Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hürriyet haberindeki Risale Haber açýklamasý

 

http://www.risalehaber.com/images/news/65262.jpg

 

Hürriyet Gazetesi, bugünkü haberinde Risale Haber'i de kattý

 

Risale Haber-Haber Merkezi

 

Hürriyet Gazetesi, Afganistan'da canlý bomba olarak CIA ajanlarýný öldüren Ürdünlü ajanýn eþiyle ilgili verdiði bilgide yanlýþ adres gösterdi. Fatma Aksu imzalý haberde Halil Ebu Mulal el Belavi’nin Türk eþi Defne Bayrak için "“Ýsviçre’de Ýslamofobi karþýtý eylem” baþlýklý son yazýsý, eþinin öldüðü 30 Aralýk 2009’da Risale Haber isimli internet sitesinde yayýnlandý" ifadeleri kullanýldý.

 

“Ýsviçre’de Ýslamofobi karþýtý eylem” baþlýklý haber Time Türk sitesinde ayný tarihte yer alýrken, Risale Haber'de ise yine Time Türk kaynak gösterilerek yayýnlanmýþtý. Haberde Defne Bayrak'ýn isminin Time Türk sitesinin künyesinde yer aldýðý belirtilmesine raðmen Risale Haber'in özellikle belirtilmesine bir anlam verilemedi.

 

Günün erken saatlerinden itibaren Risale Haber'i arayan bir çok medya kuruluþu konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi almak isterken yapýlan yanlýþlýk izah edildi.

 

Ýþte Hürriyet'in haberi:

 

CIA için çalýþýyorsa neden onlara saldýrdý

 

Afganistan’daki 7 saha ajanýný öldürerek CIA’ya tarihinin en büyük darbelerinden birini vuran Ürdünlü canlý bomba Belavi’nin eþi, Ýstanbul’da yaþayan Defne Bayrak çýktý. Eþiyle en son mart ayýnda yüz yüze konuþtuðunu belirten Bayrak, “Böyle bir þey yapacaðý hiç aklýma gelmezdi. Olayý gazetelerden öðrendim. Kýzlarýma babalarýnýn öldüðünü söylemedim” dedi.

 

Afganistan'da yedi CIA ajaný ve bir Ürdün’lü istihbaratçýyý öldüren canlý bomba Halil Ebu Mulal el Belavi’nin, Ýstanbul Üniversitesi’nde týp okuduðu ve bir Türk’le evlendiði ortaya çýktý.

Hürriyet, Belavi’nin, 31 yaþýndaki gazeteci eþi Defne Bayrak’ý buldu. 2 kýzýyla birlikte Ýstanbul’da yaþayan Defne Bayrak, “Ekim ayýnda bizi Ürdün’den Türkiye’ye gönderdi. ‘Gidin ben de geleceðim’ dedi. Türkiye’de uzmanlýk eðitimi alacaktý” dedi.

 

2001 yýlýnda evlendiklerini ve Türkiye’de bir yýl kaldýktan sonra Ürdün’e yerleþtiklerini belirten Defne Bayrak, “Eþim benim gözümde her zaman deðerliydi” dedi. Eþinin masum olup olmadýðý yolundaki soruya, “Kimse masum deðildir, Peygamber masumdur. Onu Allah bilir” diyen Bayrak, eþinin þehit olduðu yolunda bir açýklamasý olmadýðýný söyledi. Defne Bayrak eþini þöyle anlattý:

 

Evden çýkmazdý

 

“Ýnternetteki forumlarda cihadi yazýlar yazýyordu, Ürdün’de. Cihadi forumlarda yazýyordu. Bu yüzden 3 gün tutuklanmýþtý. Evden çýkmayan bir insandý. Kimseyle görüþmüþlüðü, eyleme katýlmýþlýðý yoktu. Türkiye’de týp okuyordu. Bitirince Ürdün’e gittik. Sekiz yýl Ürdün’de kaldýk. 7 ve 5 yaþýndaki kýzlarým Ürdün’de doðdu. Sürekli internetten görüþüyorduk. Mart ayýnda Pakistan’a doktora yapmaya gitmiþti. Biz de çocuklarla 4 Ekim’de döndük, bana ‘Siz gidin ben de geleceðim’ dedi. Bana vasiyet býrakmadý. Hiç böyle bir þey tahmin etmiyordum. Olayý gazetelerden öðrendim.

 

Çocuklarýna düþkündü

 

Çocuklarýna ve ailesine çok düþkündü, onlara saygýlýydý. Çocuklar, babamýz nerede diye soruyorlar. Þu an için açýklamayý düþünmüyorum. Ýleride alýþtýra alýþtýra söylemek zorundayým. Acýmýz çok büyük. Çok büyük þaþkýnlýk yaþadýk.”

