Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cumhurbaþkaný Gül'den Ýsrail'e son þans

 

Cumhurbaþkaný Gül, Ýsrail Dýþiþleri'nde alçak koltuða oturtularak küçük düþürülen Türkiye'nin Büyükelçisi Oðuz Çelikkol'un olayýyla ilgili olarak sert tepki gösdi.

 

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oðuz Çelikkol'a yönelik davranýþla ilgili olarak, ''Bu akþama kadar (Ýsrail'e) süre verilmiþtir. Ya düzeltirler ya da büyükelçimiz yarýn ilk uçakla Türkiye'ye gelir'' dedi.

 

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Tel Aviv Büyükelçisi Oðuz Çelikkol'a yapýlanlardan Ýsrail'in sorumlu olduðunu belirterek, ''Ýþi düzeltmesi gereken Ýsrail üst yönetimidir.'' dedi.

Çankaya Köþkü'nde gazetecilere açýklama yapan Gül, elçi Çelikkol'a yapýlanlarýn kabul edilemez olduðunu belirterek, iþin düzeltilmemesi halinde Türkiye'nin Tel Aviv elçisini, istiþare için Ankara'ya çaðýracaðýný bildirdi. Gül, bu konuda þunlarý aktardý:

 

''Tabi ne yaptýðýný bilmez bir adamýn yaptýðý bir iþ bu. Yapýlan davranýþ, nihayetinde Ýsrail'i baðlar. Sonuçta Ýsrail bu konuda sorumludur. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn yaptýðý açýklama gereði Ýsrail'den bu iþi düzeltmesini istiyoruz. Bu akþama kadar süre verilmiþti. Yoksa büyükelçimiz yarýn sabah ilk uçakla istiþare için gelir. Sonrasýnda deðerlendirme yaparýz.''

 

Türkiye-Ýsrail iliþkilerinde neden gerginlik yaþandýðýna iliþkin bir baþka soruya ise Gül, ''Onlarýn yaptýklarý iþe bakýn. Bunu Ýsraillilere sormak lazým. Niye kendinizi bölgeden ve dünyadan dýþlýyorsunuz diye sormak lazým. Kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor.''

 

Gazetecilerin, 'elçimize neden bu muamele yapýldý' sorusuna ise Gül, alt düzeyde bir kiþiyi muhatap almayacaðýný söyleyerek, ''Ýþi düzeltmesi gereken Ýsrail üst yönetimidir.'' dedi. Gül, yaþanan süreçte Ýsrail Cumhurbaþkaný Perez ile görüþmediðini de aktardý.

 

 

CÝHAN, 13.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...