Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kurtlar Vadisi'nden Ýsrail'e jet cevap

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/72138.jpg

 

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Çelikkol'u Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðýrarak Kurtlar Vadisi dizisini þikayet eden Ýsrail'e Pana Film, Filistinli çocuklara yapýlan katliamla cevap verdi.

 

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden duyduðu rahatsýzlýðý Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oðuz Çelikkol'u Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðýrarak dile getiren Ýsrail'e dizinin yapýmcýsý Pana Film'den cevap geldi. Pana Film, Ýsrail tepkisine iliþkin þu açýklamayý yaptý:

 

Basýna ve kamuoyuna;

 

Pana Film olarak yapýmcýlýðýný üstlendiðimiz Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ýsrail’in savaþ suçu iþlediði ifadesine yer vermemiz üzerine, Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý, Tel Aviv Büyükelçisi’ni çaðýrarak, ülkesi adýna duyduðu üzüntü ve rahatsýzlýðý dile getirmiþ.

 

Ýsrail, baþta Birleþmiþ Milletler raporlarý olmak üzere, birçok uluslararasý insan haklarý örgütünün hazýrladýðý raporlarda defalarca savaþ suçlusu ilan edildi.

 

Ýsrailli yetkililerin Filistinli çocuklara olan hassasiyetinin derecesini, baþta Ýsrail halký olmak üzere, dünya kamuoyu ibretle seyrediyor. Filistinli çocuklar, en temel yaþamsal haklarý olan beslenme, saðlýk, eðitim gibi haklardan mahrum ediliyor. Birleþmiþ Milletler bayraðý altýndaki çocuklarý bombalamaktan çekinmeyen Ýsrail yönetimi, neden Kurtlar Vadisi dizisinde yaptýklarýnýn anlatýlmasýndan rahatsýz oluyor?

 

Kurtlar Vadisi Irak filminde, Ýsrailli bir doktorun organ kaçakçýlýðýna karýþtýðýný gösteren sahneler de eleþtirilmiþ ve yalanlanmýþtý. Ancak kýsa bir süre önce bizzat Ýsrailli kaynaklar, bu sahnenin doðruluðunu kanýtlayan gerçekleri ortaya çýkardýlar.

 

Ýsrail yönetimi, insanlýk dýþý uygulamalarýnýn teþhirini diplomatik yollardan engellemeye çalýþmak yerine, bir an önce Filistinli çocuklara uyguladýðý vahþeti durdurmalýdýr.

 

Kurtlar Vadisi, doðrularý söylemeye ve yanlýþlarý teþhir etmeye devam edecek

 

 

Moral Haber, 12.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Ýsrail Türk büyükelçisini böyle 'aþaðý'ladý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/72157.jpg

 

Yediot Ahranot gazetesinde yer alan bir haber ve fotoðraf, Türkiye Ýsrail iliþkilerinde gelinen son durumu ortaya koydu.

 

Kurtlar Vadisi adlý dizide Ýsrail karþýtý görüntü ve ifadeleri protesto etmek üzere Türk Büyükelçisi'ni dün Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðýran Ýsrail, bir skandala imza attý. Türk Büyükelçisi Oðuz Çelikkol'u kendi koltuðundan daha "alçak" bir yere oturtan ve bundan da "gururla bahseden" Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý Danny Ayalon, gazetecilerin büyükelçiyle el sýkýþmasý talebini de reddetti ve Çelikkol ile tokalaþmadý.

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý Daniel Ayalon, Türkiye'nin Ýsrail Büyükelçisi'ni dün bakanlýða çaðýrarak, "Türk medyasýndaki antisemitik içerikli veya Ýsrail karþýtý yayýnlarýn durdurulmasýný" istedi. Ayalon, "Bu Yahudi toplumunu, Ýsrail heyetlerini ve Türkiye'ye giden Yahudi turistleri tehlikeye atan, müsamaha gösterilemeyecek bir durumdur." dedi. Türk Büyükelçi'nin ise diziyi kýnadýðý ve mesajý Ankara'ya ileteceðini söylediði belirtildi.

