Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Homo-Nurjikus

 

Bundan kaç yýl evveldi bilmiyorum. O zamanlar cep telefonu olmadan da yaþayabiliyorduk. Etrafta �Nurcular, Nurcular“ diye öcü türü zannettiðim kiþilerden bahsediliyordu.

O Nurcular’dan bahseden ve bizi tenbihleyen kiþiler boðuk sesleriyle gözlerini kýsarak konuþuyorlardý. Bayaðý ürktüm, uzak durdum Nurculardan�

 

Sonralarý bir Fethullah Gülen çýktý. Kimdir, nedir bu dedim içimden. Biz Fatma, Sevil gibi tatlý kýz-arkadaþlarýmýza takardýk böyle sevimli eklemeleri� Fatma’ya Fatoþ derdik, Sevil’e Sevoþ�

 

Fethullah Gülen‘e Fetoþ diyenler de onun çok tatlý bir kiþilik olmasýndan dolayý dediklerini düþündüm içimden.

 

Biliyorsunuz, ben yobaz ailesi elemanýyým. Almanya’da Kuran kurslarýna gidiyordum. Camilerde vaazlar dinliyordum. Üstelik çocuk yaþta� herkese nasip olmaz- Hacý teyze kýzý ünvanýna da eriþmiþtim. Mübarek ve rütbeliydim. Tüm kýzlara örnek ve namzet bir kiþiliktim.

 

Bütün yasaklarý öðrendiðim gibi, edepli olmayý da öðrenmiþtim. Saða bakma, koca arýyorsun zannederler, sola bakma birþey satmak istiyorsun zannederler, düz bakma, düþmansýn zannederler, yan bakma, sinsisin zannederler�Sesini inceltme, erkeðin ilgisi uyanýr, sesini yükseltme, evde kalýrsýn! Ciddi ol, gülme, aðlama, NEFES ALMA, ERKEKLER NEFES ALIP-VERIÞINDEN TAHRÝK OLURLAR!

 

Günlerden bir gün yeni arkadaþlarla tanýþtým. Tam olarak nasýl oldu hatýrlamýyorum. Hatýrladýðým tek þey onlarla belirli günlerde KURAN ve HADÝS yorumlarý okuyup, sohbetler etmemizdi. Bu sohbetlerde o zamana kadar hiç duymadýðým þeyler anlatýlýrdý. Her soruma ýspatlarla, mantýklý örneklerle, edebi hikayelerle cevaplar verilirdi. Herkes birbirini desteklerdi.

 

Hiç kimse kötülenmezdi, çeþitli görüþlere açýk insanlardý. Sadece bizim dediðimiz doðru demezlerdi. Çeþitli doðrular var derlerdi. Dayatmacý ve yasakcý deðillerdi. Hiçbir cemaat veya hocaefendiyi kötülemezlerdi. Kapýlarý ve kalpleri herkese açýktý. Kimseyi görünüþü veya basitliði yüzünden geri çevirmezlerdi; zorla birþey yaptýrmazlardý. Para söz konusu bile deðildi.

 

Gel zaman git zaman� Ben bu insanlara bayaðý alýþtým.

 

Sohbetler olmadýðýnda içimi bir hüzün kaplýyordu. Boþ sözler sarfedilen, dedikodu-gýybet edilen ortamlar bana anlamsýz gelmeye baþlamýþtý.

Yaptýðým herþeyin anlamý ve faydasý olmalýydý.

 

Bir de ne duyayým! Biz Nurcuymuþuz!!!

Nur-Talebesi demiyorum, hususi Nurcu diyorum.

 

Bu muydu Nurculuk? dedim içimden. Çok þaþýrdým. Meðer korkulacak birþey yokmuþ.

 

Nurcular hakkýnda bahsedilen korku masallarý tamamen yalanmýþ!

 

Ben çok þeyler öðrendim, ama Nur sohbetlerinde öðrendiklerimin yerini hiçbirþey dolduramaz�

O zamana kadar çeþitli islami kitaplar okumama raðmen, bir sürü cevaplanmamýþ sorular vardý aklýmda.

