Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bunlar bizim generalimiz deðil, insan olamaz...

 

Taraf Gazetesi'nin demokrasiye hizmeti unutulmayacak. Darbelerle, millete ihanet planlarýyla, cuntacýlarla ilgili yayýnladýklarý her belge, toplumun gözünü fal taþý gibi açtý.

Önce inanamadýk, "yok artýk daha neler, bu kadarý da olmaz" dedik. En son Kafes Eylem Planý'nda, Ýstanbul'da Koç Müzesi'ndeki denizaltýda dinamit patlatýlmasýný, çok fazla öðrencinin ölmesi için okullara duyuru yapýlarak çocuklarýmýzýn belli saatte müzeye getirtilmesini okuyunca, nefessiz kaldýk. "Bunlar insan olamaz", "Türk ordusunda böyle canavarlar barýnamaz" diye haykýrdýk. Þimdi ondan daha beteri ile karþý karþýyayýz.

 

Taraf'ýn dünkü manþet haberinden öðreniyoruz ki, 2003'te "Balyoz" harekâtýyla tam manasýyla bir katliam yapacaklarmýþ. Cuma namazýnda baþta Fatih Camii ve Beyazýt Camii olmak üzere camilerin bombalanmasý, sakallý, çarþaflý provokatörlerin kýþlalarý, Hava Müzesi'ni basmalarý saðlanacakmýþ. Bunlar bahane edilerek "þüpheli" iddiasýyla insanlara ateþ emri verilmiþ. Ayný günlerde Yunanistan ile bir savaþ çýkarmak için Ege hava sahasýnda Yunan uçaklarý taciz edilerek bir uçaðýmýzýn düþürülmesi, olmazsa kendi jetimizi kendimizin düþürmesi kararlaþtýrýlmýþ. Maksat, hükümete sýkýyönetim ilan ettirmek... Arkasýndan da Parlamento'yu feshetmek ve yeni bir hükümet kurmak... Yeni bakanlar, iþbirliði yapýlacak 137 gazeteci ve tutuklanacak 116 gazeteci de belirlenmiþ. Taraf, beþ gün sürecek yayýnýnda bunlarýn isimlerini açýklayacak.

 

Darbenin baþýnda dönemin 1. Ordu Komutaný Orgeneral Çetin Doðan var. Dönemin Harp Akademileri Komutaný Hava Org. Ýbrahim Fýrtýna, yine dönemin Donanma Komutaný Oramiral Özden Örnek iþin içinde.

 

Kimse Taraf'ýn yazdýklarýna "iddia", "uydurma" diyemez. Tam 5 bin sayfalýk belge var. 29 generalle 133 subayýn katýldýðý darbe toplantýsýnýn kayda geçirilen konuþmalarý, sunumlar, orijinal antetli askerî CD'ler, ýslak imzalý belgeler var. Albay Dursun Çiçek'in ýslak imzasý, bunlarýn yanýnda fotokopi kalýr.

 

TSK'nýn her kademesine güvenilir eleman temini konusunda; Atatürkçü Düþünce Derneði ve Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði'nin referans alýnmasý uygulamasýnýn, azamî koordinasyon saðlanarak devam ettirilmesi talimatý da herhalde çok þeyi anlatýyordur. Sayýn Baykal'ýn kulaklarýný çýnlatacak ifadeler de var. "Muhalefet partileri ile koordineli fikir ve eylem birliði içerisinde hareketler sergilenmesine devam edilecektir." deniliyor. Bakalým Sayýn Baykal, bu defa konuþacak mý? Çünkü Ergenekon'a avukatlýðýný ilan ederken, bu hafta partisinin grup toplantýsýnda, ne Abdi Ýpekçi cinayetini, ne de Hrant Dink'in katledilmesini aðzýna aldý. Ertuðrul Özkök de sýkýntýlý. Dink'i öldürenleri mazur göstermeye çalýþan yazýsý hatýrlatýlýnca epey öfkelendi. Daha iþin baþýndayýz Sayýn Özkök. Ýnanýnýz, medyada ne kadar tetikçi, susturucu, provokatör, darbe tahrikçisi, postal parlatýcý varsa, bir gün utançlarýndan insan içine çýkamaz hale gelecekler...

 

Ben statükocu/vesayetçi cemaatin, organize suskunluk dayanýþmasýna, evet þapka çýkartýyorum. Böylesine, yüz kýzarmadan, sanki kimse fark etmiyor gibi piþkinlikle sessiz kalmalarý, görmezden gelmeleri, eften püften yazýlar yazarak kamuoyunun dikkatini daðýtmaya çalýþmalarý epey maharet ister. Dünyada yok böyle bir kabiliyet sergisi... Ama nereye kadar? Bu darbe planlarýný nasýl yok sayacaklar? Hrant Dink'in, Abdi Ýpekçi'nin, Doðan Öz'ün katillerinin korunmasýnda "general" izlerini nasýl yok edecekler? Abdi Ýpekçi'nin katilinin Maltepe Askerî Cezaevi'nden kaçýrýlýþýný nasýl unutturacaklar? Doðan Öz'ü öldürdüðünü itiraf eden tetikçinin, Askerî Yargýtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'nda beraat ettirilmesini hafýzalardan nasýl silecekler?

 

Taraf okunmalý. Ýbretle okunmalý. Demokrasiden geriye dönüþ olmadýðýný anlatmak, demokratikleþmeye destek olmak için, mitinge gider gibi bayie gidilmeli, Taraf'a omuz verilmeli...

 

Hüseyin Gülerce, Zaman, 21.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...