Okumak niyetiyle gittiðini, sonra vazgeçip çalýþmaya baþladýðýný biliyoruz. 10 gün kadar önce geleceðim diye mail atmýþtý bize. Ýçimde anormal bir duygu uyandýracak bir þey hissetmedim. Ailesiyle þu anda fazla irtibat kuramýyoruz. Ürdün’deki babasýný ve kardeþini de tutuklamýþlar.“

Belavi’nin Ürdün’de yaþayan 64 yaþýndaki annesi Þanara Fadýl el Belavi, oðlundan 10 aydýr haber alamadýðýný ve yaþayýp yaþamadýðýný bilmediklerini söyledi. Oðlunun geçen sene ABD’de okumak amacýyla vize için baþvuru yaptýðýný belirtti.

 

‘CIA için çalýþmaz’

 

Bayrak, eþinin ‘CIA ve El Kaide baðlantýlarý olduðu’ yönündeki iddialarý gazetelerden okuduðunu, ancak kendisinin bu iddialara asla inanmadýðýný belirterek, “Eþim onlar CIA adýna çalýþsaydý neden onlara saldýrsýn” dedi. Altý dilde haber yayýný yapan Timeturk internet sitesi, dün künyesinden Editör Defne Bayrak’ýn adýný çýkardý.

 

Saddam kitabý çevirdi Ladin kitabý yazdý

 

* DEFNE Bayrak, 1979’da Ýzmit’te doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2000’de mezun oldu. Ayný yýl Hürriyet’te bir ay kadar staj yaptý. Bir süre devlet memurluðu, 2005-2006 arasýnda gazetecilik yaptý.

* Saddam Hüseyin’in ABD’nin Irak iþgalinden önce tamamladýðý ‘Defol Git Lanetli’ isimli Arapça kitabýn çevirisini yaptý.

* Aþýrý dinci terör örgütü El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin’le ilgili “Usama Bin Laden: Doðu’nun Che Guevara’sý” isimli kitabý yazdý. En son 2008’de “Neden Müslüman Oldular?” isimli bir kitap yayýmladý.

 

http://www.risalehaber.com/images/other/hurriyet2.jpg

 

* Ortadoðu ile ilgili haber ve makale çevirileri onlarca internet sitesi tarafýndan kullanýldý. “Ýsviçre’de Ýslamofobi karþýtý eylem” baþlýklý son yazýsý, eþinin öldüðü 30 Aralýk 2009’da Risale Haber isimli internet sitesinde yayýnlandý.

 

ÝBDA-C dergisine yazdý

 

* ÝBDA-C Terör Örgütü’nün yayýn organlarý Baran ve Aylýk isimli dergilere yazýlar gönderdi. Aylýk Dergisi’nin 2007 Aðustos sayýsýnda, “Ey Kafir Pakistan Rejimi! Allah Siz Ýstemeseniz de Nurunu Tamamlayacak!” baþlýklý yazýsý yayýnlandý.

* Aralarýnda Vakit Gazetesi’nin de bulunduðu bazý gazetelere Ýngilizce ve Arapça’dan çeviriler yaptý.

 

Çift taraflý çalýþtý

 

Halil Abu-Mulal El Belavi, 2008’de Ürdün istihbaratý tarafýndan tutuklandý. Daha sonra El Kaide’ye sýzarak bilgi temin etmesi için hem CIA, hem de Ürdün istihbaratý için çalýþtý. Bin Ladin’in sað kolunu yakalamak için çok önemli bir bilgi bulduðunu iddia eden Belavi 30 Aralýk 2009’da davet edildiði ABD üssündeki intihar saldýrýsýný gerçekleþtirdi.

 

En iyi muhbirmiþ

 

New York Times gazetesine göre, el Belavi, son yýllarda el Kaide hakkýnda CIA’ya en çok yardýmcý olan muhbirlerin baþýnda geliyordu. ABD’li istihbarat yetkilileri, el Belavi’nin el Kaide’nin iki numaralý ismi Ayman el Zevahiri de dahil olmak üzere örgüt hakkýnda çok önemli bilgilere sahip olduðu düþünülüyordu. CIA bu konuda ona öyle güveniyordu ki el Belavi’yle Afganistan’da özel bir toplantý ayarlanmýþtý. Ancak el Belavi CIA yetkililerinin düþündüðünü deðil, eski günlerinde kendisinden bekleneni yaptý o gün.

 

Kimdir

 

Üürdünlü 9 çocuklu bir ailenin oðlu olan Halil Abu-Mulal El Belavi, 25 Aralýk 1977’de Kuveyt’te doðdu. Amerikan NBC News’un CIA kaynaklarý ve Ürdün istihbaratýna dayanarak verdiði habere göre, ikiz kardeþi bulunan Belavi, Irak’ýn 1990’da Kuveyt’i iþgal etmesinin ardýndan ailesiyle birlikte Ürdün’e göçtü. Amman Lisesi’nden mezun oldu. 1996’da Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi’ni kazandý.

 

http://www.risalehaber.com/images/other/hurriyet1.jpg

 

 

 

Risale Haber, 07.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...