Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya 2010 yýlýna Bediüzzaman sergisiyle girdi

 

Kuzey Ren Vestfalya´da bulunan Duisburg þehrindeki DÝTÝB (Diyanet) Merkez camiisi Avrupa`da þimdiye kadar yapýlanlar içerisinde, en büyük Osmanlý mimarisiyle, hem içeriden hem dýþarýdan, görenleri büyüleyen, görkemli yapýsýyla Türklerin þerefli bir iftihar tablosudur. Böyle bir mekanda bir ilk olarak 25 Aralýk ile 3 Ocak tarihleri arasýnda “Bediüzzaman – Barla ve Kastamonu“ Sergisi düzenlendi.

 

Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya gibi Avrupa`nýn bir çok yerinden otobüslerle ziyaretciler sergiyi akýn ettiler. Hatta bazýlarý iki-üç sefer ard arda gelip, aslýnda çok sade, ama maneviyat yüklü sergiyi bir daha görmek için, sanki ilk sefer gelmiþ gibi, yeniden seyre koyuldular.

 

Ýlk günde caminin büyük seminer bölümü dolup taþtý. Salon insan almayacak kadar doldu. Açýlýþ konuþmasýna Bediüzzaman Said Nursi`nin talebelerininde iþtirak etmesi, Almanya ve Avrupa gurbetcilerini derinden etkiledi. Sanki Said Nursi`nin kendisi gelmiþ ve kendisi bizzat ziyaret ediliyordu.

 

Sergi süresince 11.000 civarýnda ziyaretci akýn etti. Sergi rehberleri bir gurubu gezdirdikten sonra yine baþa koþup yeni bir gurubla ayný heyecanla özel ilgileniyorlardý. Rehberlerin baþtan sona gelen misafirleri bilgilendirme hizmetlerindeki þevk ve gayretleri, dinleyicileri ayrý bir dikkatle izlemeye þevk ediyordu. Ve bazýlarý bu anlatýlanlar karþýsýnda göz yaþlarýna hakim olamýyorlardý.

 

Barla Platformu Koordinatörü Said Yüce beyin söylediðine göre, kalýcý bir serginin bir müzede düzenlenmesi planlanýyor. Ýstanbul'da olmasý planlanan bu müze, modern müze standardlarýna göre, sesli sunumlar ve animasyonlar içerecektir. Ayrýca Bediüzzaman`ýn hayatýnýn sonuncu bölümünü içerecek olan “Emirdað Yýllarý” sergisi içinde çalýþmalar baþlamýþ durumda.

 

Deðiþik yerlerden akýn eden birçok ziyaretci ýsrarla bu serginin kendi yerlerindede düzenlenmesini istediler. Hem þaþýrtýcý, hemde sevindirici olan, Duisburg`daki serginin sýrf Türkler tarafýndan deðil, her milletten insanlarýn ve özellikle Almanlar`ýnda büyük bir ilgi göstermesi idi. Bu büyük ilgiden dolayý sergi koordinatörü birdahaki sergide daha fazla sayýda almanca rehberlerin görevlendirileceðini ve hatta serginin almancaya tercüme çalýþmalarýný þimdiden baþlatýlacaðýný söyledi.

 

Said bey, bu serginin Almanya`da deðiþik cemaat ve meþreblerin kaynaþmasýný saðladýðýný vurguladý.

 

2010 yýlý demek, Bediüzzamansýz elli yýl demektir. Ama böyle sergiler vasýtasýyla Bediüzzaman Said Nursi'nin dava dolu hayatý genç kuþaklara sanki dün vuku bulmuþ gibi canlandýrýlýyor. “Ben sizlere deðil, elli yýl sonrakilere konuþuyorum” sözüyle bizlere hitap ettiðinin bilincinde olarak 2010 yýlýna farklý hislerle giriyoruz.

 

Sümeyye Kiliçaslan, Moral Haber, 08/01/2010

http://www.moralhaber.net/yazidetay.php?Yazi_id=14104&yazar=497

Link to comment
Share on other sites

Bunu okurken, tüylerim diken diken oldu:

 

2010 yýlý demek, Bediüzzamansýz elli yýl demektir. Ama böyle sergiler vasýtasýyla Bediüzzaman Said Nursi'nin dava dolu hayatý genç kuþaklara sanki dün vuku bulmuþ gibi canlandýrýlýyor. “Ben sizlere deðil, elli yýl sonrakilere konuþuyorum” sözüyle bizlere hitap ettiðinin bilincinde olarak 2010 yýlýna farklý hislerle giriyoruz.

 

:masa: Sümeyye hanimin kalemine, yüregine saglik. :aro:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...