi namazýný... Ve Hz. Ali (r.a.)... Topuðuna saplanmýþ “ok”un çýkarýlmasý için “namaz”a durdu!..

 

DEÐÝÞMEYEN TEK GÜNDEM, NAMAZ

Hani, “Allahüekber” deyip, iki elimizi kulak memelerine getiririz ya; malûm, bu hareketin anlamý, “dünyayý geride býraktýðýný” ve sadece “Allah’la baþ baþa” olduðunu ilân etmektir!..

Ýþte ben de, bugün “Allahüekber” deyip, bütün “dünya”yý, bütün “dünya meseleleri”ni geride býrakýp, “namaz”ý yazmaya durdum...

Aslýnda, gecikmiþ bir yazý...

Evet, “kaza”ya býrakýlmýþ bir yazý.

Bu yazýyý, taa 5 yýl önce, yani “Namaz Gönüllüleri Platformu” kurulup, “panel”ler düzenlendiði, “konferans”lar verildiði, “radyo ve TV programlarý” yapýlmaya baþlandýðý günlerde yazmaya niyet etmiþtim.

Çünkü; amacý insanlara sadece namaz kýlmanýn güzelliði ve bilincini vermek olan bu platform; son beþ yýldýr konferanslar ve toplantýlar düzenleyerek insanlara Allah’ýn bu güzel buyruðunu hatýrlattý. Çünkü onlar; “namaz için namaz hareketi” olarak bir araya gelen, namazýn içsel boyutu kadar sosyal boyutunu da insanlara tanýtan, ortak amaçlarý namaz sevgisi olan bir platform... Sadece yurt içinde deðil Kýbrýs ve Almanya gibi yerlerden de platformun gelerek kendilerine konferans vermelerini istiyorlar.

O kadar ki; böylesine yoðun bir ilgi ve destekten dahi þaþýrmýþ durumda.

Þöyle bir tespitte bulunuyorlar:

“Temiz topluma giden ilk adým namazýn bilincine varmaktan geçer.”

Gelin, görün ki;

“Sürekli deðiþen gündemler”le boðuþmaktan, “deðiþmeyen tek gündemimiz”e eðilmeye fýrsat bulamadým.

Bu yazýyý yazmama vesile olduðu için; sayýlarý düzineleri bulan “Namaz Gönüllüleri Platformu”nun çok deðerli mensuplarýna, özellikle de; 2000 yýlýnda yazdýðý “Ömür Boyu Aþk” ve 2002’de yazdýðý “Sabah Namazýna Nasýl Kalkýlýr?” adlý kitaplarýyla gündeme oturan Cemil Tokpýnar kardeþime teþekkür ediyor; býkmadan, usanmadan, yýlmadan ve Türkiye’nin her yanýný karýþ karýþ dolaþýp, “Namaz!.. Ýllâ da Namaz” demeye devam ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum...

Allah (c.c.) kendilerinden razý olsun!..

 

BÝR KÝTAP KÝ, 2 MÝLYONA YAKLAÞTI!

Önceki gün öðleyin, Cemil Tokpýnar’la buluþup, hem yemek yedik, hem de uzun uzun sohbet ettik... Konumuz, hem “Namaz Gönüllüleri Platformu” üyelerinin “Namazla Diriliþ” etkinlikleriydi, hem de, “Sabah Namazýna Nasýl Kalkýlýr?” kitabýnýn, “tam 1 milyon 750 bin adet” satmasýydý!..

Düþünebiliyor musunuz;

Öyle bir kitap ki, “1 milyon 750 bin adet satýyor” ama bu “Türkiye rekoru” ile ilgili ne televizyonlarda bir haber var, ne gazetelerde!..

Hadi, “kartel medyasý”ný boþver!..

Ne acý ki, “bizler”de de yok!..

Oysa, “Þu Çýlgýn Türkler” kitabý, o da “askerlere zorla sattýrýldýðý” halde, “Sabah Namazýna Nasýl Kalkýlýr”ýn ancak “yarýsý kadar” sattýðý halde, nasýl pompalanmýþtý, biliyorsunuz...

Hep böyle olmamýþ mýdýr;

Üstad Necip Fazýl Kýsakürek’in deyimiyle; bir kýsrak bir tay doðurur gýký çýkmaz ve dolayýsýyla kimseler duymaz ama tavuk; alt tarafý bir yumurta yumurtlar, bütün mahalleyi ayaða kaldýrýr!..

Cemil Tokpýnar da öyle!..

Bir kitap yazýyor, o kitap 1 Milyon 750 Bin satýyor ama, gündeme bile gelmiyor, getirilmiyor!.. “Sol”dan biri olsaydý var ya; evinde, yaðacak “ödül”leri koyacak yer bulamazdý!..

 

O KÝTAP, ÞÝMDÝ SADECE 1 LÝRA!

Gerçi, onun derdi “þöhret” deðil!..

“Para” da deðil!..

Eðer “þöhret ve para” peþinde koþsaydý, “tanesi 5 lira”dan satýlan kitaptan köþeyi dönmeye, han-hamam sahibi olmaya bakardý...

Ama, o ne yapýyor;

“Nesil Yayýnlarý”na ricada bulunuyor...

“5 Lira” olan fiyatý, “herkes okusun” diye “sadece 1 lira”ya indirtiyor...