Risale okuduktan sonra cevapsýz kalmýþ sorularýmýn hepsine cevap bulabildim. Hem örnek edebi hikayelerle, ýspatlarla zevkle okudum�

Osmanlýca, Arapça ve Türkçemi de geliþtirdim.

Ben çok þeyler hissettim, ama Nur sohbetlerinde hissettiklerim çok ayrý�

Nurcular gerçekten de beynimi yýkadýlar!

Dedikleri kadar varmýþ! Haklýymýþlar! Beynimi yýkadýlar!!!

Beynimdeki tüm olumsuz düþünceleri, tereddütleri temizlediler�

Umut aþýsý vurdular� Ruhum arýndý� Huzur beynimde kök saldý�

Meðer benim içimde gizli düþmanlýklar da varmýþ! Onlarý da bulup yokettiler!!!

Herþeyim ölçülü oldu� Kuran ve hadisleri daha da iyi anlamaya baþladým�

 

Fethullah Gülen‘in okullarýný kötüleyenler, sanýrým hayatlarýnda bir köpeðe kulübe bile yapmamýþ olan kiþilerdir�

 

Nurcularý kötüleyenler acaba toplum için hangi iyi iþleri yaptýlar?

Çok kýskanýyorsanýz, benzer birþeyler yapýn da görelim!

 

Birçoklarý sýcacýk yuvalarýnda aileleriyle kahkahalar atarlarken, çocuklarýný severlerken, hanýmlarýnýn yaptýklarý yemekleri yerlerken,

Fethullah Gülen hayatýný hizmete adadý, koskoca ömrünü eþsiz ve ailesiz geçirdi!

Ýnsanlara imaný, peygamber sevgisini anlattý.

Duygularýyla insanlarýn kalplerini titretti.

Fethullan Gülen hakkýnda yalan söyleyenler, iftira atanlar, soruyorum size:

Hangi biriniz evlenmemeyi, yalnýzlýðý tercih eder?

Hizmet uðruna hayatýn en güzel, en zevkli mutluluklarýndan vazgeçer?

 

Fetullah Aðabey hakkýnda yazýlan, söylenilen hiçbir iftiraya ve yalana inanmýyorum.

 

Ýstediðiniz kadar yazýn- çizin, ben onun kalbindeki temizliði ve imaný hissediyorum. Hiçbir söylentiniz ýspatlanamadý. Siz (iftira atanlar) kin ve nefretinizden boðuluyorsunuz ama o sizin ýslah olmanýz için dualar ediyordur, bundan eminim.

 

Nurcularý bana tanýtmak için de lütfen zahmet etmeyin. Ben kendi gözlerimle gördüm, yaþadým. Her türlü Nurcu Grubu tanýyorum. Okuduklarýný okudum, yaptýklarýný senelerdir gözlemledim. Yazdýðýnýz-yazacaðýnýz OLUMSUZ þeyler belki marjinal kesimde yaþananlar veyahut kiþisel problemler neticesindeki olaylardýr.

 

Birkaç kiþinin kusuru yüzünden tüm cemaate asla çamur atýlamaz, genelleme yapýlamaz.

 

Almanya’da�

 

Nerede iyi bir iþ yapýlmýþ, altýndan Nurcular çýkýyor�

Nerede sevgi ve kardeþlik var, altýndan Nurcular çýkýyor�

Nerede aydýnlanma ve eðitim var, altýndan Nurcular çýkýyor�

Nerede huzur ve barýþ var, altýndan Nurcular çýkýyor�

Nerede ilerleme var, altýndan Nurcular çýkýyor�

Alman medyasý, kazandýklarý baþarýlardan dolayý Nurcularýn okullarýný öve öve bitiremiyor�

Almanlar Nurculara güzel iþler teklif ediyorlar�

Bizimle birlikte çalýþmak istiyorlar�

Biliyorsunuz, Almanlar kaliteli iþleri severler, organize iþleri severler.

