Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yalancýyý ele veren 5 farklý ruh hali

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/72527.jpg

 

Psikolog Fatih Reþit Civelekoðlu, yalan söyleyen kiþinin 5 farklý ruh halini yazdý. Sizde karþýnýzdaki kiþinin doðru mu, yoksa yalan mý, söylediðini öðrenmek isterseninz bu haberi okuyun.

 

Psikolog Fatih Reþit Civelekoðlu'nun Moral Dünyasý Dergisi'nde yer alan yazýsýndan ilgili bölümü... Yalaný nasýl anlarýz?

 

Beþ adýmda yalaný anlamanýn yolu

 

1- Göz hareketlerine odaklanýn. Unutmayýn, beden ve dil yalan söylese de gözler yalan söylemez.

 

2- Kiþi sorular karþýsýnda sol tarafa bakýyor ise doðru söyleme ihtimali yüksektir. Gözlerin sol tarafa bakmasý hafýzanýn tarandýðýný gösterir.

 

3- Eðer sorular karþýsýnda gözler sað tarafa bakýyor ise kiþi kurgulama yapýyor demektir. Kurgulama her zaman yalana iþaret etmese de dikkatli olmakta fayda var.

 

4- Görüþme esnasýnda özellikle kiþiyi sýkýþtýrarak ani sorular sorup göz hareketlerine bakýn, göz saða bakýyor ise yalan ihtimali yüksektir.

 

5- Gözün bu þüphelendirici hareketlerine, el kol hareketleriyle söylediði sözler arasýnda zamanlama hatasý, yüzünde beliren ifadenin aðýz bölgesiyle sýnýrlý kalmasý, elleri sýmsýký kapama ya da avuçlarý aþaðý döndürme, anlattýðý hikayeye inanana kadar fazladan bilgi verme ve konu deðiþtirildiðinde rahatlama gibi belirtiler eþlik ediyorsa dikkatli olmakta fayda vardýr.

 

 

 

Moral Haber, 20.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...