 

Ancak bugün Ýsrail medyasýnda yer alan haberlere göre Ayalon ve Çelikkol'un görüþmesinde diplomatik bir skandal yaþandý. Büyükelçi Çelikkol, görüþmede Ayalon'un koltuðundan daha "alçak" bir yere oturtuldu. Görüþmenin sonunda ise gazetecilerin Çelikkol ile tokalaþmasýný istenen Ayalon bunu reddetti. Gazetecilere de Ýbranice olarak "Dikkat edin o alçakta biz yüksekte oturuyoruz, masada sadece bir Ýsrail bayraðý var ve gülümsemiyoruz." dedi.

 

Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman'a yakýn kaynaklar ise Ayalon'un bu ifadeleri kullandýðý sýrada kameralarýn açýk olduðunun farkýnda olmadýðýný belirttiler.

 

Öte yandan Haaretz gazetesinde yer alan haberde ise bu uygulamalarýn, Lieberman'ýn bir politikasý olduðu iddia edildi. Haberde Lieberman'ýn, önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Savunma Bakaný Ehud Barak'ýn bu ziyaretini önlemeye çalýþtýðý ifade edildi. Dýþiþlerinden bir yetkili, bütün yaþananlarýn Lieberman'ýn gündeminde olan bir uygulama olduðunu söyledi. Barak'ýn önümüzdeki Pazar günü Türkiye'ye gelmesi planlanýyordu.

 

Ayalon, Ýngilizce olarak da Türk Büyükelçisi'ne "Maalesef bizim endiþe duyduðumuz bir þey var ve ihtiyatý korumak için bunu basýn olmadýðý halde sizinle görüþmek istiyorum." dedi.

 

Görüþme sonunda bir açýklama yapan Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Yossi Levy de Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn dün Ýsrail hakkýnda yaptýðý açýklamalara göndermede bulunarak, þu ifadeleri kullandý: "Baþbakan'ýn konuþmasý, Ýsrail karþýtý ve antisemitik diziye katýldý. Erdoðan'ýn Davos'ta Cumhurbaþkaný'na (Þimon Peres) saldýrdýðý son bir yýldan beri sistematik olarak ve sürekli Ýsrail'e karþý ciddi bir eleþtiri baþlatýldý"

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan bir yetkili ise Ayalon'un bu tavrýný "utanç verici" olarak nitelendirdi. Bunun sadece Ýsrail ve Türkiye arasýndaki tansiyonu yükselteceðini kaydetti.

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan Erdoðan'ýn dünkü ifadelerinden dolayý yapýlan yazýlý açýklamada ise Ýsrail'in kendisini ve vatandaþlarýný Hizbullah ve Hamas saldýrýlarýndan koruma hakký olduðuna dikkat çekilerek, "Türklerin Ýsrail devletine ve dünyadaki en ahlaklý ordu olan Ýsrail ordusuna ahlak dersi vermeye hiçbir hakký yoktur" denildi.

 

CÝHAN, 12.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Dýþiþleri'nden Ýsrail'e 'Haddini bil' mesajý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/72171.jpg

 

Kurtlar Vadisi yüzünden çýkan diplomatik gerginlik týrmanýyor. Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýsrail'in Türkiye Büyükelçisi Gayy Levy'i çaðýrdý. Büyükelçiye mesaj verildi.

 

Türkiye, Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðýnýn açýklamasýnda yer alan Türkiye'ye yönelik ifadelerin "iç siyasi mülahazalarla yapýlan ve amacýný aþan" sözler olduðuna inandýðýný belirterek, açýklamadaki ifadeleri "þiddetle" kýnadý.

