Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yeni bir 'DARBE' planý: 'BALYOZ'

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/72525.jpg

 

Fatih ve Beyazýt camisine bombalý saldýrý düzenlenecekti. Ýþte darbe planýnda, hayrete düþürecek eylemler...Birinci Ordu Komutaný Çetin Doðan cuntasýnýn 2003 yýlýndaki darbe planlarý ele geçirildi. Darbe'nin adý Balyoz. Çarþaf ve Sakal kodlu eylem planlarýný ise kan dondurucu!

Taraf gazetesinin bugünkü manþetinde yer alan habere göre, AKP'nin 2002'de Hükümeti kurmasýnýn ardýndan bir grup üst rütbeli subay "Balyoz Harekatý" adý altýnda çok ayrýntýlý bir darbe planý hazýrladý.

 

"Birinci Ordu Komutaný Çetin Doðan cuntasýnýn 2003 yýlýndaki darbe planlarýný ele geçirdik" diyen Taraf gazetesinin haberine göre 12 Eylül'ü model alan darbe planý, kaos amaçlý bir dizi eylem planýyla destekleniyor.

 

Bu eylem planlarýna göre halkýn kanýnýn akýtýlmasýnýn yaný sýra Türkiye'nin Yunanistan ile savaþa sokulmasý da amaçlanýyor. Çarþaf, Sakal Suga ve Oraj baþlýklý eylem planlarýnýn, 2003 yýlýnda Birinci Ordu Komatanlýðý'nýn öncülüðünde Karacýlarýn yaný sýra Hava, Deniz ve Jandarma'dan da üst rütbeli personelin katýlýmý ile gerçekleþtirilmesini öngören beþ bin safadan fazla belge var...

 

Çarþaf ve Sakal kodlu eylem planlarýna göre ise darbe ortamý yaratmak amacýyla Fatih ve Beyazýt Camilerinin Cuma günü bombalanmasý da planlanmýþ. Saldýrýlarýn ayrýntýlarýnýn yer aldýðý krokiler de var. Krokilere göre öfkeli kalabalýðý, bombalama olayý sonrasýnda avluda toplamak hedefleniyor. Panik havasý iki kamera ile görüntülenirken halkýn öfke ile sokaða çýkmasý ve taþkýnlýk yapmasý öngörülüyor...

 

FATÝH'TE 9 KÝÞÝLÝK ÖZEL TÝM

 

Jandarma Yüzbaþý H.T. komutasýndaki 9 kiþilik eylem timi, cep teelfonu düzenekli patlayýcý cemaate en yakýn ayakkabýlýða yerleþleþtirecek ve cuma namazýnýn farzýnýn kýlýnmasýnýn ardýndan düeðmeye basýlacaktý. Bölgedeki ajanlar da provokasyon amacýyla harekete geçecekti.

 

EZAN ÖNCESÝ KAN DÖKÜLECEKTÝ

 

Beyazýt Camii'ne yönelik Sakal Eylem Planý'na göre tahrip düzeneði bir çantaya yerleþtirilecek ve þadýrvanda unutulmuþ görüntüsü ile býrakýlacaktý. Jandarma Binbaþý H.Ö. komutasýndaki tim, bombayý yine cuma günü, ezandan 10 dakika önce patlatacaktý. Eylemde özellikle yaralý sayýsýnýn fazla olmasý isteniyor.

 

KENDÝ JETÝMÝZÝ DÜÞÜRECEKTÝK

 

Sýkýyönetim ilan edilmesini saðlamak için hazýrlanan Oraj Hava Harekatý Planý'nda, Ege'de uluslararasý kriz çýkartmak amacýyla gerekirse bir Türk jetinin düþürülmesi yer alýyor...

 

AMAÇ AKP'YÝ ZORDA BIRAKMAK

 

ORG. Ýbrahim Fýrtýna'nýn Harp Akademileri Komutanlýðý sýrasýnda hazýrlanan plandan mümkünse bir Türk jetinin Yunan uçaklarý tarafýndan düþürülmesi saðlanacak. Bununla AKP hükümeti zorda býrakýlacak....

 

ÖZEL FÝLO PERSONELÝNE GÖREV

 

Planda bu gerçekleþmediði taktirde Özel Filo personelinden bir pilotun uygun bir yere uçuþ sýrasýnda kendi jetlerimizden birinin düþürülmesi hedefleniyordu.

 

Taraf Gazetesi, 20.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...