Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Müslümanlýðý yaþama olanaðý saðlamalýyýz

 

FEDERAL Maliye Bakaný Wolfgang Schaeuble, Almanya'da yaþayan Müslümanlarýn uyum saðlamalarýnýn da Hýristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) muhafazakar deðerleri arasýnda bulunduðunu söyledi.

 

Yüz yýl öncesinin muhafazakar kavramý ile günümüzün muhafazakar kavramý arasýnda içerik olarak önemli deðiþiklikler olduðuna dikkat çeken Schaeuble, haftalýk “Focus” dergisine veridði demecinde, “Benim için muhafazakar demek, örneðin çevre korunmasýnda da angajman göstermek demektir. Ayý durum göçmenlerin uyumu için de geçerlidir. Bu alanda yoðun çaba göstermeliyiz. Bugün Almanya'da 4 milyon Müslüman ikamet ediyorsa, onlarýn uyum saðlamalarýný gerçekleþtirmeliyiz. Onlara dinlerini yaþama olanaðý saðlamalýyýz” dedi. Wolfgang Schaeuble, “Ülkesini seven insanlarýn, yaþamýn temel deðerlerine sahip çýkanlarýn artýk CDU'yu seçmeyip Yeþiller safýna geçmesinin mümkün olmadýðýný da belirtirken, partinin bu insanlarýn sesine daha fazla kulak vermesi gerektiðini de söyledi. Schaeuble ayný zamanda, “1994 yýlýndan beri muhafazakar kanat (CDU/CSU) ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) çoðunluðu Angela Merkel sayesinde yeniden saðladý” derken, Merkel'e dönük eleþtirilere de dolaylý bir yanýt verdi.

 

 

Kaynanaya yardým

 

Almanya'nýn 2005-2009 yýllarý arasýnda Ýçiþleri Bakanlýðýný yapan Wolfgang Schaeuble, vergi danýþmanýnýn olmadýðýný da söyledi. Vergi denkleþtirmesini her yýl kendisinin yaptýðýný belirten Schaeuble, “tüm belgeleri topladýktan sonra her þeyi bir saat içinde tamamlýyorum” dedi.

“Benim durumumdaki birisi için vergi danýþmanýnýn yararý olmaz” diyen Schaeuble, kaynanasýnýn vergi denkleþtirmesi formlarýný da kendisinin doldurduðunu söyledi.

 

Hürriyet, 18.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...