 

Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Ýsrail'in Filistin'e yönelik uygulamalarý hakkýnda Ankara tarafýndan dile getirilen eleþtiri ve uyarýlara cevaben Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamalarýn "esefle" karþýlandýðý belirtildi.

 

"Türkiye'nin bölgeye yönelik dýþ politikasý lafzý ve ruhuyla tüm ülkelerin ve halklarýn barýþ, güvenlik ve istikrarýnýn saðlanmasýný, bu amaçla orantýsýz güç kullanýmý ve izolasyon uygulamalarý yerine diyaloðun, angajmanýn ve barýþçýl yöntemlerin öne çýkarýlmasýný amaçlamaktadýr" denilen açýklamada, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bu doðrultudaki barýþçýl giriþimlerinin bölgede ve ötesinde takdir toplamakta olduðu ve münhasýran Ýsrail'in Gazze'deki kabulü mümkün olmayan uygulamalarý ile politikalarýna yönelik olduðu bildirildi.

 

Açýklamada, daha sonra þunlar kaydedildi:

 

"Türkler ve Yahudiler arasýnda Ýsrail Devleti'nin kurulmasýndan çok daha öncelere kadar uzanan köklü iliþkiler ve bizzat Ýsrail ile iliþkilerimizin genel dokusu, ülkemize bu uyarý ve eleþtirilerde bulunma sorumluluðunu yüklemektedir.

 

Tarih boyunca Yahudiler her dara düþtüklerinde Türkler kendilerine ellerini uzatmýþlardýr. Türkler ve Yahudilerin uzun birlikte yaþama tarihi karþýlýklý saygý ve hoþgörü tarihidir. Dolayýsýyla, (Türkiye'nin Ýsrail'e ahlak dersi verecek son ülke) olduðu yönündeki bizzat Yahudi halkýnýn hafýzasýyla baðdaþmayacak bu iddiayý reddediyoruz. Gerçekleri tahrif eden bu ifade tarihe karþý bir haksýzlýktýr."

 

Türkiye'de Yahudi aleyhtarlýðýnýn tahrik edildiði iddialarýnýn da her türlü temelden yoksun olduðunu belirten Bakanlýk, "Tarihi sicilimiz ve anti-Semitizmin bir insanlýk suçu teþkil ettiði yönünde bizzat Sayýn Baþbakanýmýz tarafýndan yapýlan açýklamalar bu iddianýn mesnetsizliðinin en bariz kanýtýdýr" ifadelerini kullandý.

 

Dýþiþleri Bakanlýðý açýklamasý, "Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý açýklamasýnda yer alan Türkiye'ye yönelik ifadelerin iç siyasi mülahazalarla yapýlan ve amacýný aþan sözler olduðuna inanýyor, açýklamadaki ifadeleri þiddetle kýnýyoruz" sözleriyle son buldu

 

AA, 12.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Ferhat ESNEK'in haberi

 

Daha önce TRT'deki Ayrýlýk isimli diziyle Türkiye-Ýsrail arasýndaki gerilim yeni boyut kazandý..

 

Kurtlar Vadisi Pusu'daki Ýsrail bayraðýný kana bulayan sahne için Türkiye ve Ýsrail arasýnda yeni diplomatik kriz doðurdu.

 

Dizinin senaristlerinden Bahadýr Özdener, NTV'de Canlý Gaste programýnda geliþmeleri Can Dündar'a aktardý ve 'Olaylarýn geldiði noktaya bakarak -az bile yapmýþýz- diyoruz' dedi..

 

'Sadace 2 dakikalýk bir sahne için bu kadar tepki gösteren Ýsrail hükümeti, yakýn zamanda çekeceðimiz ve 120 dakika olarak düþündüðümüz Kurtlar Vadisi Filistin filmi için ne diyecek çok merak ediyoruz' dedi.

 

iste link:

 

http://www.haber7.com/haber/20100112/Israille-asil-krizi-yasatacak-film-geliyor.php

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...