Almanlar daðýnýklýktan nefret ederler�

Almanlar, birlikte kuvvet bulmuþ, hedef belirlemiþ gruplarý desteklerler.

Üzerine para bile verirler�

 

Almanlar çok þüphecidirler, öyle herkese kolay kolay güvenmezler�

Ama Nurculara güveniyorlar�

Zaar, alles klar?

Ýnanmazsan yiyeceksin benden bir þamar!

(Alles klar deyiminin, anlamý: Herþey açýk/berrak mý, anlaþýldý mý?)

 

Olaðanüstü hallerdeyim,

(TR’liler darbelerden bilir, OHAL durumu yani, OHA deðil!)

Çok çeþitli iþlerdeyim,

Zor sýnavlý derslerdeyim,

Nefisle her an mücadeledeyim,

Bir öyle, bir de böyleyim,

Fethullah Gülen‘in aðladýðý yerlerdeyim,

Yok be, yerlerde deðil, göklerdeyim,

En güzel hayallerdeyim,

Faydalý düþüncelerdeyim�

 

Ben az biraz Homo-Oeconomicus,

Accýk da Homo-Sosyolojicus,

Aslen bir Homo-Nurjicus,

Biraz da Homo-Deliricus�

Hatalýyýz, günahkarýz, eksiðimiz çok,

Yine de hayatla dalga geçiyor, idare ediyoruz�

 

Fetullahciyim, nurcuyum,

Çay içerim yudum yudum,

Cemaatte çok mutluyum,

Hizmete koþtururum,

Sizi arar bulurum,

Beyninizi yýkarým !

Hehh hehhh heeee�

 

Bir de þu söylemleri duyarým zaman zaman�

 

�Ben Nurcularýn, Fethullahçýlarýn yanýnda kaldým. Bir daha o cemaata ASLA gitmem!’

 

Bir daha o cemaata asla gitmezmiþ�Soruyorum böyle düþünenlere�

 

1.Senaryo: Dünyanýn en zengin donanýmlý, en iyi bir okulunda/üniversitesinde okuyorsunuz�

O üniversitede bir hocaefendi/hocahaným (veya densizin birisi, birkaç kiþi) size karþý hiç hoþ olmayan tavýrlar sergiledi.

Siz sadece o insaniyeti/karakteri bozuk olan TEK KÝÞÝ yüzünden, okulu/üniversiteyi terk mi edersiniz?

 

2.Senaryo: Dünyanýn en iyi hastahanesi yanýbaþýnýzda. O hastahanenin içinde her türlü uzman doktor, her türlü teknik donaným, araç-gereç ve ilaçlar bulunuyor. Sizin de çeþitli hastalýklarýnýz, aðrýlarýnýz var. O yakýndaki hastahanede her türlü tedavi metodu mevcut, hem de ücretsiz. Ama o hastahanede karakteri bozuk olan birisi de çalýþýyor, iyi insanlar da çalýþýyorlar. Siz þimdi hasta olarak o karakteri bozuk olan BÝR KÝÞÝ yüzünden o hastahaneye tedavi olmak için gitmez misiniz?

Tercih sizin tercihiniz�Kimse kimseyi zorlayamaz�

 

Elbette arkadaþlýklar karþýlýklý fedakarlýk, yardýmlaþma, sevgi-saygý ister. Madem arkadaþ grubunda da karþýlýklý yardýmlaþmalar oluyor, cemaatte bazý görevleri üstlenmek, bazý fedakarlýklar yapmak neden ‘Kullanýlmak’ olarak algýlansýn? Neden cemaatte de herkes birbirini kardeþce desteklemesin?

 

Sizin arkadaþ grubunuzdakilerin hepsi kusursuz ve mükemmel mi?

 

Her yerde her türlü insan olduðu gibi, hem cemaatte hem de arkadaþ gruplarýnda moralimizi bozan, huzurumuzu kaçýran birkaç kiþi mutlaka olacaktýr. Kusursuz dost arayan, dostsuz ve yalnýz kalýr.

