Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ah Cem Uzan! Kendin ettin kendin buldun!

 

 

Cem Uzan, Türkiye’de at oynatýp kýlýç þakýrdattýðý yýllarda, resmen koca ülkenin derebeyiydi.

 

Yasa masa tanýmazdý. Ellerinde Uzi ya da Akrep marka silahlý bir koruma ordusuyla dolanýrdý.

 

Her þey onun dediðince olmalýydý.

 

Kapýyý týklatýp içeri girmez; tekmeyi basar dalardý.

 

Yasa da, yasa koyucu da, uygulayýcý da oydu!

 

Günlerden bi gün, Star Televizyonu çalýþanlarýný toplamýþ, “bu yýl çok baþarýlý oldunuz. Size bir hafta izin veriyorum; gidin tatil yapýn...” demiþ, insanlar da güle oynaya tatile gittikten üç gün sonra, “izinsiz iþyerini terk etmekten!” beþ kuruþ tazminat ödemeksizin hepsini kapýya koymuþtu!

 

Acýmasýzdý, akýllarýn alamayacaðý düzeyde.

 

Sevmedi mi sizin üzerinizden silindirle geçmek için yapmayacaðý þey yoktu.

 

Þefkat, sevgi, dostluk, sadakat gibi sözcüklere teðet dahi geçmemiþti.

 

Garip bir huyu vardý: Alacaðýnýzý ödemezdi!

 

Kapýsýnda bekletirdi günlerce.

 

Muhasebede bekletirdi haftalarca.

 

Sonunda dava açsýn, diye haber yollardý.

 

En azýndan yüz tane avukatý vardý.

 

Dava açtýnýz mý da haftalarca erteletirdi davayý... Hatta aylarca.

 

Kýsacasý alýn terine saygýsý yoktu.

 

Kafayý taktý mý birine, elindeki medya gücünün bütün toplarýný üzerine çevirir, ‘düþman’ bellediðini un ufak edene deðin durmazdý mermi yaðmuru. Daha anlatacak çok þey var.

 

Somut olaylar var.

 

Tanýk olduðum, dinlediðim, gözlemlediðim.

 

Cem Uzan, “düþmez kalkmaz bir Allah var!” sözünün ne kadar doðru olduðunun somut kanýtýdýr.

 

O kadar çok ‘ah’ aldý ki, onun için bir kez daha ilahi adaletin doðruluðuna inanmak zorundasýnýz.

 

Dilerim ‘mutludur’ Fransa’da.

 

Tek baþýna. Ellerinde makinalý tüfekli korumalarýndan uzak. Kýlýcý kýrýk.

 

Dað gibi parasýyla baþ baþa..

 

Onca para acaba ýsýtýyor mu soðuk Paris gecelerinde onu? Dost muhabbeti yerine geçiyor mu?

 

Neler saçmalýyorum ben de. Hayatta bir tek gerçek dostu olmadý ki, ondan bir þey beklemeksizin yanýnda duran! Dilerim, elinde François Sagan’ýn Merhaba Hüzün adlý kitabýyla dolanýyordur sokak sokak!

 

Aziz Üstel, Star, 13.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...