Dahasýný da yapýyor;

“Okuma-yazma bilmeyenler” için, kitabý “kaset”e okutturuyor... Onunla da yetinmiyor, “herkes yararlansýn” diye “internet sitesi”ne koyuyor!..

Eðer “þöhret” ve “para” peþinde koþsaydý, herhalde bunlarý yapmazdý.

Ne yalan söyleyeyim;

Çok etkilendim... Hem de çok.

Ýþte bu yüzdendir ki; sizlere de “tavsiye” ediyorum... “Sadece 1 Lira” olan kitaptan sizler de alýn, eþinize-dostunuza, arkadaþýnýza-akrabanýza hediye edin, “namazla diriltin” onlarý!..

Açýn Moral Kitap’a bir telefon,

Çevirin, 0212 – 444 24 14’ü...

Ýsteyin, ayaðýnýza gelsin kitap!..

Yalnýz, “en az 25 adet” isteyin... Malûm, 25 adetten aþaðýsý, onlara da zarar!..

Cemil Tokpýnar, “Niye Sabah Namazý?” sorusuna þu cevabý veriyor:

“Sabah namazý; birçok bakýmdan özel nitelikler taþýdýðý için, maalesef en çok kazaya býrakýlan namazdýr...

Uyku, yorgunluk, televizyon, diziler ve filmler, vaktinin dar oluþu gibi sebepler, sabah namazýna özel bir önem verilmesi gerektiðini gösteriyor...

Bu açýdan bakýldýðýnda;

Bir kimse sabah namazýný kýlabiliyorsa, inþallah vakit namazlarýný da kýlabilir diye düþünüyoruz...

Çünkü;

En zoru baþaran, diðerlerini de baþarýr!”

 

HAYATIN AMACI KULLUK

Amacý, sadece ve sadece, namaza, “hak ettiði yer”in verilmesini saðlamak... Öyle inanýyorum ki; bu kitabý okuduktan sonra; namazdan “haz” duyacak, “namazla dirilecek”siniz!.. Birçoklarýnýn dirildiði gibi!..

Zaten, “hayatýn amacý kulluk, kulluðun aracý da namaz” deðil mi?..

Malûm;

“Sahip olduðumuz her þey, bizim için bir imtihan sebebi... Bu imkânlarýmýzý nerede, nasýl ve hangi niyetlerle deðerlendirdiðimiz konusunda sorumluyuz.

Saðlýk, servet, çocuk, ilim ve özel yeteneklerimizi Allah (c.c.)’ý razý edecek yönde kullanmamýz, boþa harcamadan, heba etmeden hakkýný vermemiz dünyada intizam, ahirette ise mükâfat olarak sonuçlarýný bizlere gösterecek.”

O halde;

Haydin Namaz’a... Haydin Felâh’a...

Haydin, “namazla dirilme”ye!..

En baþta dedik ya;

“Namaz yoksa, insan da yok!”

Nerede “insan” varsa;

Orada “namaz” da olmalýdýr!..

Ve katiyen “vazgeçilmemeli”dir!..

Lütfen;

“Namaz öncelikli bir hayat” sürelim!..

Ne mutlu, “önce namaz” diyenlere...

 

Hasan KARAKAYA, VAKÝT, 22.01.2010

Link to comment
Share on other sites

NAMAZ YOKSA, ÝNSAN DA YOK!

cok dogru ve yerinde bir ifade - ne kadar da cabuk unutuyoruz ama. öyle kosusturuyoruz ki, asil gayeyi, yasam gayemizin, bizi insan yapan o kulluk görevimizi carcabuk unutuyoruz.

 

aklima senai demircinin sözleri geldi birden. diyor ki:

  Kil beni ey namaz.
  Insan kil beni.
  Dogru kil.
  Duru kil.
  Diri kil beni.
  Insan kil bu bedeni.

 

Ya Rabbi, namazin bizleri terk etmesine müsade etme, namazin bizlere küsmesine izin verme... yoksa nice olur halimiz? Cünkü biz aciziz, nisyana meyilliyiz, ne nisyan ne de isyani nasip eyleme bizlere. besmeleyi, hamdeleyi ve salveleyi dilinden asla düsürmeyen salih kullarinin zümresine ilhak eyle!

 

 

Namaz, “o kadar vazgeçilmez” ki;

Hz. Ömer (r.a.) yarasýndan kanlar akarken bile ihmal etmedi namazýný...

Hasan KARAKAYA, VAKÝT, 22.01.2010

bu olay hz. ömer´in ebu´l-lulu tarafindan suikaste ugradigi olaydir: katil ebu´l-lulu müminlerin emirini hancerliyor ve cok agir yaraliyor. hz.ömer ölüm döseginde ve az evvel o derin yarasini diken cerraha soruyor:

  "kalkip abdest alip, namaz kilsam..?"

diye.

tabib söyle cevap veriyor:

  "yaran cok derin. yerinden kalkarsan dikisler acilir ve ölümüne sebeb olur!"

hz. ömer´in cevabi ne oluyor biliyor musunuz dostlar?

  "namazi terk etmektense ölmek daha iyidir."

helallik dileyip, miladi 644 senesinde ahirete irtihal eder o mübarek zat. Allah kendilerinden razi olsun.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...