 

Keþke inat etmeyip, kin tutmayýp herkes bizi tanýmaya-anlamaya çalýþsaydý, bu güzel iþlerin ucundan tutsaydý. Herkes herþeyi anlamlý ve faydalý kullansaydý�Aramýza katýlsalardý. Bizimle tanýþýp, sýcak bir sohbet etselerdi. Keþke herkes evde kitap okusaydý, araþtýrsaydý, keþke herkes teselli bulsaydý, önyargýlar kaldýrýlsaydý�

 

 

Not: Elbette Nurcu-Fetocu gruplarýn haricinde de güzel iþler yapanlar var. Kimsenin yaptýðýný küçümsemiyorum.

 

Bana ‘Sadece Risale okuma, baþka kitaplarý da oku, ufkunu geniþlet’ diyenler olacaktýr mutlaka. Hemen cevabýný yazayým:

Ben her türlü Ýslam Aliminin kitaplarýný, batý-doðu felsefelerini okuyorum. Her türlü yabancý ve Türk haberleri, yorumu ve kitabý inceliyorum. Dünyadan, batýdan-doðudan, kendimden ve buraya yazamadýðým birçok þeyden haberdarým efendim. Biraz gururlu-kibirli bir imaj oldu ama mecburen bu açýklamayý yapýyorum. Yoksa bazý insanlarýn laflarýndan kurtuluþ olmuyor.

 

Önemli: Bu yazýyý geçen hafta Washington-Beyaz Saray’a, Mossad’a ve CIA’e gönderdim, onlarýn onayýný aldýktan sonra genel yayýn yönetmenimize gönderebildim. Zaten CIA bana para vermeseydi, þu anda dizüstü bilgisayarýmla bu yazýyý yazamazdým. Para bana nereden geliyor zannediyorsunuz?

Fetullah Gülen Aðabey, beni hatýrlýyor musun? Ben dýþ mihraklardan Zehra Yavuz, sizin Almanya’daki ayaðýnýz.

 

Olaðanüstü hallerdeyim,

Derin düþüncelerdeyim,

Hem dýþ, hem içlerdeyim�

Ruhumun en hassas bölgesindeyim�

Islak mendillerleyim�

Almanistan’ýn soðuk bölgesindeyim,

En sýcak kalplerin içindeyim�

 

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk arada bir içten dua etmekse eðer,

Nurculuk her an içten dua halinde olmakmýþ�

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk Kuran ve hadis okumak, anlamak, yaþamaksa eðer,

Nurculuk, Kuran ve hadisleri okumak, anlamak, hazmetmek, yaþamak ve yaþatmakmýþ�

 

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk bir oradan bir buradan Ýslam alimlerini okumaksa eðer,

Nurculuk bütün Ýslam alimlerini okuyup, hepsinin en güzel meyvelerini yemekmiþ�

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk döner-kebap yemekse eðer,

Nurculuk Ýskender-Kebap yemekmiþ�

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk insanlara yardým etmekse,

Nurculuk, insanlara kendi baþlarýna ruhlarýný ve hayatlarýný düzeltebilme tekniklerini öðretebilmekmiþ�

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk parti, taraf ve haksýz olduðu halde akrabayý tutmaksa,

Nurculuk; her an hakikati ve zulme uðramýþ tarafý tutmakmýþ�

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk son model arabayý kullanmaksa eðer,

Nurculuk; kýyamete kadar kendini her türlü þartlara göre düzenleyebilen, her an yenilenen, her an daha iyi olabilen, hiç bozulmayan bir arabayý kullanmakmýþ�

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk Sabine, Helga, Monika, Thomas’a bakMAmaksa eðer,

Nurculuk; her insan ile, günahtan kaçýnarak sohbet edebilmekmiþ�

Nüfus cüzdanýndaki müslümanlýk kendisi gibi olmayana kýzmak, hatta baðýrmak, herþey kitaplarda var, aç da oku demekse eðer,

