Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ÝÞTE KALEMÝ KIRILACAK GAZETECÝLER

 

Taraf gazetesinin dün 'Fatih Camii Bombalanacaktý" þeklinde manþetten verdiði haberle ilgili ayrýntýlar ortaya çýkmaya baþladý. Gazetenin bugünkü nüshasýnda darbe olmasý halinde tutuklanacak ve faydalanýlacak gazetecilerin listesi yayýnlandý. Liste gazetede basýldýktan sonra ilk önce Bugün gazetesi yazarý Nuh Gönültaþ Twiter'ýna ekledi.

 

http://fotogaleri.haber7.com/inner//719820100121123846196.jpg

 

Listede tutuklanacak gazeteciler arasýnda öldürülen Hrant Dink'in ismi de var.

 

Cuntanýn tutuklamayý düþündüðü 36 gazeteci

Abdullah Aymaz, Abdullah Yýldýz, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Taþgetiren, Ahmet Altan, Akif Emre, Ali Bayramoðlu, Ali Ýhsan Karahasanoðlu, Cengiz Çandar, Ekrem Dumanlý Emre aköz, Etyen Mahcupyan, Fehmi Koru, Gülay Göktürk, Haluk Örgün, Hasan Celal Güzel, Hasan Karakaya, Hidayet Karaca, Hrant Dink, Hüseyin Gülerce, Kazým Güleçyüz, Mehmet Altan, Mehmet Ocaktan, Murat Belge, Mustafa Erdoðan, Mustafa Kaplan, Mustafa Karaalioðlu, Nazlý Ilýcak, Nuh Gönültaþ, Perihan Maðden, Sadýk Albayrak Serdar Arseven, Sibel Erarslan, Umur Talu ve Yavuz Bahadýroðlu

 

Gazete ayrýca darbe sonrasý faydalanýlacak gazetecilerin listesini de yayýnladý. Ýþte o gazeteciler:

 

 

 

Zaman - Haber7.com

 

137 gazeteciden faydalanmayý umdular

 

Orgeneral Çetin Doðan'ýn baþýnda bulunduðu cuntanýn hazýrladýðý darbe planýnda 137 gazeteciden "faydalanýlmasý" hedefleniyor. "Harekât Planýna Kamuoyu Desteði Saðlanmasýnda Faydalanýlacak Medya Mensuplarý" baþlýklý belgede adý geçen gazetecilerin darbe planýndan haberdar ya da herhangi bir þekilde TSK ile iliþkili olduðu yönünde hiçbir ifade mevcut deðil. Listedeki isimlerin darbe planlayan grubun zihnindeki "muhtemel destekçiler" olduðu anlaþýlýyor. Liste aynen þöyle: Abbas Güçlü, Adnan Bulut, Ali Baransel, Ali Can Deðer, Ali Kýrca, Ali Sirmen, Alper Turgut, Altemur Kýlýç, Arslan Bulut, Ayþe Nur Bulut, Ayþe Nur Arslan, Ayþe Özgün, Baki Þehirlioðlu, Behiç Kýlýç, Bekir Coþkun, Bülent özdemir, Can Ataklý, Cem Aydýn, Cüneyt Arcayürek, Coþkun Kýrca, Emin Çölaþan, Enis Berberoðlu, Erdal Güven, Erdal Þafak, Erdem Arif Sürek, Ergün Ayaz, Erol Manisalý, Erol Mütercimler, Ertuðrul özkök, Esin Dalay, Faruk Kýrtay, Fatih Altayh, Fatih Çekirge, Fikret Bila, Filiz Güler, Gül Sülün, Güler Komurcu, Gunduz Aktan, Güneri Civaoðlu, Güngör Mengi, H. Ýbrahim Büyükfuran, Hakan Aygün, Haluk Þahin, Hasan Pulur, Hasan Ünal, Hayati Arýgan, Hayrullah Mahmud, Hikmet Bila, Hulki Cevizoðlu, Ýbrahim Yýldýz, tclal Aydýn, Ýlhan Selçuk, Ýlker Sarýer, Ýsmail Küçükkaya, Ýsmail Polat, Ýsrafil K. Kumbasar, Kadri Gürsel, Kemal Yavuz, Kemal Yurteri, Kerim Can Kamal, Levent Gençelli, Leyla Umar, Mehmet Ali Kýþlalý, Mehmet Faraç, Mehmet Güler, Mehmet Soysal, Mehmet Þehirli, Mehmet Tezkan, Mehmet Yakup Yýlmaz, Melih Aþýk, Metehan Demir, Metin Uca, Mine Kýrýkkanat, Mine Þenocaklý, Muharrem Sankaya, Murat Çelik, Murat Demirel, Murat Yetkin, Mustafa Baðdiken, Mustafa Balbay, Mustafa Mutlu, Mümtaz Soysal, N. Oktay Apaydýn, Nail Güreli, Namýk Kemal Zeybek, Necati Doðru, Necdet Sevinç, Nejdet Çokan, Nuray Baþaran, Nuri Çolakoðlu, Nuri Elibol, Nuri Sefa Erdem, Oktay Ekþi, Olga Onaydýn, Orhan Birgit, Orhan Saat, özdemir Ýnce, Rahmi Turan, Rýza Zelyut, Ruhat Mengi, Ruþen Çakýr, Sabahattin önkibar, Saygý öztürk, Sedat Ergin, Sefer Dana, Serdar Akinan, Serhat Alaattinoðlu, Soner Yalçýn, Sultan Uçar, Süheyl Batum, Süleyman Arat, Þenol Demirci, Þükran Pakkan, Þükrü Küçükþahin, Taki Doðan, Taþkýn Þenol, Tayfun Devecioðlu, Tay lan Sorgun, Tufan Türenç, Tuncay Özkan, Ufuk Büyükçelebi, Uður Cebeci, Uður Dündar, Uður Þefkat, Ümit özdað, Ümit Zileli, Ünal Ýnanç, Yalçýn Bayer, Yalçýn Bel, Yaþar Nuri öztürk, Yavuz Gökalp Yýldýz, Yazgülü Aldoðan, Yýlmaz özdü, Yücel Yener, Zafer Mutlu, Zafer Tokuþ, Zekeriya Beyaz ve Zübeyir Kandýra.

 

 

Risale Haber, 21.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...