Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Telekulak bantlarý Nurcularýn eline geçti!

 

Mahkeme, kitaplarý, eþyalarý iade ederken, yanlýþlýkla dinleme bantlarýný da vermiþti...

 

http://www.risalehaber.com/images/news/65258.jpg

 

Risale-i Nur gönüllülerinden Mehmet Baytekin, Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu ile olan hatýralarýný Risale Haber'e anlattý.

 

Zübeyir Gündüzalp ile ilgili hatýralarýný anlatýrken son dönemlerin güncel konusu "telekulakla" ilgili ilginç bir detayý da aktaran Baytekin, o tarihlerde Nur dersanelerinin dinlendiðini, dinleme bantlarýnýn da yanlýþlýkla Nur talebelerinin eline geçtiðini söyledi.

 

Ýþte o ilginç hatýra:

 

"Bir gün Nurtaþý'nda kalýrken, Þualar'ýn ikinci baskýsýnýn çýktýðýný duyduk. O gün kapý çaldý. Kapýyý açtým ki Zübeyir aðabey kapýda, içeri aldým. Beþ dakika kadar oturdu, ardýndan Abdulvahit Mutkan aðabey geldi. Meðer önceden haberleþmiþler. Onun siyah bir çantasý vardý. Þualarý çantasýndan çýkarýp, Zübeyir aðabeye verdi. Zübeyir aðabey kitabý aldý, açtý ve baþtan sona tetkik etti. “Allah razý olsun bu Darendelilerden. Üstad zamanýnda bu kitaplarý basmýþlar. Þimdi getirip, getirip bize veriyorlar” dedi. Ben þaþýrdým. Çünkü Abdulvahit aðabeyi tebrik etmesini beklerken, o farklý þekilde konuþtu.

 

O dönemlerde polisler dershaneleri basýnca sorduklarý ilk soru þu olurdu: “Bu kitaplarý nereden aldýnýz?”

 

Ben þaþýrdým. Sonra anlaþýldý ki, 12 Mart'tan sonra bütün dershaneler dinleniyormuþ. Bir davadan dolayý mahkeme kitaplarý, eþyalarý iade ederken, yanlýþlýkla dinleme bantlarýný da vermiþlerdi. Oradan anladýk ki, dinleniyoruz.

 

Telekulak o zaman da varmýþ demek ki... Zübeyir aðabey o konuda çok dikkatliydi. Bantlar da Bekir aðabeyin yazýhanesine getirilmiþti. Oradan anlaþýldý ki, sürekli dinliyorlar bizi.

 

 

Risale Haber, 07.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...