Nurculuk; kendisi gibi olmayaný sabýrla dinleyebilmek, “Güzelliklerin çekirdeði zaten senin içinde var” diyebilmek, kitaplarda olaný yaþayarak, yaþatarak örnek olabilmekmiþ�

Tarikat ehli olmak kalp gözünü açmaksa eðer,

Nurculuk bütün gözleri, kulaklarý, hisleri ve kalpleri açmakmýþ�

Tarikata ehil olmak fidan dikmekse eðer,

Nurculuk; ormanlar ekmek, ceviz aðacýna en uygun bakýmý yaparak yýllarca sabýrla büyümesini beklemekmiþ�

Tarikat ehli olmak günlük virdleri çekerek zikretmekse eðer,

Nurculuk; hem zikretmek, hem fikretmek, hem keþfetmek, hem hissetmekmiþ�

Tarikat ehli olmak, kalbi olgunlaþtýrmaksa, nefsi köreltmekse eðer,

Nurculuk herþeyi olgunlaþtýrmak, nefisle her an mücadele etmekmiþ�

Tarikat ehli olmak zikirde coþmak, þeyhi gördüðünde heyecanlanmak, zikirden ve ibadetten zevk almaksa eðer,

Nurculuk; herþeyde coþabilmek, her an heyecanlanabilmek, herþeyden zevk alabilmekmiþ�Her nefesten lezzet alabilmekmiþ�

Tarikat ehli olmak silsilenin bütün ermiþlerinin ve þeyhin kuvvetini hissetmekse,

Nurculuk gelmiþ geçmiþ bütün peygamberlerin, alimlerin, evliyalarýn kuvvetini hissetmekmiþ�

Tarikat ehli olmak nefsi terbiye etmekse,

Nurculuk hem kendini, hem etrafý terbiye etmek için uðraþmakmýþ�

Tarikat ehli olmak yolda güzel izler býrakmaksa eðer,

Nurculuk; heryere en güzel damgayý vurabilmekmiþ�

Tarikat ehli olmak ýlýk mercimek çorbasý içmekse eðer,

Nurculuk; ev tipi tarhana çorbasýný en uygun sýcaklýkta, tereyaðda kýzartýlmýþ ekmeklerle yemekmiþ�

Tarikat ehli olmak örtünmekse eðer,

Nurculuk; bedeni-ruhu sýkmayan rahat ve yumuþak bir elbiseyi giymekmiþ�

Tarikat ehli olmak vakurla susmak, sabretmekse eðer,

Nurculuk susulacak yerde susmak, konuþulacak yerde yiðitce sözünü esirgememek, hem hal, hem dil ile emek sarfederek, sabýrla sonuçlarý beklemekmiþ�

Tarikat ehli olmak derviþliðin anlamýný yaþamaksa eðer,

Nurculuk bütün anlamlarý yaþamakmýþ�

Tarikat ehli olmak feyz almaksa,

Nurculuk hem feyz almak, hem rengarenk bütün zevkleri yaþamakmýþ�

Tarikat ehli olmak Cübbeli Ahmet Efendi’yi dinlemekse eðer,

Nurculuk; Cübbeli Ahmet Efendi’nin doðrularýný tasdik etmek, yanlýþlarýný en uygun dil ile hatýrlatmak, kapýyý ve kalbi her an açýk tutmakmýþ�

Tarikat ehli olmak insanlarýn kalplerini titretebilip aðlatabilmekse eðer,

Nurculuk hem kalp titretebilmek, hem güldürebilmek, hem hissetirebilmekmiþ�

Tarikat ehli olmak her an kalbi cilalamaksa eðer,

Nurculuk heryeri cilalamakmýþ�

Tarikat ehli olmak yaldýzlý tac takmaksa eðer,

Nurculuk; en kýymetli mücevheratlarla donanmýþ saltanatýn içinde yaþamakmýþ�

Nurculuk kalp kýrmadan eleþtirebilmekmiþ,

Nurculuk çirkinliklerin içinde bile güzellikler yaþatabilmekmiþ�

Nurculuk; olumsuzlukta üzülmemek, olumlulukta þýmarmamakmýþ�

Nurculuk kargaþanýn içinde bile çok sakin, çok rahat yaþayabilmek, doðruyu farkedebilmekmiþ�Kaybediliþlerde bile kazançlý olabilmekmiþ�

