Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman elitlerin oyununu bozdu

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71939.jpg

 

Prof. Dr. Mümtazer Türköne, Bediüzzaman'ýn toplumu baskýlara raðmen þiddetten uzak tutarak yönetici elitlerin oyununu bozduðunu söyledi. Yaþanan zorluklarý anlattý.

 

Dursun Kabaktepe'nin haberi

 

Prof. Dr. Mümtazer Türköne, Türkiye’de yaþanan toplumsal tecrübenin Mýsýr ve Pakistan ile kýyaslanmasý gerektiðini söyledi. Türköne, özellikle Mýsýr’ýn Türkiye’ye yapý olarak çok benzediðini kaydederek þunlarý bildirdi:

‘ Mýsýr toplumu Ýhvan-ý Müslimin tecrübesini yaþarken Türkiye ise Bediüzzaman Said Nursi vardý. Bugünkü Türkiye ile Mýsýr kýyaslandýðýnda aradaki fark çok net bir þekilde görülmektedir. Bu baþarýnýn temelinde ise Said Nursi’nin dini liderliðinin yanýnda toplumsal liderlik yapmasý da yatýyor.‘

 

SAÝD NURSÝ HEM DÝNÝ HEM DE TOPLUMSAL LÝDER OLMUÞTUR

Prof. Dr. Mümtazer Türköne, Nur Ýlim ve Kültür Vakfý’nýn Nesil Yayýnlarý Av. Bekir Berk Toplantý Salonu’nda düzenlediði seminere katýlarak Tek parti tahribatý ve Bediüzzaman Said Nursi konusunda konuþma yaptý. Prof. Türköne, Said Nursi’nin toplumu þiddeten uzak tutmasýnýn çok önemli olduðunu kaydederek þunlarý aktardý: ‘Türkiye’de dindarlarla laikler arasýnda hiçbir çatýþma çýkmadý. Bunun nedenlerinden birisi de toplumun þiddeten uzak tutulmasýdýr. Devleti kuran elitler korku psikolojisi içinde dindar kesime baský yapýyorlardý. Bediüzzaman ise baskýlara raðmen toplumu þiddetten uzak tutarak sadece dini liderlik deðil ayný zamanda toplumsal liderlik de yapmýþtýr. Eðer çatýþma olsaydý yöneticiler haklý çýkacaktý. Düþündükleri gibi ülkenin bir tehlike içinde olduðunu kanýtlamýþ olacaklardý. Ama sonuç onlarýn istediði gibi olmadý. Halkýn þiddeten uzak tutulmasý onlarý haksýz çýkardý.’

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/turkone_mursel_mehmetfirinci.jpg

 

Av. Safa Mürsel (Solda) Prof. Dr. Mümtazer Türköne (Ortada) Mehmet Frýncý (Saðda)

 

CUMHURÝYET KORKU PSÝKOLOJÝSÝ ÝLE KURULMUÞTUR

Türkiye’nin çok kritik dönemler yaþadýðýnýn altýný çizen Türköne, bu durumu korku psikolojisi terimi ile açýkladý. Türköne, þöyle dedi:

‘Bugünkü sorunlarý anlamak istiyorsak cumhuriyeti kuranlarýn psikolojisine inmemiz gerekiyor. Onlarý incelediðimizde normal bir psikoloji olmadýðýný görüyoruz. Ve hemen akýllara þu soru geliyor: Cumhuriyeti kuranlar neden korkuyordu? Bu korkularýn bugünkü nedenleri nelerdir? Bu korku hali hala devam ediyor mu?’ Türköne, cumhuriyeti Rumeli muhacirleri ile Çerkezlerin kurduðunun altýný çizerek þunlarý belirtti: Ýki grupta anavatanlarýný terk etmiþ ya da sürülmüþlerdir. Bunlar yeni ülkeyi kurunca tekrar vatansýz kalmaktan korkmuþlardýr. Bu korku hali travmaya dönüþmüþ sorunlarýn temelini oluþturmuþtur. Bu durumda halk üzerindeki baskýlarý artýrmýþtýr.’

 

HALKI YÖNETÝMDEN UZAK TUTMAK ÝÇÝN LAÝKLÝK KULLANDI

Birinci Dünya Savaþý’nda Osmanlý’nýn elit ve okumuþ kesimini kaybettiðini vurgulayan Türköne, Cumhuriyet kurulduðunda okur- yazar ve eðitimli kiþilerin sayýsýnýn çok az olduðunu söyledi. Türköne, bu durumdan dolayý önceden vatan haini ilan edilenlerin bile yeni sistemde ihtiyaçtan dolayý yer bulduðunu ve yönetici elitleri oluþturulduðunu vurguladý. ‘Yeni hükümet hemen kendi elit kadrosunu oluþturuyor ve bunlar yönetimi eline alýyor’ diyen Türköne, þunlarý aktardý:

‘Azýnlýk yönetimi Ýslama düþman olduðu için deðil halký yönetimden uzak tutmak için laikliði kullandý. Çünkü Türkiye’deki laiklik dünyanýn hiçbir yerindeki laiklik anlayýþý ile baðdaþmýyor. Laik olmak ayrý bir özelliktir. Bu yüzden yýllardýr kullanýlmýþtýr. ‘

 

2009’DA KORKU PSÝKOLOJÝSÝ SONA ERDÝ

Cumhuriyetin kuruluþundaki korku psikolojisinin 2009 yýlýnda son bulduðunun altýný çizen Türköne, son olarak þu açýklamayý yaptý: ‘Yýllardýr argüman olarak kullanýlan laiklik ve irtica tehlikesi haberleri sürekli gündemde tutuluyordu. Ama son bir yýla baktýðýmýzda bunlarý göremiyoruz. Bu da þunu gösteriyor ki ülkede bir rahatlama var. Korkular üzerine kurduðumuz o ifadeler ortadan kalkmýþ durumda.’

 

Seminer sonunda Prof. Dr. Mümtazer Türköne'ye, Nur Ýlim ve Eðitim Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Mehmet Fýrýncý tarafýndan hediyesi takdim edildi.

 

 

Moral Haber, 07.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...