Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Darbe anýnda ne yaparým?

 

 

BEN eski baþbakanlardan Adnan Menderes’in hatalarýný ne görmek, ne de duymak Ýsterim...

 

Çünkü...

 

 

Adamcaðýz asýldý...

 

 

Asýlarak öldürüldü... Katledildi yani...

 

 

Bir askeri darbeye maruz kaldý...

 

 

Ýtildi, kakýldý, intihara mecbur býrakýldý...

 

 

Aþaðýlandý... Yalvartýldý...

 

 

Zorbaca muamelelere tabi tutuldu...

 

 

Ýþkenceden geçirildi...

 

 

Titrek bir muma döndürüldü...

 

* * *

 

 

Evet, “Menderes’in hatalarý”ný görmek ve dinlemek istemem...

 

 

Çünkü...

 

 

Bir siyasi mücadele ortamý sürerken...

 

 

Devreye “cinayet”, “idam”, “zorbalýk”, “asarak öldürme”, “intihara mecbur býrakma”, “askeri darbe” giriyorsa...

 

 

“Siyasi hatalar”, benim açýmdan anýnda devre dýþý kalýr.

 

 

Ortada...

 

 

“Öldürülmüþ bir baþbakan cesedi” var ise...

 

 

“Siyasi hata” falan çocuk oyuncaðýdýr benim için...

 

* * *

 

 

Adnan Menderes döneminde:

 

 

Muhalefet susturuluyormuþ...

 

 

Gazeteler bir ay kapatýlýyormuþ...

 

 

80 yaþýndaki yazarlar hapse atýlýyormuþ...

 

 

Yargý baðýmsýzlýðý ihlal ediliyormuþ...

 

 

“Tahkikat Komisyonu” adý altýnda iktidar partisine yargýlama hakký tanýnýyormuþ...

 

 

Radyoda muhalefete söz hakký verilmiyormuþ...

 

 

Ýktidar partisine oy vermeyen þehirler cezalandýrýlýyormuþ...

 

 

Ýsmet Paþa’nýn bazý þehirlere girmesi yasaklanýyormuþ...

 

* * *

 

 

Eðer bütün bu “büyük günahlar”a karþýlýk olarak...

 

 

Benim önüme...

 

 

Asarak öldürmeyi, silah zoruyla müdahaleyi, askeri darbeyi, zorbalýðý, itip kakmayý, intihara sürüklemeyi getiriyorsanýz...

 

 

Hiç ama hiç iþim olmaz sizinle...

 

 

Devreye “asarak öldürme” yahut “askeri darbe” girerse...

 

 

Ben bütün günahlarýna karþýn...

 

 

Sivil iktidarýn yanýnda hizalanýveririm...

 

 

Çünkü...

 

 

Sivil iktidarlarýn bu türden günahlarý...

 

 

Ne askeri darbelerin, ne cinayetlerin, ne de zorbalýklarýn meþruiyet nedeni olur.

 

* * *

 

 

Mademki ilke açýk...

 

Mademki prensip berrak...

 

 

Mademki Racon tartýþmasýz belli...

 

 

O halde hemen günümüze gelebiliriz.

 

 

Biz þimdi bu sütunlarda...

 

 

“Türkiye karanlýða mý gidiyor?”, “Sivil dikta mý acaba?”, “Tahammülsüzlük aldý baþýný gidiyor”, “Kibir ki en çok yakýþandýr bunlara” falan diye inceden ya da kalýndan giydiriyoruz ya...

 

 

Sakýn kimse yanlýþ beklentiler içine girmesin...

 

 

Allah göstermesin, eðer bir gün...

 

 

Zorbanýn teki belindeki silaha elini atýp þu mücadele ortamýna kural dýþý bir giriþ yapmaya kalkacak olursa...

 

 

Benim açýmdan “karanlýk”, “sivil dikta”, “tahammülsüzlük”, “basýný susturma giriþimleri”, “kibir” türünden meseleler hemen devre dýþý kalýr...

 

 

Hatta bu satýrlarýn yazarý...

 

 

“Mustafa Karaalioðlu / Akif Beki” ikilisini anýnda sollar ve “Türkiye’nin en büyük Tayyipçisi” olur...

 

 

Hadi Tayyip Erdoðan gibi söyleyerek bitireyim:

 

 

“Bu böyle biline...”

 

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 18.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...