Nurculuk; geçmiþi katlayýp, dolaba koyarak, ýþýltýlý bir geleceðe doðru yönelmekmiþ�

Nurculuk en ince detaylarý farkedebilmekmiþ�

Nurculuk bütün farklýlýklarý ve insanlarý huzur içinde biraraya getirebilmekmiþ�

Nurculuk, en derin hassasiyetleri hem akýl hem kalp ile yaþayabilmekmiþ�Yaþatabilmekmiþ�

Nurculuk bütün insan/müslümanlardan kuvvet ve ibret alabilmekmiþ�

Nurculuk; yazýlmamýþý okuyabilmek, hatta anlayabilmekmiþ�

Nurculuk; hissedilmeyeni hissedebilmek, tadýlmamýþý tadabilmekmiþ�

Nurculuk, görülmeyeni seyredebilmekmiþ�Nurculuk herkesi sevebilmekmiþ�

Nurculuk imaný en mükemmel þekilde yaþamaya uðraþmakmýþ�

 

Gerçekten mi ? Ben birçok Nurcularla-Fethullahçýlarla tanýþtým, ama bu sýfatlarla uzaktan yakýndan alakalarý yoktu diyorsanýz, cevabýmý hemen yazayým: Herþeyin bir baþlangýcý, bir olgunlaþma süreci vardýr. Herkes ayný yaþta deðildir, çocuklar bile farklý sýnýflara giderler. Herkes ayný kültür seviyesinde deðildir. Kusursuz- eksiksiz insan yoktur. Herkes her duyguyu ve düþünceyi aynen yaþayacak diye bir kural veyahut mecburiyet yoktur. Hiçbir insan diðerine týpatýp benzemez. Herkesin kendine has özellikleri vardýr. Zaman geçtikce insanlar düzelecek veya deðiþeceklerdir.

Mesela her doktor, her mühendis de bir deðildir, herkesin kendine göre baþarýsý, olgunluk seviyesi, zekasý vardýr. Ýnsan çeþidi kadar, Nurcu çeþidi vardýr.

Nurcular da günah iþler, hata yapar, onlarýn da kusurlarý, yanlýþlarý vardýr!

 

Not: Almanya’da yýllar evvel mescit ve Kur’an kurslarýný açan iþçi teyze ve amcalara buradan þükranlarýmý iletiyorum. Onlar ki, yoksul olmalarýna raðmen mescit açabilmek için paralarýndan kýstýlar!!! Onlar en aðýr iþlerde çalýþtýlar, saðlýklarý ve psikolojileri bozuldu� Kemikleri sýzladý ve aðrýdý yorgunluktan eve dönerken�

O iþçi teyze ve amcalar Almanya’da mescitler açmasalardý, biz Ýslam’ý/Kuran’ý öðrenemeyecektik, kendimizi kaybedecektik�

Bize dünya ve alemlerdeki en güzel, en kýymetli hediyeleri verdiler!!!

Onlar görevlerini en güzel þekilde yaptýlar!

Allah c.c. onlarý en güzel þekilde mukafatlandýrsýn, amin.

 

Selam ve sevgilerimle, Nurjuvazi Zehra Yavuz

 

Nutella’dan tatlý hayatým,

Ama arada bir zýrýldarým,

Kafama göre takýlýrým,

Nurculara laf edenin,

Alnýný karýþlarým!

 

 

Zehra YAVUZ / Almanya / Haber 7, 13.01.2010

zyavuz@ymail.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...