Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nurcularýn aðabeyi Abdullah Yeðin

 

 

Önceki gün Abdullah Yeðin Aðabey’i ziyarete gitmiþtim. Hac dönüþü hastanede yaptýðým ziyareti saymazsak, bu ziyareti hacý ziyareti kabul edebiliriz. Nitekim Hacý Abdullah Aðabey zemzem ve hurma ikramýnda tam bir misafirperverlik örneði gösterdi.

 

Esasýnda Bediüzzaman’ýn talebelerinin tavýrlarýný biz her zaman her halükarda örnek almalýyýz. Ýhlasý, mülayemeti, muhabbeti, tavýr ve edasý, duruþundaki ihtiþam ve o haþmet içindeki tevazusu, konuþtuðu zaman aðzýndan dökülen sanki kelimeler deðil de dür daneleri. Yani mücevher taneleri dökülüyor aðzýndan. Konuþtuðu zamanki sýcak ve samimi hali insaný adeta çocukluðundaki ana kucaðýna ya da annesinin koynundaki rahatlýðýna götürüyor. Sizinle konuþan bir insan deðil, adeta bir ruhani melek.

 

Gözlerini üzerimde hissettiðimde, vücudumun yaðlarý çözülüyor hissine varýyorum. Bu satýrlarý okuyanlar abarttýðýmý düþünebilirler. Hiçbir sakýncasý yok. Herkes istediðini düþünebilir. Fakat ben öyle hissesidiyorum. Sadece Abdullah Yeðin Aðabey’in huzurunda deðil, bütün aðabeylerin huzurunda ayný halet-i ruhiyeyi yaþýyorum. Hatta Mustafa Sungur Aðabey’in huzurunda bu haz ve havf daha da artýyor.

 

Abdullah Aðabey’le Ýki buçuk üç saate yakýn sohbet ettik. Akþam namazýnda bana imam oldu. Tesbihattan sonra bana ders yaptý. Dersten sonra sohbet ettik. Sohbet öyle derin meselelere gelip tevakkuf etti ki birden durdu ve ‘Abdurrahman Efendi bu konuþtuklarýmýzýn neþrini istemiyorum‘ dedi.

 

Biraz bekledi, sonra da "Gelip bana hatýra anlattýrýyorlar. Bir müddet sonra anlattýðým hatýrayý tahrif edilmiþ, baþka insanlarý rencide eder þekilde dinliyorum. Onun içindir ki artýk konuþmak istemiyorum. Hatýra dinlemek veya okumak isteyen Risale okusun" deyince ben de "Aðabey Siz bana hatýra anlatabilirsiniz. Zaten Risale Haber’de okursunuz. Bir eksik veya fazla varsa ikaz edersiniz. Bir daha da bana bir þey anlatmazsýnýz. Risale Haber’de yayýnlanan bir hatýrayý da baþkasýnýn tahrif etmesi mümkün deðil. Zira yazýlý belge halini alýr. Tahrif edilmiþ bir hatýrayý duyduðunuzda Siz ‘ben öyle deðil böyle demiþtim’ der, Risale Haber’i yazýlý belge olarak gösterirsiniz" dedim. Bunun üzerine Abdullah Aðabey, "evet böyle olur" dedi ve sohbetimize kaldýðýmýz yerden devam ettik.

 

"Aðabey Siz Üstad’ýn yaþayan talebeleri, bir araya gelseniz, hizmetin esaslarýna taalluk eden halli gereken bazý meseleler var. Bu meseleleri istiþare edip, halledip, yazýlý bir metinle bütün Nur talebelerine duyursanýz diye düþünüyorum" dedim.

 

Bazý meseleler var ki, herkes kendine göre yorumluyor. Özür dilerim ama, adeta her kafadan bir ses çýkýyor. Mesela, meþveret kiminle yapýlýr? Meþveret üyesi nasýl seçilir? Nur talebeleri meþvereti nasýl yapar? Risale-i Nur miri malý mýdýr? Herkes basabilir mi? Risale-i Nur kitaplarýna lugatçe konabilir mi? Daha çok mesele var. Benim þu anda aklýma gelenler bunlar. Bu sözlerime Abdullah Aðabey þöyle cevap verdi:

 

"Bak kardeþim. Muazzez Üstad’ýn talebeleri ve hizmetkarlarý müteaddit seferler bir araya geldik. Meþveretler yaptýk. Bu meþveretlerin neticesinde bazý kararlar aldýk. Hizmetin esaslarýna taalluk eden meseleleri muazzez Üstadýmýzdan gördüðümüz ve duyduðumu gibi yazdýk. Ve bütün herkese lahika ile bildirdik. Ama bazýlarý buna göre fiil etmediyse ne yapabiliriz? Ýþte al sana bu belgeleri incele" dedi ve bana hala çözülemeyen birçok konuda yaþayan ve dar-ý bekaya göçen aðabeylerin imzasýný taþýyan birkaç adet belge verdi.

 

Bir tanesi Üstadýmýz Efendimizin noter tasdikli vekaletnamesidir. Yayýnlayýp yayýnlayamayacaðýmý sorduðumda da bana Sungur Aðabey’i adres gösterdi: "Sungur Aðabey’e sor. O nasýl isterse öyle yap ama ona sormazsan neþretmeni istemem. Sungur Aðabey ne derse benim kabulümdür" dedi.

 

Önümüzdeki günler içerisinde bu belgelerle Sungur Aðabey’e gideceðim. Eðer neþirleri için izin alabilirsem bu belgeleri Risale Haber okuyucularýna arz edeceðiz. Öyle zannediyorum ki bazý insanlarýn vicdanýný rahatsýz edecek belgeler bunlar.

 

Þimdi okuyucular diyecekler ki, "madem Abdullah Aðabey, Sungur Aðabey onaylamadan bir þey söylemiyor. Nasýl oluyor da Nurcularýn aðabeyi oluyor?" Onu da gelecek yazýda arz edeyim.

 

Hürmet ve muhabbetle…

 

 

Abdurrahman IRAZ, Risale Haber, 19.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...