Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Entel insan ve Müslüman

 

Var mýsýnýz bugün sizinle çok-çok önemli bir konuda, çok ilginç bir TEST yapmaya? Bundan çok keyif ve ibret alacaðýnýzdan eminim…

 

Herhangi bir sebeple, ýssýz bir adaya düþtüðünüzü farz ediniz.

Çaresizlikler içinde kývranýrken, kendinize bir barýnak buldunuz.

Aç-susuz halde bir süre istirahat ettikten sonra, barýnaðýn kapýsýndan çýktýðýnýzda bir de baktýnýz ki, sizin görebileceðiniz bir yere bir ekmek, biraz su ile ve miktar yiyecek býrakýlmýþ! Bu haldeyken, þu önemli birkaç soruya cevap verir misiniz? (Þýklardan birini iþaretleyiniz.)

 

Bu ilginç manzara karþýsýnda ne düþünürsünüz ve nasýl davranýrsýnýz?...

a.) Býrakýlanlarý afiyetle yerim, içerim, sonra da içeri girer istirahat ederim.

b.) Önce býrakýlanlarýn kalitesini, bayat olup olmadýðýný, son kullanma tarihini ve gýda deðeri ile terkibini tahkik eder sonra yerim.

c.) Önce bu býrakýlanlarýn kim tarafýndan býrakýldýðýný düþünürüm. Sonra benim burada olduðumu bilen merhametli birinin beni takip ettiðini, ihtiyaçlarýmý ve aczimi bildiðini, bana yardým etmek istediðini düþünürüm. Kontrol eder, sonra yerim…

 

Bu minval üzere; günler, aylar ve hattâ yýllar geçmiþ olsa ve bu býrakýlanlara tüm mevsimlik ihtiyaçlarýn da eklendiðini görsen, ne düþünür ve nasýl davranýrsýnýz?...

a.) Býrakýlanlarý yemeye, giymeye ve kullanmaya devam ederim ve ‘ekmek elden su gölden’ misali, keyif ile hayatýmý sürdürürüm.

b.) Býrakýlanlarý yerim, içerim ve her birinin fiziksel yapýsýný, kalitelerini inceleyerek her biri için ayrý-ayrý ihtisas yaparým. Onlarý daha verimli hale getirmek için araþtýrmalar ve çalýþmalar yaparým. Bunlar kesilirse ne yapacaðýmý planlarým.

c.) Býrakýlanlarý her yiyiþimde, içiþimde ve kullanýþýmda, fiziki tahkikatýn yanýnda bunlarý kimin býraktýðýný, niçin býraktýðýný ve kendisini niçin gizli tuttuðunu düþünürüm. Ve o zâta karþý minnettarlýðým her geçen gün daha da artar. Onu bir an evvel tanýyarak, minnet borcumu ödemek ve þükranlarýmý bildirme arzusuyla dolarým. Bu konuda araþtýrmalar yapmaya da, zevkle devam ederim…

 

Son ve daha da önemli bir soru:

Bu cömertçe ikramlar devam ederken, o civarda ciddi ve güvenilir birisiyle karþýlaþtýnýz. O güvenilir kiþi, bütün bu esrarengiz durumun sebeplerini bildiðini, o cömert ve merhametli zâtý tanýdýðýný ve onunla görüþtüðünü size söyledi.

Bu durumda neler düþünür ve nasýl davranýrsýnýz?

a.) Bunlarý kafama takmam. Bütün ihtiyaçlarýmýn beleþ olarak karþýlanmanýn keyfini sürerim. Yerim, içerim, gezerim-tozarým ve hayatýn tadýný çýkarýrým.

b.) Kendi aklýma güvenirim, baþkalarýna inanmam. Her türlü avantajdan en iyi bir þekilde faydalanmak için teknikler geliþtiririm. Bu stoklarýn bana daha kaç yýl yetebileceðinin hesabýný yaparým. Kalitelerinin arttýrýlmasý için çalýþmalar yaparým. Mevcut þartlar dýþýndaki bilgilere kafayý takmam, yaþamaya bakarým…

c.) Öncelikle bu güvenilir kiþiyi bulduðum için çok-çok sevinirim. Sürekli onun yakýnýnda olmaya ve þu esrarengiz olaylarý sorup öðrenmeye baþlarým. Benim için yapýlan ikramlarýn sahibini, bu cömertçe davranýþýn sebebini öðrenirim. Bu zatýn nelerden hoþlandýðýný ve nelerden hoþlanmadýðýný sorarým. Bütün ikramlara karþý, biriken minnet borçlarýmý nasýl ödeyebileceðimi öðrenirim ve hemen uygulamaya baþlarým. Bundan çok zevk alýrým, huzur ve mutluluk duyarým ve ferahlarým…

 

Evet, saygýdeðer dostlarým.

