Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TBMM'NÝN 90. yýlý nedeniyle açýlan '90 yýlda 90 belge' isimli sergideki bir belgeye göre Ýlk Meclis, Kutlu Doðum Günü'nü, Millî Bayram kabul etmiþ ve bu bayram 12 yýl süreye resmen kutlanmýþ.

 

Atatürk'ün baþkanlýðýný yaptýðý Türkiye Büyük Millet Meclisi, Peygamber Efendimiz'in (sas) doðum gününü 'milli bayram' ilan etmiþ.

 

27 Nisan e-muhtýrasýna sebep gösterilen Kutlu Doðum Günü'nü milli bayram olarak öneren yasa teklifi, Saltanat'ýn kaldýrýlmasýndan bir gün sonra Meclis gündemine getirildi. Cumhuriyet'in ilanýndan beþ gün önce de kabul edilen yasa 12 yýl yürürlükte kaldý. Kutlamalar yapýlmadýðý gerekçesiyle 1935'te iptal edilmiþ.

 

TBMM'de önceki gün Meclis Baþkaný M.Ali Þahin, Baþbakan Tayyip Erdoðan tarafýndan açýlýþý yapýlan '90 yýlda 90 belge' isimli sergide ilginç bir belgeye yer verildi. Türk Demokrasi tarihini gözler önüne seren belgeler arasýnda Meclis'in Peygamber Efendimiz'in (sas) doðum gününü milli bayram olarak kabul etmesi de yer alýyor. "12 Rebiülevvel gecesiyle gününün Milli Bayram olmasýna dair teklif ile kanun metni" baþlýklý belgenin hikayesi oldukça ilginç. Saltanat, Cumhuriyet'in ilanýndan önce 1 Kasým 1922'de kaldýrýlmýþtý. Bir gün sonra yani 2 Kasým tarihi 12 Rebiülevvel'e yani Ýslam Peygamberi'nin *(Peygamberimizin sas) doðum gününe denk geldi. Ayný gece Mevlid Kandili kutlanacaktý.

 

Yozgat mebusu Süleyman Sýrrý Bey, hem alýnan kararlarý kutlamak hem de Mevlid-i Nebevi'yi anmak için dua okunmasýný, bir de top atýlmasýný önerdi. Burdur mebusu Ýsmail Suphi Bey'in önerisi ise ilgi çekiciydi. Bu günün milli bayram olmasýný teklif etti. Ýcra Vekili Reisi Rauf Bey, her iki teklifi de birleþtirerek 1-2 Kasým gecesi ve ertesi günün 'milli bayram' olmasýný önerdi. Bu teklif Meclis'i oluþturan milletvekilleri tarafýndan sevinçle karþýlandý. Yapýlan oylamada da kabul gördü. Rauf Bey'in teklifi Meclis'te müzakere edildikten sonra 24 Ekim 1923'te kabul edildi.

 

Hz. Muhammed'in*(sas) doðum gününün milli bayram kabul edilmesi Cumhuriyet'in ilanýyla ayný günlere denk geldi. Bu kanundan 5 gün sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ýki kutlamanýn tarihlerinin yakýn olmasýnýn 'Hakimiyet Bayramý'ný gölgede býraktýrarak, unutturduðu öne sürülüyor. Hakimiyet Bayramý, tam 12 yýl yürürlükte kalmasýna raðmen hiçbir zaman kutlanmayan bayram olarak da tarihe geçti. 12 Rebiülevvel Gecesiyle Gününün Milli Bayram Adinde Dair Kanun þöyle: Leyle-i Viladet Hazreti risaletpenahiye müsadif olup Türkiye'de saltanat-ý þahsiyenin ilgasýyla hukuk-ý saltanatýn uhde-ý millete istikrarýný ve hakimiyet-i milliyenin teessüsünü suret-i katiyede tesbit eyleyen kararýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildiði 12 Rebiülevvel gecesi ile günü Hakimiyet Bayramý addolunmuþtur.

Kaynak:zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...