Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye Ýsrail krizi Alman basýnýnda

 

Ýsrail’in, Türk Büyükelçisi’ne sergilediði tavýr nedeniyle Türkiye ile gerilen iliþkiler, Almanya’da da tartýþma konusu oldu.

 

ALMANYA’DA yayýnlanan gazetelerin internet sitelerinde, Türkiye ile Ýsrail arasýndaki diplomatik kriz yoðun bir þekilde tartýþýlmaya baþlandý. Önde gelen gazetelerin forumlarýnda aðýrlýklý olarak Ýsrail’in Türkiye Büyükelçisi’ne karþý sergilediði davranýþýn kabul edilemez olduðu görüþü savunulurken, bir yorumcu, “Bir dizi yüzünden mi büyükelçiyi çaðýrmýþlar. Bu bir þaka olmalý” dedi. Yorumlardan birinde ise, Yahudi Soykýrýmý’ný hatýrlatan soykýrým anýtý Yad Vahem’e deðinerek, “Büyükelçi oraya davet edilemez miydi? Bilindiði gibi orasý misafirleri aþaðýlamanýn klasik yeri” denildi.

 

YORUMLAR DURDURULDU

 

Aðýrlýklý olarak Türkiye’nin desteklendiði, Ýsrail’in tavrýnýn eleþtirildiði yorumlarda, Türkiye’ye de eleþtiriler yöneltildi. Bazý okurlar, “Türkler sonunda alýnacak bir neden buldu” derken, bir okur da, “Ýstisnai olarak da olsa, bu konuda Türkiye’den yanayým” dedi. Der Tagesspiegel ile Welt gazetelerinin forumlarýnda ateþli tartýþmalara neden olan diplomatik krizi bazý okurlar, “Ýsrail bir muz cumhuriyeti” diye deðerlendirdi. Die Welt gazetesi ise, dün saat 16.38 itibariyle yaptýðý duyuruda, bu habere yorum fonksiyonunun kaldýrýldýðýný duyurdu. FRANKFURT

 

Bazý yorumlar þöyle

 

Tagesspiegel

 

“Bir muz cumhuriyetinin metotlarý”

 

“Ýsrail’deki birçok politikacý, muz cumhuriyetine layýk. Bizim politikacýlarýmýzýn bu tür insanlarý nasýl daha ciddiye alýrlar bilmem”

 

Welt

 

“Yani bu durumda (istisnai olarak) Türkiye’nin yanýnda olmalýyým”

 

“Ýsrail, arogant tavrýyla bölgede daha fazla dost edinmiyor”

 

“Terbiyeli davranýþ þans iþidir. Bay Ajalon, þanssýz birine benziyor. Beni þaþýrtan, Welt gazetesinde Ýsrail’e eleþtiren bir haberin yer almasý. Mucizeler de yaþanýyormuþ.”

 

“Küçük olan, kendini (koltuklarýn da sayesiyle) büyük göstermek ister. Bu sadece gülünç deðil, ayný zamanda çocukça.”

 

“Bir eþek öbürüne uzun kulak diyor. Zavallý Müslüman, küçük bir sandalye üzerinde Yad Vashem’e davet edilemez miydi? Bilindiði gibi orasý, misafirleri aþaðýlamak için klasik yerdir.”

 

“Özel TV’deki bir dizi nedeniyle Türk Büyükelçisi’ni çaðýrmak ve kamuoyu önünde küçük düþürmek, kabul edilemez. Devlet kurumu olmayan bir kurumun Ýsrail karþýtý çizgileri olmasýyla, Ýsrail Hükümeti’nin Türk Büyükelçisi’ni ve dolayýsýyla Türkiye Devleti’nin bilinçli olarak onurunu zedelemesi arasýnda fark var.”

 

”Türkiye provokasyona gelip de bu seviyeye inmemeli ve büyüklük göstermeli, sakin kalýp beklemeli.”

 

“Türkler dik durup Almanlar gibi diðer ülkeler önünde eðilmiyor”

 

“Bunu doðru mu anladým? Bir Türk dizisi yüzünden mi davet etmiþler? Bu þaka olmalý. Eðer alýndýlarsa, demek ki doðruluk payý var.”

 

 

 

Sabah, 14.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...