Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Avatar filmi Kuran-ý Kerim iliþkisi

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71853.jpg

 

 

Miladi 571, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.)'in doðum yýlýdýr. Tarihlere 'Fil vak'asý' diye geçen hadisenin Peygamberimiz'in doðduðu yýl gerçekleþtiði rivayet edilir.

 

Yemen Kralý Ebrehe, kendi hükümranlýðýna rakip bir merkez olabilir endiþesiyle Kabe'yi yerle bir etmek üzere harekete geçer. Ordusunda, zamanýn en güçlü savaþ araçlarýndan olan filler vardýr.

 

Mekke'nin yakýnlarýna kadar gelirler.

 

Mekke civarýnda otlamakta olan deve sürülerine el koyarlar.

 

Onlardan bir kýsmý Peygamberimiz'in dedesi Abdülmuttalip'e aittir.

 

Abdülmuttalip, Ebrehe'nin çadýrýna gider ve develerini ister.

 

Ebrehe ona istihza ile bakar ve:

 

-Hem bu memleketin büyüðü olacaksýn hem de þehri savunmayý býrakýp develerinin peþinde koþacaksýn der.

 

Abdülmuttalip, Ebrehe'ye þu cevabý verir:

 

-Kabe'nin sahibi var, onu O korur. Ben ise develerimden sorumluyum.

 

Sonra Ebrehe ordusu þehrin üzerine yürür ve bu sýrada, Kur'an'da Fil Suresi'nde anlatýlan olay gerçekleþir:

 

'Görmedin mi Rabbin ne yaptý fil sahiplerine.

 

Boþa çýkarmadý mý onlarýn kötü tasarýlarýný.

 

Onlara sürü sürü kuþ gönderdi.

 

Onlara balçýktan piþirilmiþ sert taþlar atarak,

 

Ve sonunda O, yenilmiþ ekin yapraðýna döndürdü onlarý...'

 

Kuþlar, ayaklarýnda taþýdýklarý balçýktan piþirilmiþ taþlarý Ebrehe'nin dev ordusu üzerine atar, Ebrehe ordusu, yenilmiþ ekin yapraðýna döner.

 

Bütün bunlarý neden anlatýyorum?

 

Avatar'ý seyrettikten sonra, bunlarý hatýrladýðým için anlatýyorum.

 

Ülke Pandora.

 

Tabiatý tahrip edilmemiþ bir dünya Pandora.

 

Ýnançlý ve mutlu bir halký var. Naviler.

 

Ýnançlarýnýn sembolize olduðu, kutsal aðaçlarý ve zikri andýran ritüelleri var.

 

'Gök insanlarý' dedikleri bizim dünyamýzdan farklýlýklarýnýn farkýndalar.

 

Ama Pandora'ya, süper bir güç, deyin ki 'Beyaz Adamlar' göz dikiyor. Çünkü orada çok kýymetli bir maden bulunuyor. Maden tam da kutsal aðacýn altýnda.

 

Beyaz Adamlar, Pandora'yý teslim almakta ve kutsal aðacýn altýndaki madene el koymakta kararlý.

 

Pandoralýlar ise ülkelerini vermemekte kararlýlar.

 

Sonunda Beyaz Adam'ýn istila giriþimi baþlýyor.

 

Deyin ki Ýsrail Gazze'ye saldýrýyor ya da Amerika Vietnam'a...

 

Filmde, Beyaz Adam'ýn silah gücü, olabilecek en korkunç boyutta sergilenmiþ.

 

Bu silah gücüne karþýlýk, Pandoralýlar'ýn oklarýnýn hiçbir anlam taþýmayacaðýndan eminsiniz.

 

Bu bölümde, bilgisayar ortamýnda üretilmiþ müthiþ sahneler yer alýyor. Hele üç boyutlu seyrettiðinizde filmin içinde yaþýyorsunuz.

 

Savaþýn seyrini tersine çeviren þey, Pandoralýlar'ýn sýrtlarýna binerek uçak gibi kullandýðý kuþlar...

 

O kuþlarda kuþlarý aþan bir þey var.

 

Bir ayrý güç.

 

Film, bence bunun özenle altýný çiziyor.

 

Filmin hikâyesi içinde olabilecek en güzel biçimde eritilerek, bu ilahi güce sýk sýk atýf yapýlýyor.

 

Film hikâyesini yazanlar ya da yönetmen, 'Fil vak'asý'ný biliyor muydu, 'Ebabil'den haberdar mýydý bilmiyorum. Ama dev Ebrehe Ordusu ile çaðýn 'Beyaz Adam'ýnýn birbiriyle birebir örtüþtüðü, kutsallýklara yapýlan atýflarýn ve 'Olaðanüstü Kuþlar' temasýnýn 'Kabe' ve 'Ebabil'i çaðrýþtýrdýðý çok net.

 

Avatar, kesinlikle moral mesajlar taþýyan bir film.

 

Ve Avatar, Kur'an'da geçen kýssalarýn manevi muhtevasýnýn, çaðýmýz insanýna, olaðanüstü güzellikte taþýnabileceðini örnekleyen muhteþem bir sinema eseri.

 

Gerekli olan ne?

 

Kur'an'daki kýssalarla çaðýmýz arasýnda iliþki kurabilecek bir zihin grafiði ve orada üretilenleri perdeye taþýyacak sanat performansý...

 

Ýnsan, James Cameron mu gelip bunlarý filme dönüþtürsün diye sormaktan kendini alamýyor. Ve her alanda olduðu gibi, sinema alanýnda da yetiþmiþ insanýn ne kadar hayati önem taþýdýðýný düþünüyor.

 

Ahmet Tasgetiren, Bugün, 05.01.2010

Link to comment
Share on other sites

hm, yine de filmi seyretmekten tirsiyorum mu desem...

tuhaf "yaratiklar"... pek ic acici degil yani - o bakimdan.

 

insanoglunu alistirmis cünkü hollywood: gözümüz yakisikli ve güzel aktörler ariyor. eh, filme estetik acisindan baktigimiz zaman da, sahnedeki basrol oyunculari pek o "klasik" kaliba uymuyor :)

 

ama seyretmek gerek sanki - bi "toplumsal baski" hissediyorum ben cünkü ;) - gibi yani.

Link to comment
Share on other sites

james camerononun avatar filmi dünya filmler arasinda rekor kirmakta!

su an "yüzükler efendisi" filmini dahi gecmis olan avatar, "titanic" filminden sonra - yine cameronun yönetmenligi altinda cevrilmis olan bir efsane - dünya filmler arasinda 2.ci sirada yer almakta.

 

http://www.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fwww.orf.at%2Fticker%2F353666.html

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...