Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Evet, o fotoðraf.

 

Bir facia.

 

Bir skandal.

 

Ýsrail'in "üstün ýrk"çý zihniyetinin en somut göstergesi.

 

Ortadoðu'daki Ýsrail sancýsýnýn urlaþma sürecinin son halkasý...

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý, Türk Büyükelçisi Oðuz Çelikkol'u Knesset'teki odasýna davet ediyor.

 

Görüþülecek odada iki koltuk var. Birisi daha yüksek, diðeri daha alçak.

 

Büyükelçi odaya giriyor. Bakan yardýmcýsý, bütün ýsrarlara raðmen, büyükelçi ile el sýkýþmýyor.

 

Sonra büyükelçiyi "alçak"ta duran koltuða oturtuyor ve Ýbranice:

 

-Onun bizden daha aþaðýda oturduðunun görülmesini istedik diyor. Ve masanýn üzerinde duran Ýsrail bayraðýna iþaret ederek ilave ediyor:

 

-Görüyorsunuz ki burada bir tek bayrak var.

 

Sonra büyükelçinin eline Baþbakan Erdoðan'ýn sözlerini "Küstahça bir azarlama" olarak niteleyen resmi açýklamayý tutuþturuyor. Üstelik bütün olan biteni, özel olarak davet ettiði medya kanallarýna kaydettiriyor.

 

Mizansene bakar mýsýnýz?

 

Ýsrail'e þu an hükmeden kadronun, bölgede Ýsrail'le iliþkileri belki en iyi olan ülkeye karþý tavrýna bakar mýsýnýz?

 

Bir büyükelçiyi aþaðýlayarak aranan tatmin duygusuna bakar mýsýnýz?

 

Gideon Levy, bir Yahudi yazar. Ýsrail'in Haaretz gazetesinde yazýyor:

 

-Ýsrail'in davranýþlarý, gerçeklikle baðýn kopmasý, þizofreni ve muhakeme kaybý gibi kuþkular yaratýyor. Baþbakaný iki devletli çözümü kabul etmiþ bir ülkenin yerleþimleri sürdürmesini veya Lieberman gibi bir adamý dýþiþleri bakanlýðýna getirmesini ancak psikiyatrlar anlar.

 

Evet, bir gerçek ancak bu kadar yalýn anlatýlabilir.

 

Ýsrail çýldýrýyor ve Türkiye, böyle bir çýlgýnlýðýn, bu coðrafyayý ateþe ve baruta boðacaðýný bildiði için sesini yükseltiyor.

 

Ýsrail, Gazze'de 22 gün içinde çoðu kadýn ve çocuk 1500 kiþiyi, üstelik kitle imha silahlarý ile yok edecek ve bu coðrafyada kimse sesini çýkarmayacak. Türkiye, Ýsrail'le hâlâ dost görünecek ve bir anlamda bu katliama ses çýkarmaz, zýmnen destek verir konuma sürüklenecek.

 

Türkiye bunu yapmadý, yapamazdý ve sesini yükseltti.

 

Baþbakan Erdoðan, yüreðinin bütün sesiyle, çýðlýk atýyor.

 

Davos'ta bunu yaptý, yapmaya devam ediyor.

 

En son çýkýþý çok anlamlý:

 

-Takip ediyoruz olan bitenleri diyor. Dün Gazze'yi yine bombaladýnýz. Niye? Füze mi atýldý?

 

Bu sorunun iþaret ettiði gerçek açýk:

 

-Füze müze bahane. Siz fütursuzca sivilleri katlediyorsunuz. Filistin'i imha ediyorsunuz.

 

Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, 2023 vizyonunu anlatýrken altýný çizdi:

 

-Dýþ politikamýz insan haklarý konusundaki hassasiyetini sürdürecek.

 

Ýsrail bunu anlamamakta direniyor. Barbarca bir siyaseti, dünyanýn gözü önünde sürdürebileceðini zannediyor.

 

Bu siyasetin arkasýndaki hastalýklý düþünce, þu fotoðrafla ortaya çýkmýþ bulunuyor.

 

Türkiye'nin buna göz yummayacaðý açýk.

 

Davos, bu anlamda bir dönüm noktasýydý.

 

Bundan böyle de ortaya, çok daha net biçimde "Ýsrail ile iliþkiler" sorununun çýkacaðý, bunun uzantýsýnýn taa ABD platformlarýnda yanký doðuracaðý muhakkak.

 

Türkiye'nin, Ýran yanýnda Ýsrail'in nükleer gücünü gündeme taþýmasý, yeni Ýsrail politikasýnda ayrý bir madde.

 

Bütün bunlar, Türkiye adýna, doðmaca tepkiler olamaz.

 

Bunlar, bir özgüveni yansýtýyor ve bu özgüvenin ucu, Türkiye-Amerika iliþkilerinde yeni parametrelerin hesaba katýldýðý izlenimine kadar uzanýyor.

 

Ýsrail'de, diplomasinin bir yerlerinde ve zihniyet dokusunun labirentlerinde, "Büyükelçi þahsýnda Türkiye'yi bile aþaðýlama çýlgýnlýðý" varsa, bunun hangi diplomatik psikiyatri kliniðinde tedavi edileceðini, Amerika da düþünmek zorunda, ayný çýlgýnlýðý paylaþmayan Ýsrail halký da...

 

Türkiye çok basit bir þey söylüyor:

 

-Elinizi masum kanýna bulaþtýrmaktan kaçýnýn!

 

Belki bu arada Ýsrail'e bir Türk atasözünü daha hatýrlatmanýn yararý vardýr:

 

-Keskin sirke küpüne zarar!

 

Ortadoðu artýk ne Netanyahu'yu ne de ondan daha vahþi bir ýrkçýlýðýn sembolü haline gelen Lieberman'ý taþýyacak bir coðrafyadýr.

 

Bu ýrkçýlýðýn arkasýnda Amerika'nýn durmasý da, sadece Amerika'ya zarar verecektir.

 

Bir baþka Yahudi yazar Uri Avnery, "Türk Büyükelçi'ye yapýlanlar utanç verici, aptalca ve çocukça" diyor.

 

Ýyi ki böyle bir saðduyu çizgisi hâlâ var Ýsrail'de, diyerek teselli bulalým.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...