Bu üç þýk cevaplardan birincisi: (a.) (Bu þýk hiç iþaretlenmemiþtir, çünkü.) Hayvanca bir davranýþ biçimidir. “Belhüm, edallü…” ayetine göre, daha da aþaðý bir davranýþtýr. (7. Sûre, 179.Âyet.)

Ýkincisi: (b.) Gündeminde Allah c.c. olmayan, her faaliyetin kendi kendine olduðunu zanneden, entel ve kendi aklýna güvenerek hareket eden kiþilerin davranýþýdýr.

Üçüncüsü ise; (c.) bir taburenin bile kendi kendine oluþmayacaðýnýn ve var olan iki taburenin bile kendi kendine üst üste çýkamayacaðýnýn idrakinde ve farkýnda olan.

Þu muazzam Kâinatýn ve akýl almaz intizamýn, hattâ tek bir atomun bile tesadüfen olamayacaðýný bilen. Ve de O cömert ve merhametli Zât’a c.c. minnettarlýðýný idrak eden, akýllý insan ve inanan Müslüman kimsenin davranýþ biçimidir…

Öyle yâ; bizler de (yukarýdaki teþbihte olduðu gibi) herhangi bir sebeple þu dünya hayatýnda kendimizi bulduðumuzda (yani insanlýk âleminin ilk çaðlarýnda veya akýl balið olduðumuzda) bütün her þeyi etrafýmýzda hazýr bulduk.

Yeme-içme gibi ihtiyaçlarýmýz önceden hazýrlanmýþ, bitki ve aðaç dallarýna asýlmýþtý. Üstelik de sadece yetecek kadar deðil, cömertçe ve binlerce çeþitleriyle…

Çeþmeler, çaylar, ýrmaklar, göller uygun yerlere yerleþtirilmiþ. Daðlara ve yerin altýna yakacaklarýmýz (kömür, petrol, doðalgaz vs.) depolanmýþ. Teneffüsümüz için oksijen oraný (bitkiler ve canlýlar arasýnda) otomatiðe baðlanmýþ. Diðer ikramlarý ve nimetleri de siz düþünün…

 

• Bu esrarengiz geliþmelerin sýrrýný çözmekte zorlanmayalým, meraktan kurtulalým ve minnettarlýklarýmýzý ateþe, güneþe, benzeti putlara, sebeplere veya patronlara yönlendirmeyelim diye, insanlarýn en seçkinlerini yani Peygamberleri gönderilmiþ.

Son Peygamber Hz. Muhammed (SAV.)den sonra, ona bildirilen ve kýyamete kadar geçerli hükümlerin, asýrlara göre açýklanmasý için Ýmamlar, âlimler ve Bediüzzaman’lar görevlendirilmiþ.

• Bütün bunlara raðmen insanoðlu, yukarýdaki þýklardan hangisine göre hareket ettiðine bir baksýn...

Eðer a. þýkkýna göre hareket ediyor ise EYVAHLAR OLSUN… Sûre 7., Ayet 179.: Cinlerden ve insanlardan çoðunu cehennemlik kýldýk. Çünkü onlarýn kalpleri vardýr. Onunla anlayýþ göstermezler. Gözleri vardýr, onunla görmezler, kulaklarý vardýr, onunla iþitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta hayvanlardan da aþaðýdýrlar. Ýþte onlar gafillerin tâ kendileridir.

Eðer b. þýkkýna göre düþünüyor ise aklýný baþýna alsýn ve bütün bu faaliyetlerin boþu boþuna tanzim edilmediðinin farkýna varsýn. Mülkün gerçek sahibini bulsun…

Kör ile gören bir olmaz. Ýnanýp erdemli davrananlarla kötülük iþleyenler de bir olmaz.

 

• Eðer c. þýkkýna göre hareket ediyor ise ne mutlu o kimseye ki, Rabbi ondan razý ve o da Rabbinden razý olarak Cennet bahçelerine girsin…

(Necm Sûresi: 27-30. Âyetler.: Ey gönül huzuruna ermiþ ruh ve nefis! Sen Rabbinden razý, O da senden razý olarak dön Rabbine! Sen de katýl has kullarýmýn içine ve gir cennetime!...)

 

 

A. Raif Öztürk, Moral Haber, 19.01.2010

Link to comment
Share on other sites

yukarida anlatilan olay Meryem annemizin yasamis oldugu mucezevi olayi hatirlatti bana.

Hani hahamlar onu bir odaya kilitler, ac ve susuz birakirlar ya. ve zekeriyya (as.), meryem annemizin enistesi, ona acidigi icin onu ziyarete gider; bir de ne görsün? meryem annemizin önünde cesitli yiyecekler, meyveler hazir ve nazir halde karsinda durur.

"bunlari sana kim gönderdi, ya meryem?" diye sorunca, cevabi su olur:

"Bu, Allah katindandir. Süphesiz Allah, diledigine hesapsiz rizik verendir." (bk. Al-i Imran Suresi:37)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...