Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Demek buna güvenmiþ!

 

Ýki binli yýllarýn baþlarýnda, Cem Uzan'ý "ben askerlerle görüþtüm, bu iþ tamam Cem Bey" diye gaza getirenler vardý...

Pardon, Erman Toroðlu gibi konuþtum, aman beni de kovmasýnlar...

Sonra o arkadaþýn genellikle iþkembeden attýðý, "þu anda paþamla beraberim, çay içiyoruz, size de selamý var" dediði anda Ankara'nýn ünlü lokantasýnda raký içtiði kanýtlandý ya... Cem Bey pirelenmiþ, peþine adam takýp izletmiþti.

Bendeniz de safra kesesi ameliyatý olmuþ, hastaneden yeni çýkmýþ, hayýr "memleketime gitmemiþtim", evde yatýyordum...

Gazeteye geldim ki, ortalýk kaynýyor!

Cem Uzan'ýn neye güvendiðini hep merak ederdim, ayýþýklarýna, sarýkýzlara, kafeslere güvenirmiþ. Bir de balyoza tabii.

Ýhtiraslarý aklýnýn çok önünde gitmeye baþladýðýndan, askerin darbe yapacaðýna, kendisini de "sivil baþbakan" olarak iktidara getireceðine ciddi ciddi inanacak kadar gözünü karartmýþ meðer...

Ya da dolduruþa getirilmiþ...

Sorsaydý, neyin niçin olamayacaðýný kendisine anlatýrdým, sormadý. Parti kurduðunu bile sýradan vatandaþ gibi ben de televizyondan öðrendim.

Ýþin "Cem Uzan ayaðý" gülünç bir serüven olarak anýlarýmýzda kaldý, ama "darbe ayaðý" çok ciddi çýktý.

Ýþin içinde yalnýz ada vapuruna bomba koymak falan deðil, Fatih Camii'ni kana bulamak da varmýþ.

Bak sen, senaryoya bak: Müslüman köktendinciler gayrýmüslimleri öldürüyorlar, galeyana gelen "Ermeniler" falan da camiye bomba koyuyorlar... Altmýþlý yýllarda komünistler koyarlardý (!)...

Kargalarý bile güldürür ama bu ülkede kargadan da aptal ya da namussuz birçok "medya mensubu" yaþýyor. Karga zeki ve onurlu bir kuþtur.

Arkadan da bir Türk uçaðýnýn Yunan jetleri tarafýndan "düþürülmesi saðlanacak", olmazsa kendimiz düþürüp Yunanlýlar'ýn üstüne atacaðýz!

Dünya bunu yutmayacak ama "darbe yandaþý medya" tarafýndan Türk halkýnýn yutmasý saðlanacak...

Sonra sýkýyönetim, sonra meclisin kapatýlmasý, sonra yeni bir hükümet...

Gerekirse iç savaþ, gerekirse dýþ savaþ, yeter ki AKP gitsin.

Bu çok gizli, çok ciddi, çok vahim bilgileri kim bugün ortalýða döküyor?

CIA mý? Olabilir. En akla yakýný bu...

Bu ne demek? Amerikan yönetimi, Bush döneminde bile Türkiye'de darbe istememiþ demek... Obama döneminde hiç mi hiç istemiyor demek... Dünya deðiþmiþ demek... Yirminci yüzyýl çok gerilerde kalmýþ demek...

Haa, bir de, Amerika kendisine kafa tutaný, "kendi kontosuna iþ tutmaya" kalkaný, maraza çýkarmaya çalýþaný affetmez demek.

Eh, bu durumda hadi yapýn darbeyi de NATO'dan da çýkýn, görelim bakalým.

"Ýþbirliði yapýlacak gazetecilere" mi güveniyorsunuz?

Cem Uzan da öyle sanmýþtý.

 

 

Engin Ardic, Sabah, 21.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...